Skippers rolle

Ansvaret for å delta i en regatta ligger hos deltagerbåten. Og enhver deltager er selv ansvarlig for bruk av personlig flyteutstyr. Dette er grunnleggende prinsipp, uttrykt i Kappseilingsreglene pkt. 4 og 1.2.

Arrangørens rolle

En seilforening eller organisasjon som arrangerer regatta skal bidra til et forsvarlig arrangement og stå inne for dette. Arrangøren er den som best skulle kjenne forholdene som deltakerne kan møte og forutsetningene for kappseilingen. Arrangøren må derfor vurdere faremomentene og fastsette regler for sikkerhet. Disse må annonseres i kunngjøringen med tanke på deltagernes behov for forberedelser, og eventuelt mer detaljert i seilingsbestemmelsene. 

NOR Ratings rolle

NOR Ratings rolle er primært å legge til rette for at kappseilingen blir rettferdig. Det gjøres gjennom målebrev, klasseregler og rådgiving. Klasseklubben krever at det skal være sikkerhetsbestemmelser ved en regatta og at disse kunngjøres. Men klassereglene gir i utgangspunktet ikke føringer for innholdet. Ansvaret  for dette ligger hos arrangøren. Når arrangøren setter sikkerhetsregler for det enkelte arrangement og gjør disse kjent, er dette ikke en endring av klassereglene, men en oppfyllelse av klassereglene.

Enkel sikkerhetsforskrift

Ved de fleste regattaer som ikke strekker seg over lengre tid, kan arrangøren ta utgangspunkt i «Enkel sikkerhetsforskrift». Dette er en norsk utgave av dokumentet OSR Appendiks B, og finnes på NOR Ratings hjemmesider. (Se: Dokumenter \ Lover og regler.) Forskriften kan modifiseres, for eksempel med tillegg om bruk av VHF, mobiltelefon, elektronisk navigasjonsutstyr, tåkelur, radarreflektor, nødbluss, førstehjelpsutstyr, og hva arrangørene ellers måtte vurdere som fornuftig.  Det er viktig at reglene fremstår som relevante og ikke oppfattes som unødvendig byråkratisering. En grei formulering kan være:

«Båtene skal seile i samsvar med "NOR Rating  - Enkel sikkerhetsforskrift". I tillegg skal de være utrustet med ..........» 

Sikkerhetsreglene i seilingsbestemmelsene bør gi opplysning om hvordan regattaledelsen og nødetatene kontaktes. Videre kan de opplyse om hvordan sikkerhetsmeldinger formidles til deltakerne (VHF-kanal), og om spesielle farer ved regattaen, slik som steder med særlig risiko for grunnstøting og nyttetrafikk i området.

OSR kategori

Ved seiling til havs bør det vises til WS OSR kategori. (World Sailing, Offshore Special Regulations). Kategoriene er 0, 1, 2, 3 og 4 og dekker alt fra lang tids seiling over arktiske havstrekninger (kat 0) til korte dags-seilaser nær kysten i temperert klima. (kat 4). Kategori 3 kan velges i variant med eller uten livbåt. Appendiks B (Enkel sikkerhetsforskrift) er ment for seiling i skjermede farvann, det vi i Norge ville kalle innaskjærs i motsetning til havseilas (offshore).  En "onsdagsseilas" og mange typiske helgearrangment vil høre hjemme her.

Arrangøren må utvise skjønn i valg av kategori. Bestemmelsene passer ikke alltid norske forhold. På den annen side er de resultat av grundige studier av ulykker ved mange seilaser.  Bruk av sikkerhetskategoriene medfører gjerne en del arbeid, både for deltaker med forberedelser og for arrangør som vil foreta kontroll.

Arrangørens sikkerhetsregler må harmonere med Norges Seilforbunds bestemmelser. NSFs forskrift for offshoreseilaser gjelder for seilaser i OSR kategorti 0, 1 og 2. For norske og internasjonale mesterskap og enkelte andre arrangement setter NSF krav til lege- og sanitetstjeneste. 

Antall personer ombord - CE merking  

NOR Rating har ikke satt noen øvre grense for antall personer ombord i en båt under regatta. Hvor mange det er trygt å ha med ombord er en vurdering som skipper må gjøre. En viktig side ved dette er:  

  • Fritidsbåter opp til 24m, som er solg innenfor EØS-området etter 1998, skal ha CE-merking. Dette er et godt synlig skilt som sier hvilken konstruksjonskategori båten tilhører, hvilken last båten kan ta og hvor mange pesoner som kan være ombord. 

De fleste NOR Rating båtene er i A-kategori. Dette er kategorien for havgående båter som tåler høye bølger og sterk vind. B er kategori for båter konstruert for bruk utenfor kysten med noe mindre vind- og bølgebelastning. Forutsetningen ved bestemmelse av konstruksjonskategori er at antall personer ombord er begrenset som angitt. (A-6 betyr kategori A med 6 personer ombord.  B-8 betyr kategori B med 8 personer ombord osv. )

Det er et rimelig krav at CE-begrensningene respekteres, særlig ved regatta utaskjærs.  I slike tilfeller kan Arrangøren stille kravet:

"Antall personer ombord begrenses oppad som angitt i båtens CE-merking. For båter fra før 1998 i IMS klasse Klubbåt (Cruiser / racer) settes bergensingen til antall køyplasser ombord".

Andre bestemmelser og tiltak

I lengre regattaer bør arrangøren pålegge båter som bryter løpet å melde fra om dette. Arrangøren kan kreve at det før starten leveres inn mannskapsliste med navn og telefonnummer for både deltagerne og deltagernes kontaktpersoner på land.

Noen arrangører foretrekker å annonsere rett til å avlyse eller utsette en regatta ved vanskelige værforhold, for eksempel dersom det blåser mer enn 12 m/s i startområdet. 

Arrangøren kan også utføre sikkerhetstiltak som ikke annonseres, slik som å orientere Redningsselskapet, havnekontor og sjøtrafikksentraler om arrangementet.

Dersom arrangøren av regatta forsømmer seg og ikke klart formidler hvilke sikkerhetsbestemmelser som skal gjelde, så må deltagerne, i samsvar med klassereglenes seksjon D, forholde seg til «Enkel sikkerhetsforskrift» for korte seilaser og OSR Mo 4 for seilaser som kan vare lenger enn 12 timer. Dette er ment som en nødløsning i en unntakssituasjon. 

 

SGP