Arrangøren står fritt til å velge blant alle muligheter ORC tilbyr for utregning av resultetene etter en regatta. Her er en gjennomgang med råd om hva som bør velges.   

Regattakommiteen må ta stilling til om singeltall eller trippeltall skal brukes. Eller om mer avanserte beregninger ønskes. 

Singeltall benyttes når: 
a. Vinden ventes å variere bredt over alle vindstyrker, eller er uforutsigbar. Dette er gjerne situasjonen for lengre seilaser. (Distanseseilaser)
Eller,
b. Det er ønskelig med enklest mulig beregning,  

Trippeltall benyttes når: 
a. Vindstyrken i hovedsak holder seg innenfor bånd på 3-4 m/s. Dette er ofte situasjonen ved korte seilaser. (Baneseilaser)
Og,
b. Regattakommiteen evner å administrere bruken av trippeltall.

Om Singeltall
 
APH passer best hvis målområdet er i nærheten av startområdet. Hvis hele løpet i hovedsak har enten motvind eller medtvind, så kan ett av singeltallene Motvind/Medvind med fordel benyttes. Dette er ofte tilfellet når start og mål er på ulikt sted med et mer eller mindre rett strekk mellom. Motvind tar hensyn til alle vindvinklene 0 til 180 grader sann vind, men hovedtyngden ligger på kryss VMG og 52 grader. Medvind tar også hensyn til alle vindvinklene, men hovedtyngden ligger her på lens VMG og 135 grader.

Skal Motvind/Medvind være en opsjon, må det være avklart før regattaen hvem som skal bestemme hva som skal benyttes. Se kommentaren under Trippeltall nedenfor. 

Singeltall for pølsebane er ofte ikke mer nøyaktig enn APH og er derfor ikke tatt inn i den "nasjonale tabellen" i målebrevet. Men det kan finnes som "Windward/Leeward  -  Time On Time" i den lille tabellen "Single Scoring Options" på målebrevets side to.     

Om Trippeltall
NOR Rating oppfordrer til bruk av trippeltall. Trippeltall gir vanligvis mer rettferdige resultater enn singeltall. 

Vindstyrkene for de enkelte trippeltallene er slik: 
Svak vind (Lite vind)  3-4 m/s
Mellomvind 4-7 m/s
Stek vind (Mye vind) 7-10 m/s

Trippeltall står i målebrevet for løps-geometriene sirkelbane (Tretall Distanseseilas) og pølsebane. Den geometrien som passer best til det aktuelle løpet velges.

Pølsebanen bør ikke ligge mer enn 20 grader skjevt. Er banen skjevere enn 30 grader, kan sirkelbane-tall (Tretall Distanseseilas) like gjerne benyttes.

Det er også laget trippeltall for hovedsakelig motvind og hovedsakelig medvind, (Se for eksempel USA-målebrev). Disse finnes som RMS-filer.

Ved bruk av trippeltall må noen bestemme om tall for svak, midddels eller sterk vind skal benyttes ved den enkelte seilasen. Erfaringene fra lokale arrangement er at det fungerer fint når personen eller staben som står for resultatberegningene har denne myndigheten. Valget av svak, middels eller sterk vind kan bygge på egne observasjoner, rapport fra startbåt eller fra seilerne selv. Det må lages en ordning som seilerne har tillit til. Det bør også stå i kunngjøringen at valget av beregningsmeode og av trippeltall ikke er gjennstand for protest eller godtgjøring.   

 OM RMS-filer 
Alternativet til å lese ut ratingtall fra målebrevet og "håndregne" resultatene, eventuelt med hjelp av regneark, er å bruke regneprogrammer som ORC Scorer (gratis), Manage2Sail eller ande tilsvarende program. Disse henter alle ratingdata fra de elektroniske RMS-filene og håndterer både enkle og mer avanserte beregningsmetoder. De krever ingen manuell inntasting av deltakerbåtenes rating.

