Hva er NOR Rating ?

Formål  NOR Rating har som formål å fremme kappseiling med tur- og havseilbåter. Fellesbetegnelsen for båtene er "Storbåt".  Organisasjonen samler interessene til seilerne og er deres talerør.

Båtene  Båtene er av mange slag: Turbåter fra 1980-tallet, små havseilere med tomanns besetning, moderne og komfortable familiebåter og avanserte regattabåter. Størrelsen går fra rundt 25 fot til 50 fot og mer. Et felles trekk er at båtene som regel har fast kjøl. De fleste har innenbordsmotor og gjerne innredning med noe komfort for tur og overnatting. "Man tar hva man har". 

Medlemmene  Kappseiling gir sosialt fellesskap og engasjement. Aktivitetene bidrar til innsikt og mestring. Fortrolighet med egen båt øker tryggheten under turseiling med familie og venner.  NOR Rating har rundt 1000 medlemsbåter.  

 
Landets nordligste og østligste seilforening. 

Arrangement  Konkurransene kan vare et par timer etter jobb - "onsdagsseilas" -  eller det kan være større stevner med baneseilaser og lengre distanseseilaser. Regatta kan arrangeres for båter som seiler shorthanded, dvs. med bare en eller to personer ombord. Eller båtene kan ha fullt mannskap. Det arrangeres også NM og internasjonale regattaer. Seilforeninger over hele landet står for arrangementene.

Målebrev  Den vanlige konkurranseformen er respittseiling. Dette innebærer at medlemmenes båter blir registrert og viktige dimensjoner målt, slik som lengde, vekt og seilareal. Deretter beregnes båtenes rating, dvs. båtens "fartspotensial". Dette benyttes til tidskorrigering når resultatet fra kappseilingen skal avgjøres. Norges Seilforbund forvalter båtmålene og dokumenterer disse ved å utstede såkalte "målebrev" til bruk i lokale, nasjonale og internasjonale regattaer. Her anvendes regneprogram og prosedyrer som er utviklet av den internasjonale organisasjonen: Offshore Racing Congress (ORC). Det utstedes egne målebrev for seiling med fullt mannskap, shorthanded-mannskap og seiling uten spinnaker.  

 
Landets vestligste seilforening.

Rådgiving og samarbeid  NOR Rating informerer og gir råd om kappseiling med Storbåt. NOR Rating er tilsluttet Norges Seilforbund, samarbeider med Seilforbundets organer og inngår i NSF's organisasjon som klasseklubb. NOR Rating holder kontakt med de nordiske og nord-Europeiske landenes søsterorganisasjoner. Sammen med NSF er NOR Rating representert i Offshore Racing Congress. 

Ledelse  NOR Rating ledes av et styre som velges av seilerne. Styret arbeider for å realisere organisasjonens formål ved å stimulere til kappseiling, hjelpe til med kurs og arrangement, informere med internettsider og videreutvikle prinsippene som skal gjelde for kappseilingen. Styret kaller inn til årsmøte og forvalter økonomien. 

NOR Rating Service. NOR Rating Målekontor 
Idrettens hus, Ullevål, Oslo. Norges Seilforbund har sitt kontor her. 

Historien  Organisasjonen ble etablert i 2004 under navnet "NORLYS - Klasseklubb for LYS-seiling i Norge". Lindingö Yard Stick, LYS, var navnet på den nye respittregelen (metoden for tidskorrigering) som ble tatt i brukt den gangen. Formålet til NORLYS var å fremme respittseiling og forvalte det nye beregningssystemet. Kurs og opplæring var viktig i de tidlige årene, og en ønsket å arrangere Norgesmesterskap og Klassemesterskap. Mye arbeid ble lagt i å utvikle en database for båtmål og ratingtall for norske båter.

I 2012/2013 ble LYS-systemet forlatt. Kappseilingen skulle heretter basere seg på ORC's respittsystem. Navnet ble endret til NOR Rating. 

Norwegian Offshore Racing Club ble innlemmet i NOR Rating i 2016.

En avtale med NSF ble inngått i 2018 om bruk av NSF's administrasjon til sevice-tjenester. Databasen ble modernisert og hjemmesidene på internett videreutviklet.

I 2020 ble respittseilingen i Norge splittet i to ved at NSF opprettet en egen klasseklubb - Shorthanded Sailing Norway - for kappseiling med bare en eller to personer ombord.

I 2022 ble Half Ton Class Norway opprettet som egen klasseklubb for respittseiling med båter som tidligere var 1/2-tonnere under IOR-regelen.  

I 2023 ble ansvaret for utsteding av ORC-målebrev overført fra NOR Rating til NSF. Klassereglene ble forenklet til henvisning til de internasjonale Kappseilingsreglene, WS sikkerhetsbestemmelser og ORCs respittsystem, samt nasjonale bestemmelser for målebrevene. 

SGP 

Styrende dokumenter

 

Lov for NOR Rating

Loven består av to deler.  § 1, formålsparagrafen, definerer organisasjonen ved at den gir innhold, rammer og retning for virksomheten. Den slår fast at NOR Rating er tilsluttet Norges Seilforbund. Alle de etterfølgende paragrafene gjelder hvordan organisasjonen skal fungere med årsmøte, valg av styre, betingelser for medlemskap, stemmerett osv. For å være tilsluttet NSF må visse krav til orden, demokrati og likestilling tilfredsstilles. Kravene er en forenkling av hva som kreves av idrettslag innen Norges Idrettsforbund.

