NOR Ratings krav
Hvis NOR Ratings respittsystem skal benyttes, så kreves det at Klasseklubbens regler følges. Klasseklubbens krav til arrangøren er gitt i Klassereglenes seksjon C, "Arrangere kappseilas". Langt på vei er dette bare understrekninger av bestemmelser som allerede er gitt i Kappseilingsreglene. Kravene er:  

 • Vise til Klassereglene:
  Kunngjøring og Seilingsbestemmelser skal vise til NOR Rating Klasseregler. Henvisningen settes normalt inn i teksten under "Regler", dvs. der hvor viktige dokumenter som gjelder for regattaen blir nevnt. Punktet kommer etter at det er vist til Kappseilingsreglene og eventuelle nasjonale forskrifter, men før unntak og endringer. (Se RRS J.1.1 (3) og (4).) En vanlig formulering er:

« NOR Rating klasseregler vil gjelde slik disse er gitt på klasseklubbens hjemmesider.»

Merk at Kunngjøring og Seilingsbestemmelser ikke kan endre NOR Rating Klasseregler. (Se RRS 87) 

 • Gyldig målebrev:
  Deltagelse i regatta der NOR Rating respittsystem anvendes, krever gyldig målebrev. Kunngjøring og Seilingsbestemmelser skal opplyse om dette kravet. En grei formulering er:

« Deltagelse krever gyldig NOR Rating målebrev. Gyldigheten fremgår av NOR Rating database.» 

I Kunngjøringen hører punktet mest naturlig hjemme under beskrivelsen av hvem som har rett til å delta.

 • Sikkerhet
  Klasseklubben forventer at arrangøren vurderer faremomenter ved regattaen og setter relevante sikkerhetsregler. Det kreves at sikkerhetsreglene gis i Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene. Bestemmelser som kan medføre forberedelser av deltakerne, f.eks. innkjøp av utstyr, bør stå i Kunngjøringen.
  En vanlig formulering for korte seilaser er:

« Deltakende båter skal seile i samsvar med: NOR Rating - Enkel Sikkerhetsforskrift. I tillegg skal båtene være utrustet med .........» 

Se artikkelen: «Sikkerhet ved regatta», under "Arrangører". Se også RRS J. 2.2. (12). 

Endring av målebrev før regatta 
Båtene skal normalt kappseile i samsvar med sin påmelding, d.v.s. med det målebrevet som gjaldt ved påmeldingen. Er en båt påmeldt med spesialrating, dvs. "short-hand" eller "uten spinnaker", så forventes det at båten seiler nettopp slik i regattaen.

Dersom påmeldingsfristen settes nær regattastart, kan deltakerne drøye påmeldingen mest mulig for så å tilpasse påmeldingen til værmeldingen for regattaen. Hvis en slik praksis er uønsket, kan arrangøren sette en tidlig påmeldingsfrist og ikke tillate senere endringer. Alternativt kan arrangøren sette en egen siste frist for endring av målebrev (eller spesialrating), uavhengig av påmeldingen. Klassereglene er åpne for slike bestemmelser. Men det kreves at disse reglene i så fall fremgår av Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene. Formuleringen kan for eksempel være:

« Målebrev og eventuell spesialrating kan ikke endres etter påmelding.»

eller,

« Målebrevet kan ikke endres etter 96 timer før regatta.»  (En enda tidligere frist kan settes).

Merk at en endring av målebrev som innebærer ny rating (bortsett fra endring av spesialrating) forutsetter kjøp av nytt målebrev.

Kontroll
Ved regatta på høyere nivå skal det være et opplegg for kontroll mot målebrevet, Klasseklubbens regler og arrangørens sikkerhetsregler. Ordningen for dette skal meldes i Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene. (Se RRS J.1.2. (7) og J.2.2.(9))

SGP