NOR Ratings krav til Kunngjøring og Sikkerhetsbestemmelser
Hvis NOR Ratings respittsystem skal benyttes, så krever Klasseklubben at Klassereglene følges. I seksjon C "Arrangere kappseilas" stiller reglene krav til arrangørens kunngjøring og seilingsbestemmelser for regatta. Langt på vei er dette bare understrekninger av bestemmelser som allerede er gitt i Kappseilingsreglene. 

Vise til Klassereglene:

  • Kunngjøring og Seilingsbestemmelser skal vise til NOR Rating Klasseregler. Henvisningen settes normalt inn i teksten under "Regler", dvs. der hvor viktige dokumenter som gjelder for regattaen blir nevnt. Punktet kommer etter at det er vist til Kappseilingsreglene og eventuelle nasjonale forskrifter, men før unntak og endringer. (Se RRS J.1.1 (3) og (4).) En vanlig formulering er:

« NOR Rating klasseregler vil gjelde slik disse er gitt på klasseklubbens hjemmesider.»

Merk at Kunngjøring og Seilingsbestemmelser ikke kan endre NOR Rating Klasseregler. (Se RRS 87). Henvisningen til hjemmesidene kan sløyfes, men er tatt med her ettersom Kappseilingsreglene anbefaler at det opplyses om hvor reglene kan finnes. 

  • Gyldig målebrev:
    Kunngjøring og Seilingsbestemmelser skal opplyse om at deltakelse krever gyldig målebrev. En grei formulering er:

« Deltagelse krever gyldig NOR Rating målebrev. » 

I Kunngjøringen hører punktet mest naturlig hjemme under beskrivelsen av hvem som har rett til å delta.
Klassereglenes seksjon D krever av regattadeltakerne at båtene skal være i samsvar med målebrevet. Dette vil av de fleste oppfattes som underforstått. Uansett er dette dekket av kravet om at klassereglene gjelder. 

Sammenslått minimums-variant:  « NOR Rating klasseregler gjelder. Båtene må ha gyldig målebrev. »

  • Sikkerhet
    Klasseklubben forventer at arrangøren vurderer faremomenter ved regattaen og setter relevante sikkerhetsregler. Det kreves at sikkerhetsreglene gis i Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene. Bestemmelser som kan medføre forberedelser av deltakerne, f.eks. innkjøp av utstyr, bør stå i Kunngjøringen.
    En enkel formulering for korte seilaser kan være:

« Enkel Sikkerhetsforskrift gjelder. I tillegg skal båtene være utrustet med .........» 

"NOR Rating - Enkel sikkerhetsforskrift" finnes under "Dokumenter / Lover og regler". Se artikkelen: «Sikkerhet ved regatta» på siden Arrangører. Se også RRS J. 2.2. (12). 
SGP