NOR Ratings retningslinjer for NM 

Norges Seilforbund er eier av Norgesmesterkap og er dermed enheten som godkjenner og tildeler arrangementet til en organiserende myndighet. NSF deler ut premier og gir føringer for mesterskapet gjennom "Regler for arrangement av norgesmesterskap".

NOR Rating ivaretar medlemmenes interesser med nasjonal koordinering, den utfordrer seilforeninger til å arrangere mesterskap og anbefaler arrangement til NSF. NOR Rating gir retningslinjer og råd om regattaformat. Konkurransene skal ta hensyn til båtenes egenart, ta vare på tradisjoner og videreutvikle sporten. NOR Ratings krav til kappseiling, er gitt i NOR Rating Regler.

Arrangøren organiserer og gjennomfører all sportslig aktivitet på vannet og all tilknyttet aktivitet på land.

Deltakerne skal konkurrere i å utnytte fartspotensialet til båtene, gjøre taktiske valg og mestre seiling under forskjellige forhold i samsvar med reglene som gjelder for sporten.  


Disse retingslinjene er ikke bindende, men avvik bør likevel avklares med NOR Rating. Langt på vei er punktene bare en oppfølging av de reglene som NSF allerede har satt. Arrangøren må uansett forholde seg til NSFs regler for NM.

 1. Arrangøren bør tidlig ta kontakt med NOR Rating og få en kontaktperson mot styret. 

 2. Dersom det planlegges å søke avvik fra NSF’s regler for NM, bør dette kommuniseres med NOR Rating i god tid før en slik søknad sendes. NOR Ratings krav til regatta, er gitt i NOR Rating Regler.  

 3. Arrangøren bør tidlig lage en tempoplan for når de nødvendige stegene i forberedelsene skal være på plass. Dette kan omfatte datoer for:  Arrangementskommité etablert. Søknad til NSF med bekreftet nøkkelpersonell, utarbeidet og sendt. Plan lagt for roller og oppgaver. Dispensasjoner og avvik avklart. Kunngjøring offentliggjort. Plan for land-arrangementet. Informasjonsmateriell PR strategi. M2S og Sekretariat etablert. Regattakommité etablert. Protestkommité etablert. Planlagt regattabaner og gjennomføring. Sikringsplan. Seilingsbestemmelser sendt til Protestkommité/Regattasjef og NOR Rating. Logistikkplan. Detaljplan for stevnedagene.

 4. Klubbåter og Regattabåter (ORC-IMS klasser Cruiser/Racer og Performance) har rett til å delta. Sportsbåter (Sportboat) kan også inviteres, men konkurrerer alltid i egen klasse. (Eventuelt i eget stevne.) 

 5. Sikkerhetskravene må være begrunnet i sikkerhetsmessige forhold ved regattaen. Tillegg eller lettelser til betemt sikkerhetskategori.
   
 6. Det anbefales at deltagende båter må ha gyldig målebrev ved påmeldingen og at målebrevet ikke kan endres etter påmelding. Normal påmeldingsfrist er 14 dager før stevnestart (NSF-reglene). 

 7. Sjekk at relevante RMS-filer kan importeres til M2S. 

 8. Alle båter skal være målt med spinnaker.

 9. For shorthanded NM er bruk av autopilot tillatt.

 10. Mannskapslister (utenom leder) kan endres inntil stevneregistrering er fullført. Senere endring krever søknad.

 11. Skipper skal levere signert "Egenerklæring ved mesterskap" eller tilsvarende dokument.

 12. Arrangør må avtale en ordning med NOR Rating eller NSF for kontroll av båtene under stevnet. Det bør helst være 5 eller fler stikkprøver utført av autorisert måler. Avvik fra målebrev eller sikkerhetskrav kan medføre DSQ eller lavere straff. Varsles i Kunngjøringen.

 13. Hvis antall påmeldte båter gjør det mulig, bør Regattakommitéen dele inn i startklasser etter skjønn, basert på rating (APH) eller CDL-tall. Forhold som gjelder båtenes egenskaper kan trekkes inn. (NSF reglene krever minimum 10 båter i hver klasse.)

 14. Det bør stå i kunngjøringen at Regattakommiteen kan sette sammen startklassene etter at registrering er fullført. 

 15. Hver startklasse har egen start.

 16. Arrangør bør kunngjøre hvilke sett av ratingtall og metode for resultatberegning den planlegger å benytte. (Singeltall, Trippeltall, PCS, konstruert bane osv.)  Regattakomitéen bør forbeholde seg retten til å bestemme metode og parametere uten klagerett. Rutiner for resultatberegninger bør forberedes ved innlegging av data og "tørrtrening" på regatta-håndteringsystemet / resultatberegningsprogrammet som skal anvendes. 

 17. NSFs gjeldende regler krever minimum 4 seilaser for godkjent NM. Informasjon om mesterskapet skal publiseres på NSFs regattahåndteringsystem og Seilingsbestemmelsene sendes NSF senest to uker før mesterskapet.

 18. Ved shorthanded mesterskap bør leggene som seiles ikke være kortere enn 1,5nm.

 19. Kortseilaser skal ha krysstart. Fortrinnsvis benyttes midlertidig utlagte merker som sikrer at første kryss er rett mot vinden. Første-legg som er skeivere enn 20 grader, bør unngås. Ved særlig svak vind kan kortseilaser avkortes til 1 krysslegg + 1 lenselegg dersom det er planlagt med flere legger. 

 20. Kortseilaser kan være på pølsebane, fortrinnsvis med offsetmerker, eller trekantbane i kombinasjon med pølsebane ("Klassisk Olympisk bane"). Start og mål må være på samme sted.

 21. Distanseseilaser bør inneholde seiling med flere vindvinkler og har rom for taktiske valg. Planlegg at distanseseilaser kan avkortes ved definerte rundingsmerker ved svak vind slik at den får rimelig varighet. Distanseseilas kan gjerne gå i åpent farvann og inneholde nattseilas. 

 22. Dersom fler enn 1 distanseseilas planlegges, kan disse gjerne ha forskjellig seilteknisk utfordring.

 23. Ut over minimumskravene kan regattaen utvides med flere starter. Ta hensyn til risiko for kansellering.

 24. Maksimal seiltid (i timer) for første båt i mål settes til (banelengde målt i nm/2 knop).
  Maksimal seiltid for seilas:  Korrigert seiltid < 120% x (korrigert seiltid for første båt i mål).

 25. Seilaser utsettes dersom vindstyrken ved start faller utenfor spennet 2m/s – 12m/s. 

 26. Totørnstraff kan erstattes av entørnstraff utenfor sonen. Eventuelt benyttes poengstraff. For tjuvstart kan tidsstraff benyttes. Ordningen som velges må stå i seilingsbestemmelsene.

 27. Det utnevnes Norgesmester i hver klasse. Det skal ikke utnevnes en vinner på tvers av klasser («over all») på grunnlag av korrigert tid. Ingen klasse skal fremstå som mer ærefulle enn andre. 

 
Revisjon 20.04.2024  SGP.