Loven vedtas av medlemmene i årsmøtet.

 

NOR Rating Regler

Styret i NOR Rating bestemmer reglene for kappseilingen og tilhørende aktiviteter. Reglene peker på generelle dokumenter og systemer som skal gjelde. Disse er de viktigste:

 • Kappseilingsreglene. 
  Racing Rules of Sailing RRS. Dette er de internasjonale reglene som gjelder for sporten. De bestemmes av den internasjonale seil-organisasjonen World Sailing WS,  (tidligere: International Sailing Association). Reglene utgis av NSF på norsk. Unntaksvis gjelder Sjøveisreglene under regatta. 


 • Sikkerhetsbestemmelsene. 
  Offshore Special Regulations OSR. Disse reglene utgis av WS og retter seg mot kappseiling til havs med storbåt. NOR Rating har utarbeidet Enkel sikkerhetsforskrift, som er en tilpasset utgave av OSR, Appendiks B. Denne vil kunne brukes i mange mindre regattaer i Norge. Det er arrangøren av regattaen som nærmere bestemmer hva som skal gjelde for det enkelte arrangement.


 • Ratingsystem. 
  ORC Rating Systems RS.  Respittseiling krever et system for resultatberegning, der det tas hensyn til at ulike båter har ulike fartsegenskaper. NOR Rating benyttet Offshore Racing Congress (ORC) sitt system for dette. ORC-RS, beskriver systemet og gir begrensninger for hva som er tillatt under kappseilingen. 
  Reglene bestemmes av ORC og utgis på Engelsk. NOR Rating har på hjemmesiden «Orienteringer» et uoffisielt utdrag på norsk av ORC-reglene. (ORC Rules & Regulations). Dette vil for praktiske formål vanligvis være tilstrekkelig for kappseiling i lokale arrangement. 

  International Measurement System, IMS, er en del av ORCs ratingsystem. Respittseiling forutsetter at båtenes mål er bestemt og dokumentert. IMS gir en presis og veldefinert oppskrift for båtmålingen. Dokumentet er avgjørende viktig for måleprosessen, men spiller liten rolle under selve kappseilingen.

 • Målebrev.
  Målebrevene er knyttet til Respittsystemet. 
  ORC målebrev utgis i internasjonal versjon (ORC Int.) og nasjonal versjon (ORC Club). Premissene for utarbeiding og bruk av de nasjonale målebrevene bestemmes av NOR Rating i samråd med NSF. De nasjonale NOR Rating målebrevene har blant annet enklere krav til båtmålingen enn ORC Int. Prinsippene for utarbeiding og bruk av NOR Rating målebrev er beskrevet i NOR Rating Regler. 


SGP

Målebrev og myndighet

I land som er medlemmer av Offshore Racing Congress, har øverste seilmyndighet vanligvis rollen som ORC Nominating Body, med rett til å sende delegater til ORCs møter og delta i ORCs arbeid. Mange medlemsland har sitt eget målekontor, National Rating Office, med myndighet til å utstede ORC-målebrev etter avtale med ORC. Ved målekontoret vil det være en Rating Officer som leder arbeidet. Han eller hun har ansvar for båtmålingen og for bruken av ORCs software til fastsetting av båtenes rating.

Norges Seilforbund er ORC Nominating Body for Norge og holder nasjonalt målekontor. Dette står for utsteding av ORC International målebrev og ORC Club målebrev. Tidligere var myndigheten til å utstede ORC-målebrevene delegert til NOR Rating. Fra og med 2024 er myndigheten ført over til NSF. I prinsippet gir nå Generalsekretæren oppdrag til Måle- og Ratingsjef om å utstede ORC-målebrevene. Måle- og Ratingsjef rapporterer om sitt arbeid tilbake til Generalsekretæren. Se illustrasjonen nedenfor. (Tegningen i bakgrunnen indikerer tidligere ordning.) 

Av figuren kan det se ut som om prosessen med å utstede ORC-målebrev går helt utenom NOR Rating. Men det er ikke ganske slik. I følge Samarbeidsavtalen-2024 mellom NSF og NOR Rating, utpekes Rating- og Målesjef av NSF i samråd med NOR Rating. Videre heter det at:

«Ratingsjef og Målesjef samarbeider med NOR Rating, lytter til seilernes ønsker, formidler informasjon fra ORC og gir råd innen sine arbeidsområder.»

Med andre ord legger avtalen opp til et samarbeid mellom NSF og NOR Rating som omfatter ORC sitt respittsystem og utsteding av målebrev.

I følge Lov for NOR Rating skal styret: 

«Se til at måling av båter, respittsystem og utsteding av målebrev fungerer tilfredsstillende.»

Denne oppgaven er ikke tenkt slik at styret skal kontrollere Målekontorets arbeid. Men fordi et velfungerende respittsystem og pålitelig utsteding av målebrev er avgjørende viktig for NOR Ratings medlemmer, må styret opprettholde kontakten med Rating- og Målesjef. Styret må formidle seilernes ønsker og prøve å avhjelpe situasjonen om noe kommer i veien for målekontorets funksjoner.

SGP