Retningslinjer for NM shorthanded under NOR Rating måleregel

Ved Norgesmesterskap er det Norges Seilforbund som eier mesterskapet og dermed godkjenner og tildeler arrangementet til en organiserende myndighet. NSF deler ut premier og gir føringer for mesterskapet gjennom "Regler for arrangement av norgesmesterskap".

Klasseklubben NOR Rating ivaretar medlemmenes interesser med nasjonal koordinering, den utfordrer seilforeninger som arrangører, gir råd om regattaformat og anbefaler arrangement til NSF. Klasseklubben bistår arrangøren under planleggingen. 

Deltakerne i mesterskapet skal utnytte fartspotensialet til båtene i klassen og mestre manøvere ved seiling under forskjellige forhold. Konkurransen skal ivareta klassens egenart og videreutvikle seilerne og sporten.

Retingslinjene er ment som råd og hjelp. De er ikke bindende, men avvik bør likevel avklares med klasseklubben. Langt på vei er punktene bare en oppfølging av de kravene som NSF allerede har satt.  

 1. Arrangøren bør tidlig ta kontakt med NOR Rating og få en kontaktperson som kan gi veiledning og som informerer klassekubbens styre.

 2. Dersom det planlegges å søke avvik fra NSF’s regler for NM, bør dette kommuniseres med klasseklubben i god tid før en slik søknad sendes.

 3. Arrangøren lager en tempoplan for når de nødvendige stegene i forberedelsene skal være på plass. Dette kan omfatte for eksempel:  Etablert arrangementskommité, Nøkkelpersonell for søknad til NSF bekreftet,  Plan lagt for roller og oppgaver, Dispensasjoner og avvik avklart, Kunngjøring utkast, Plan for land-arrangementet, Informasjonsmateriell, M2S og publisering / Sekretariat etablert, Regattakommité etablert, Protestkommité etablert, Planlagt regattabaner og gjennomføring, Sikringsplan, Seilingsbestemmelser sendt til protestkommité og klasseklubb, Logistikkplan, Detaljplan for stevnedagene.

 4. Klubbåter og Regattabåter (IMS klasser Cruiser/Racer og Performance) har rett til å delta. Sportsbåter (Sportboat) konkurrerer ordinært i eget stevne. 

 5. Det kan stilles sikkerhetskrav som vil kunne begrense båters rett til å delta, for eksempel NOR Rating "Enkel sikkerhetsforskrift" eller  OSR Mo4. Slike betingelser må være begrunnet i forholdene ved regattaen. 
   
 6. Det anbefales at deltagende båter må ha gyldig NOR Rating (shorthand) målebrev ved påmeldingen og at målebrevet ikke kan endres etter påmelding. Normal påmeldingsfrist er 14 dager før stevnestart (NSF-reglene). 

 7. Ved Shorthand NM må RMS-filer for shorthand kunne importeres til M2S. Sjekk at dette er i orden.

 8. Alle båter skal være målt med spinnaker.

 9. For shorthanded NM er bruk av autopilot tillatt.

 10. Mannskapslister (utenom leder) kan endres inntil stevneregistrering er fullført. Senere endring krever søknad.
   
 11. Arrangør må avtale en ordning med klasseklubben for kontroll av båtene under stevnet. Det bør helst være 5 eller fler stikkprøver utført av autorisert måler. Avvik fra målebrev eller sikkerhetskrav kan medføre DSQ eller lavere straff.

 12. Hvis antall påmeldte båter gjør det mulig, bør Regattakommitéen dele inn i klasser etter skjønn, basert på rating eller CDL-tall. Når skillet mellom klasser settes, kan forhold som gjelder båtenes egenskaper trekkes inn. (NSF reglene krever minimum 15 båter i hver klasse.)

 13. Det bør stå i kunngjøringen at Regattakommiteen kan sette sammen klassene etter at registrering er fullført. 

 14. Klubbåter og regattabåter kan konkurrere i samme klasse. Sportsbåter kan delta i stevnet, men skal da  konkurrere i egen klasse. 