RMS-filene til båtene som har kjøpt målebrev for sesongen, er offentlige og lett tilgjengelig. De kan lastes ned gratis. RMS-filene for båtene inneholder rating-informasjon til bruk i alle modeller for resultatberegning. RMS-filene gir mulighet for nøyaktige metoder og skreddersydde løsninger for en aktuell regatta. RMS-filene finnes for båter med fullt mannskap, for shorthanded-båter og båter uten spinnaker/flygende forseil.

Polar Curve Scoring - PCS. 
Metoden bestemmer gjennomsnittsvinden på regattabanen. Men vi må selv avgjøre hvilken banegeometri som skal benyttes. Resultatet (plasseringen på resultatlisten) avgjøres etter hvor sterk vind som må forutsettes å ha vært virksom for den enkelte båt i en seilas. Dette kan beregnes ut fra båtens gjennomsnittsfart og dens rating. Båten med sterkest beregnet vind ("scoring wind"), vinner. Tanken er at det er denne båten som har gjort færrest "feil" og som dermed har seilt nærmest opp til sin rating.

Det er i prinsippet ikke nødvendig å bestemme den virkelige vindstyrken for å etablere vinner-rekkefølgen. Men for å kunne vise forskjeller i korrigert tid tid, slik vi er vant med, settes gjennomsnittlig vindstyrke på regattabanen gjerne lik beregnet vind for vinnerbåten, og korrigerte tider beregnes fra dette. PCS kan benyttes for de faste banegeometriene sirkelbane og pølsebane, eller det benyttes en fritt konstruert banegeometri. 

Oppsummert:

 • Kan gi enda bedre nøyaktighet enn trippeltall.
 • Ikke mye nøyaktigere enn riktig valgt trippeltall hvis vinden varierer mer enn 2-3 m/s 
 • Anbefales særlig hvis vinden er stabil, varierer mindre enn +/- 2m/s.
 • Metoden unngår subjektivt valg av vindstyrke.
 • Løpets lengde i nautiske mil må være kjent.
 • Krever bruk av relevant resultat-beregningsprogram. Håndregning blir for arbeidssomt. 
 • Mer krevende å forstå, deltakerne har liten mulighet til å vurdere egen posisjon under seilasen.
 • Krever at "resultatansvarlig" behersker beregningsprogrammet som anvendes.
   

Konstruert bane.
Det er mulig å konstruere en banegeometri som svarer til den virkelige, "geografiske" banen.

 • Særlig aktuelt ved seilaser som ikke ligner noen av standardgeometriene: sirkel , pølse, mot- og medvind.  
 • Vindvinkelen kan angis for hver av leggene av løpet.
 • Vindstyrken kan angis eksplisitt for hver legg. Alternativt kan gjennomsnittlig vind for hele løpet benytte singeltall, trippeltall vindfordeling, eller beregning med PCS.
 • Benyttes hvis ingen av standardbanene passer, eller hvis stor nøyaktighet er ønskelig.
    

ORC Scorer- programmet er godt tilrettelagt for alle metodene for resultatberegning, både de enkle og de mer avanserte. Programmet installeres lokalt og laster ned RMS-filer direkte, uten at de enkelte båtenes målebrev må hentes fram og leses. Dette gjøres av programmet basert på deltakerlisten.  Ingen ratingtall tastes inn manuelt. 

Hver beregningsmetode baserer seg på en modell for regattaen. Modellen består av en vindvinkelmodell (banegeometri dvs. vindvinkler og lengder) og en vindstyrkemodell. Jo mer modellen likner den virkelige regattaen, dess mer nøyaktig og rettferdig blir utregningen. Artikkelen "Fra rating til resultat" (Orienteringer\Faglige artikler) viser hvordan de ulike ratingtallene og beregningsmetodene er definert. Artikkelen "Spredning i resultater ved bruk av korrigert tid" (Orienteringer\Faglige artikler) viser hvor "nøyaktig" resultatene blir beregnet i ulike tilfeller. Artikkelen gir en del råd om de ulike metodene. 

 SGP