En seilforening som er tilsluttet Norges Seilforbund og som vil arrangere en regatta, må følge visse regler. De viktigste er gitt i Kappseilingsreglene som blant annet har regler for kunngjøring og seilingsbestemmelser. (Kappseilingsreglene §§ 25.1, 89.2(a), 90.2(a) og Appendiks J.) Ikke alle reglene er like relevant for enhver regatta. Hva som skal skrives i informasjonen til deltakerne må tilpasses arrangementets format.

NOR Rating stiller få krav til arrangøren ut over det som allerede er gitt i andre bestemmelser.  Klasseklubbens krav er gitt i Klassereglene seksjon C. Langt på vei er de bare en påminnelse eller en presisering av regler som allerede er gitt i Kappseilingsreglene. 

Vise til Klasseregler: Kunngjøring og seilingsbestemmelser skal vise til klassereglene. I teksten kommer dette punktet normalt etter at det er vist til Kappseilingsreglene. En vanlig formulering er:

«NOR Rating klasseregler skal gjelde slik disse er gitt på klasseklubbens hjemmesider.»

Merk at Kunngjøring og Seilingsbestemmelser ikke kan endre NOR Rating klasseregler.

Gyldig målebrev: Deltagelse i regatta krever gyldig målebrev.  Kunngjøring og seilingsbestemmelser skal opplyse om dette kravet. En grei formulering er:

«Deltagelse krever gyldig NOR Rating målebrev. Gyldigheten fremgår av NOR Rating database.»

For en seriøs regatta er dette et absolutt krav. Dersom det av tekniske grunner ikke har vært mulig for en båt å skaffe målebrev tidsnok, kan en arrangør i en mindre høytidelig regatta vurdere å la en slik båt delta, men uten at det blir beregnet noe resultat for denne båten. Det kan også opprettes en turklasse der målebrev og resultatberegning ikke benyttes. 

Endring av målebrev: Båtene skal normalt kappseile i samsvar med sin påmelding. D.v.s. målebrevet som gjaldt ved påmeldingen og med mannskapsklasse (short-hand / fullt mannskap) og seilkonfigurasjon (uten spinnaker / full seilføring) som båtene har meldt seg på med. Dersom påmeldingsfristen settes nær regattastart, risikeres det at båter kjøper målebrev med gitte seil eller melder seg på i klasse ("uten spinnaker") eller ("short hand") tilpasset værmeldingen. Hvis dette er uønsket, kan arrangøren sette en tidlig påmeldingsfrist og ikke tillate senere endringer, eller sette en separat, tidlig frist for endring av målebrev uavhengig av påmelding. Slike bestemmelser skal fremgå av kunngjøringen og seilingsbestemmelsene. Formuleringen kan være:

«Målebrev og klasse "med / uten spinnaker" kan ikke endres etter påmelding.»

eller,

«Målebrevet kan ikke endres etter 96 timer før regatta.»  (Tidligere frist kan settes).

Merk at en endring av målebrev som innebærer ny rating (bortsett fra endring av klasse "short handed" eller "uten spinnaker") forutsetter kjøp av målebrev.

Sikkerhet: Klasseklubben krever at de reglene arrangøren setter for sikkerhet skal gis i kunngjøringen og seilingsbestemmelsene. Bestemmelser som kan medføre forberedelser, f.eks. innkjøp av utstyr, bør stå i kunngjøringen. Se artikkelen: «Sikkerheten ved arrangement – Arrangørens rolle», på NOR Ratings hjemmesider.

Kontroll: Ved regatta på høyere nivå skal det være et opplegg for kontroll mot klasseklubbens regler og arrangørens sikkerhetsregler. Ordningen for dette skal meldes i kunngjøringen og seilingsbestemmelsene.

SGP