Retningslinjer for NM shorthanded 

Norges Seilforbund er eier av Norgesmesterkap og er dermed enheten som godkjenner og tildeler arrangementet til en organiserende myndighet. NSF deler ut premier og gir føringer for mesterskapet gjennom "Regler for arrangement av norgesmesterskap".

Klasseklubben ivaretar medlemmenes interesser med nasjonal koordinering, den utfordrer seilforeninger til å arrangere mesterskap og anbefaler arrangement til NSF. Klasseklubben gir retningslinjer og råd om regattaformat og bistår arrangøren. Konkurransene skal ivareta klassens egenart i samsvar med klassereglene og videreutvikle sporten.

Arrangøren organiserer og gjennomfører all sportslig aktivitet på vannet og all tilknyttet aktivitet på land.

Deltakerne skal konkurrere i å utnytte fartspotensialet til båtene og mestring av manøvere ved seiling under forskjellige forhold i samsvar med reglene som gjelder for sporten. Kappseilingen skal gi seilglede og videreutvikle seilerne. 

 

Retingslinjene er ment som råd og hjelp til arrangøren. De er ikke bindende, men avvik bør likevel avklares med klasseklubben. Langt på vei er punktene bare en oppfølging av de kravene som NSF allerede har satt.  

 1. Arrangøren bør tidlig ta kontakt med NOR Rating og få en kontaktperson som kan gi veiledning og som informerer klassekubbens styre.

 2. Dersom det planlegges å søke avvik fra NSF’s regler for NM, bør dette kommuniseres med klasseklubben i god tid før en slik søknad sendes.

 3. Arrangøren lager en tempoplan for når de nødvendige stegene i forberedelsene skal være på plass. Dette kan omfatte for eksempel:  Etablert arrangementskommité, Nøkkelpersonell for søknad til NSF bekreftet,  Plan lagt for roller og oppgaver, Dispensasjoner og avvik avklart, Kunngjøring utkast, Plan for land-arrangementet, Informasjonsmateriell, M2S og publisering / Sekretariat etablert, Regattakommité etablert, Protestkommité etablert, Planlagt regattabaner og gjennomføring, Sikringsplan, Seilingsbestemmelser sendt til protestkommité og klasseklubb, Logistikkplan, Detaljplan for stevnedagene.

 4. Klubbåter og Regattabåter (IMS klasser Cruiser/Racer og Performance) har rett til å delta. Sportsbåter (Sportboat) konkurrerer ordinært i eget stevne. 

 5. Det kan stilles sikkerhetskrav som vil kunne begrense båters rett til å delta, for eksempel NOR Rating "Enkel sikkerhetsforskrift" eller  OSR Mo4. Slike betingelser må være begrunnet i forholdene ved regattaen. 
   
 6. Det anbefales at deltagende båter må ha gyldig målebrev ved påmeldingen og at målebrevet ikke kan endres etter påmelding. Normal påmeldingsfrist er 14 dager før stevnestart (NSF-reglene). 

 7. Ved Shorthand NM må RMS-filer for shorthand kunne importeres til M2S. Sjekk at dette er i orden.

 8. Alle båter skal være målt med spinnaker.

 9. For shorthanded NM er bruk av autopilot tillatt.

 10. Mannskapslister (utenom leder) kan endres inntil stevneregistrering er fullført. Senere endring krever søknad.

 11. Skipper skal levere signert "Egenerklæring ved mesterskap" eller tilsvarende dokument.

 12. Arrangør må avtale en ordning med klasseklubben for kontroll av båtene under stevnet. Det bør helst være 5 eller fler stikkprøver utført av autorisert måler. Avvik fra målebrev eller sikkerhetskrav kan medføre DSQ eller lavere straff.

 13. Hvis antall påmeldte båter gjør det mulig, bør Regattakommitéen dele inn i klasser etter skjønn, basert på rating eller CDL-tall. Når skillet mellom klasser settes, kan forhold som gjelder båtenes egenskaper trekkes inn. (NSF reglene krever minimum 10 båter i hver klasse.)

 14. Det bør stå i kunngjøringen at Regattakommiteen kan sette sammen klassene etter at registrering er fullført. 

 15. Klubbåter og regattabåter kan konkurrere i samme klasse. Sportsbåter kan delta i stevnet, men skal da  konkurrere i egen klasse. 

