Logo NOR Rating kvadratisk   Logo NSF

 Ny-ordningen som denne meldingen omhandler, ble gjennomført ved årsskiftet 2023-2024. Klassereglene for NOR Rating er erstattet av NOR Rating Regler.

Gjeldende avtale
NOR Rating har hittil hatt ansvar for å legge til rette respittsystem for seilere og regatta-arrangører. Klasseklubben benytter ORCs systemer til dette. Det praktiske arbeidet med målebrev blir utført av ansatt personell hos Norges Seilforbund (Servicekontoret) på oppdrag fra klasseklubben. Arbeidet følger en avtale som ble inngått mellom NOR Rating og NSF i 2018.

Ny avtale
Det er nå utarbeidet en ny avtale. Den flytter ansvaret for målebrevene over fra NOR Rating til NSF.  Servicekontoret vil da ikke lenger ha NOR Rating som oppdragsgiver for utsteding av målebrev, men skal  rapportere dette arbeidet til Generalsekretæren i NSF. Seilerne vil kjøpe sine målebrev fra NSF. I teorien mister klasseklubben innflytelse over målebrevene.  Men i praksis forventes ingen store endringer.  Avtalen understreker at NSF skal samarbeide med NOR Rating og lytte til seilernes ønsker.

Ordninger for ORC Club
Mens betingelsene for å få tildelt ORC International målebrev er nøye regulert av ORC, så er der romsligere rammer for ORC Club målebrev. NOR Rating Klasseregel kapittel B, styrer hva som kreves for å få tildelt ORC Club målebrev i Norge («NOR Rating målebrev»). Dette gjelder for eksempel bruk av autorisert måler, kopiering av mål fra søsterbåt og hva som gjelder for en-type båter. Ved at NSF overtar ansvaret for målebrevene, blir det opp til NSF hvilke krav som stilles og hvordan dette formidles til seilerne. Men det forventes at ordningene er transparent og utøves i forståelse med NOR Rating.

ORC Rules and Regulations
Etter at ORCs ratingverktøy ble innført i 2012-2013, har NOR Rating Måleregel ( = Klasseregel B, C og D) blitt vedlikeholdt som et nasjonalt, fullverdig sett av regler for respittseiling.  For å tjene rekruttering og «breddeseiling», har regelsettet hatt en enkel utforming skrevet på norsk.  Etter omlegging til den nye ordningen, skal reglene leses direkte fra ORCs dokumenter. Viktigst her er ORC Rating Systems. Dette dokumentet setter blant annet krav til båtene når de kappseiler. Slike krav har hittil vært omhandlet i NOR Rating Klasseregel kapittel D. Det vil ikke bli laget noen autorisert, norsk oversettelse av ORCs dokumenter.  

Nye NOR Rating regler
Når det meste av nåværende klasseregler erstattes av ORCs regler og NSFs ordninger for målebrevene, så gir det ikke lenger mening å opprettholde NOR Rating Måleregel.  Men NOR Rating vil fortsatt ha behov for en del regler, ut over det som er vedtatt som Lov for NOR Rating. Slik regulering kan formidles som vedtak eller retningslinjer fra Styret eller bestemmes av medlemmene i årsmøte. NOR Rating vil uansett kunne gi råd og veiledning til arrangører og medlemmer om alle sider ved kappseilingen.

Godkjenning av årsmøte
Den nye avtalen og nyordningen for øvrig, vil bli tema i årsmøte i NOR Rating høsten 2023, i tilknytning til diskusjon om aktiviteter og veien videre. Avtalen er tenkt iverksatt fra 1.1.2024.

SGP