 15. Arrangør må kunngjøre hvilke sett av ratingtall og metode for resultatberegning den planlegger å benytte.  PCS bør vurderes sammen med konstruert bane for distanseseilaser. Konstruert bane er særlig aktuelt dersom start og mål for en seilas er på ulike steder, og resultatprogrammet ikke inneholder en passende bane. Trippeltall for pølsebane er ok på pølsebane. Regattakomitéen bør forbeholde seg retten til å bestemme parametere mm. uten klagerett.

 16. Baner og seilaser  (minimum)
  • Minst to kortseilaser med minst 1 krysslegg + 1 lenselegg. Minimum 5nm. Normal: 8 nm - opp mot 2 timer. 
  • Minst en distanseseilas med minst 1 krysslegg + 1 slørelegg + 1 slør- eller lenselegg.  Gjerne i åpent farvann. Minimum 10 nm. Normal: 30 nm - 6-8 timer.
  • En 4'de seilas etter arrangørens valg ("Jokerseilas"). Banevalget kan kunngjøres kort tid før start, men ordningen for kunngjøring må overholde kappseilingsreglene.   

 17. Ved shorthanded mesterskap bør leggene ikke være kortere enn 1,5nm.

 18. Det skal være krysstart i kortseilasene. Fortrinnsvis benyttes midlertidig utlagte merker som sikrer at første kryss er rett mot vinden. Første-legg som er skeivere enn 15 grader, bør unngås. Ved særlig svak vind kan kortseilasene avkortes til 1 krysslegg + 1 lenselegg dersom det er planlagt med flere legger. 

 19. Kortseilasene kan være pølsebaner, fortrinnsvis med offsetmerker, eller trekantbane i kombinasjon med pølsebane ("Klassisk Olympisk bane"). Start og mål må være på samme sted.

 20. Distanseseilasen(e) bør inneholde seiling med flere vindvinkler og seiling i farvann som krever og gir rom for taktiske valg. Planlegg at distanseseilasen(e) kan avkortes ved definerte rundingsmerker ved svak vind slik at den får rimelig varighet. 

 21. Dersom fler enn 1 distanseseilas, kan disse gjerne ha forskjellig seilteknisk utfordring.

 22. Ut over minimumskravene bør regattaen utvides med fler legger og rundinger, eventuelt også fler starter. NSF-reglene krever minst 4 seilaser. Ta hensyn til risiko for kansellering.

 23. Maksimal seiltid (i timer) for første båt i mål settes til (banelengde målt i nm/2 knop).
  Maksimal seiltid for seilas:  Korrigert seiltid < 120% x (korrigert seiltid for første båt i mål).

 24. Seilaser utsettes dersom vindstyrken ved start faller utenfor spennet 2m/s – 12m/s. 

 25. Totørnstraff kan erstattes av entørnstraff utenfor sonen. Eventuelt benyttes poengstraff. For tjuvstart kan tidsstraff benyttes. Ordningen som velges må stå i seilingsbestemmelsene.

 26. Ved rangeringen kan alle seilasene vektes likt. Distanseseilaser kan settes som avgjørende ved poenglikhet. Men differensiert vekting kan benyttes dersom distanseseilasen(e) inneholder mange elementer som er godt egnet til å skille seilernes ferdigheter. Dersom en distanseseilas er dobbelt så lang som kortseilasene og har dobbelt antall legger og rundinger eller fler, kan arrangøren vurdere å gi den dobbelt vekt ved rangeringen. Vekting må fremgå av seilingsbestemmelsene.

 27. Ved 5 eller 6 seilaser kan dårligste resultat fra kortbaneseilasene strykes. 

 28. Det skal ikke utnevnes en norgesmester «over all», på grunnlag av korrigert tid. Ingen klasser skal fremstå som mer ærefulle enn andre. 

 
Revisjon 27.10.2019  SGP