 16. Arrangør må kunngjøre hvilke sett av ratingtall og metode for resultatberegning den planlegger å benytte. Trippeltall kan benyttes hvis det passer til vindforholdene. PCS og konstruert bane bør vurderes. Konstruert bane er særlig aktuelt dersom start og mål for en seilas er på ulike steder, og ellers hvis resultatprogrammet ikke inneholder en passende bane. Regattakomitéen bør forbeholde seg retten til å bestemme metode og parametere uten klagerett. Rutiner for resultatberegninger bør forberedes ved innlegging av data og "tørrtrening" på M2S. 

 17. Baner og seilaser  
  Krav til antall seilaser og råd om banegeometrier mm. er tatt opp til ny drøfting i klasseklubben. Klasseklubben vil gi nærmere råd når dette er bedre avklart. 
  Veiledningen som gjalt tidligere og som er gitt med blå skrift nedenfor, er i samsvar med NSFs gjeldende regler som krever minimum 4 seilaser (NSF januar 2020, §13.2). Dersom et annet opplegg enn dette skal brukes, må det søkes om avvik innenfor den tidsfristen NSF har satt. (Minst 3 måndeder før mesterskapet begynner. Se NSF § 11.1 og § 3.3.)

  • Minst to kortseilaser med minst 1 krysslegg + 1 lenselegg. Minimum 5nm. Normal: 8 nm - opp mot 2 timer. 
  • Minst en distanseseilas med minst 1 krysslegg + 1 slørelegg + 1 slør- eller lenselegg.  Gjerne i åpent farvann. Minimum 10 nm. Normal: 30 nm - 6-8 timer.
  • En 4'de seilas etter arrangørens valg ("Jokerseilas"). Banevalget kan kunngjøres kort tid før start, men ordningen for kunngjøring må overholde kappseilingsreglene.   

 18. Ved shorthanded mesterskap bør leggene som seiles ikke være kortere enn 1,5nm.

 19. Kortseilaser skal ha krysstart. Fortrinnsvis benyttes midlertidig utlagte merker som sikrer at første kryss er rett mot vinden. Første-legg som er skeivere enn 20 grader, bør unngås. Ved særlig svak vind kan kortseilaser avkortes til 1 krysslegg + 1 lenselegg dersom det er planlagt med flere legger. 

 20. Kortseilaser kan være på pølsebane, fortrinnsvis med offsetmerker, eller trekantbane i kombinasjon med pølsebane ("Klassisk Olympisk bane"). Start og mål må være på samme sted.

 21. Distanseseilaser bør inneholde seiling med flere vindvinkler og seiling i farvann som krever og gir rom for taktiske valg. Planlegg at distanseseilaser kan avkortes ved definerte rundingsmerker ved svak vind slik at den får rimelig varighet. 

 22. Dersom fler enn 1 distanseseilas planlegges, kan disse gjerne ha forskjellig seilteknisk utfordring.

 23. Ut over minimumskravene bør regattaen utvides med fler legger og rundinger, eventuelt også fler starter. NSF-reglene krever minst 4 seilaser. Ta hensyn til risiko for kansellering.

 24. Maksimal seiltid (i timer) for første båt i mål settes til (banelengde målt i nm/2 knop).
  Maksimal seiltid for seilas:  Korrigert seiltid < 120% x (korrigert seiltid for første båt i mål).

 25. Seilaser utsettes dersom vindstyrken ved start faller utenfor spennet 2m/s – 12m/s. 

 26. Totørnstraff kan erstattes av entørnstraff utenfor sonen. Eventuelt benyttes poengstraff. For tjuvstart kan tidsstraff benyttes. Ordningen som velges må stå i seilingsbestemmelsene.

 27. Ved rangeringen kan alle seilasene vektes likt. Distanseseilaser kan settes som avgjørende ved poenglikhet. Men differensiert vekting kan benyttes dersom distanseseilasen(e) inneholder mange elementer som er godt egnet til å skille seilernes ferdigheter. Dersom en distanseseilas er dobbelt så lang som kortseilasene og har dobbelt antall legger og rundinger eller fler, kan arrangøren vurdere å gi den dobbelt vekt ved rangeringen. Vekting må fremgå av seilingsbestemmelsene.

 28. Ved 5 eller 6 seilaser kan dårligste resultat fra kortbaneseilasene strykes. 

 29. Det skal ikke utnevnes en vinner på tvers av klasser («over all») på grunnlag av korrigert tid. Ingen klasse skal fremstå som mer ærefulle enn andre. 

 
Revisjon 25.02.2020  SGP