Artikkelen "Spredning i resultater ved bruk av korrigert tid" (Orienteringer\Faglige artikler) viser hvor "nøyaktig" resultatene blir beregnet i ulike tilfeller. Artikkelen gir i oppsummeringen til slutt en del råd om de ulike metodene. En mer detaljert gjennomgang av metodene er gitt i artikkelen "Fra rating til resultat".       

Resultatberegning med ratingtall fra målebrevet.

Resultatet av en seilas kan beregnes med forskjellige metoder og ratingtall. Målebrevet inneholder totalt 16 (+ 4) ratingtall for hver båt. Disse kombinerer de tre momentene nedenfor på ulike måter.

1. Vindstyrke:

  • Singeltall.  Brukes generelt. Basert på gjennomsnittlig vind over et bredt spekter av vindstyrker. Enkelt i bruk.
  • Trippeltall. Mer nøyaktig enn singeltall, men litt mer krevende for arrangøren. Dominerende vindstyrke bestemmes av arrangøren som setter den til: svak (mindre enn 4,5 m/s), middels (4,5 - 7 m/s) eller sterk (større enn 7 m/s).

2. Banegeometri:

  • Distanseseilas. Brukes generelt. Brukes for seiling på faste merker, og der flere forskjellige vindvinkler forekommer under seilasen. 
  • Pølsebane. Brukes når banen legges ut slik at den består av et likt antall klare krysslegger og lenselegger.

3. Beregningsprinsipp:

  • Tid-på-tid (ToT).  Standardmetoden, brukes til vanlig. Mer nøyaktig enn ToD i et flertall av tilfellene.
  • Tid-på-distanse (ToD).  Kan bli mer nøyaktig enn ToT dersom det er betydelige perioder med vindstille under seilasen.

 

Resultatberegning med RMS-filer.  

RMS-filene inneholder all rating-informasjon som er nødvendig for resultatberegning. I tillegg til bruk av ratingtallene fra målebrevene slik det er beskrevet ovenfor, gir RMS-filene mulighet til mer nøyaktige metoder og skreddersydde løsninger for en aktuell regatta. RMS-filene er lett tilgjengelig og kan lastes ned for et startfelt av NOR Rating båter. (Se "RMS filer til resultatprogram" på siden Arrangere regatta - For arrangører)

  • Performance Curve Scoring - PCS. Ved denne metoden bestemmes resultatplasseringen etter hvor sterk vind som må forutsettes anvendt ("implied") av den enkelte båt ut fra båtens gjennomsnittsfart i en seilas og dens rating. Båten med sterkest anvendt vind ("implied wind") vinner. Tanken er at det er denne båten som må ha gjort færrest "feil" og seilt nærmes opp til sin rating. Det er i prinsippet ikke nødvendig å bestemme den virkelige vindstyrken for å etablere vinner-rekkefølgen. Men for å kunne vise forskjeller i korrigert tid tid, settes vindstyrken gjerne til anvendt vind for vinnerbåten. PCS kan kombineres med en av 3 faste banegeometrier: distanseseilas, pølsebane og sirkelbane, eller det benyttes en konstruert banegeometri. Metoden unngår subjektivt valg av vindstyrke, samtidig som den normalt gir enda bedre nøyaktighet enn trippeltall. Men løpets lengde må være kjent.
  • Konstruert bane. Det er mulig å konstruere en banegeometri som svarer til den virkelige, "geografiske" banen. Dette er særlig aktuelt ved distanseseilaser med etapper der start og mål for hver etappe er på forskjellig sted. (Både distanseseilas-, pølsebane- og sirkelbane-geometri forutsetter start og mål på samme sted.) Ved "Constructed Course" kan vindvinkelen angis for hver av delene (leggene) av løpet. Likeledes kan vindstyrken angis eksplisitt for hver legg og ToT eller ToD kan benyttes. Alternativt kan resultatet beregnes med PCS.  

ORC Scorer-programmet er godt tilrettelagt for alle de omtalte metodene for resultatberegning, både de enkle og de mer avanserte. Programmet installeres lokalt og laster ned RMS-filer direkte, uten at de enkelte båtenes målebrev må hentes fram og leses. Se egen artikkel om ORC Scorer for nedlasting og veiledning. Programmet Manage2Sail har tilsvarende funksjonaliteter.

 Om Tid-på-tid og Tid-på-distanse. Ved ToT-beregning benyttes : Korrigert tid (ToT) = Seilt tid x ToT-ratingtall. ToT-ratingtallet er en tidskorreksjonsfaktor. Ved ToD-beregning benyttes : Korrigert tid (ToD) = Seilt tid - (DToD x Distanse). ToD-ratingtallet uttrykker den korteste tiden (i sekunder) en båt bruker per nautisk mil hvis den seiles optimalt. Med DToD i formelen menes forskjellen i ToD ratingtall mellom den aktuelle båten og en referansebåt i startfeltet. Atså: DToD = (ToD ratingtall for aktuell båt - ToD ratingtall for referansebåt). Vanligvis velges båten med den "raskeste" ratingen som referansebåt, slik at fratrekket i sekunder for den enkelte båt i en regatta, "respitten", blir et positivt tall. Med "Distanse" menes korteste vei fra start til mål via alle løpets rundinger.  Merk at ved ToT antas forholdstallet mellom farten, og dermed også tiden til to båter som seiles optimalt å være konstant. Tidsdifferansen blir dermed avhengig av løpets varighet i tid. Ved ToD antas differansen i fart å være konstant. Dermed blir tidsdifferansen bare avhengig av løpets lengde i nautiske mil.

ToT brukes av NOR Rating som standardmetode. Det synes å fremgå av undersøkelser av diverse regattaer, at ToT oftere gir et mer tilfredsstillende resultat enn ToD. 

Arrangøren velger de ratingtall og den fremgangsmåten som passer best for arrangementet, deltagere og forholdene på banen. Hva som skal gjelde bør fremgå av seilingsbestemmelsene. Ved bruk av trippeltall eller ved eksplisitt angivelse av vindstyrken, kan vindstyrken fastsettes etter at seilasen er gjennomført, basert på hva som er observert. Dette vil vanligvis bli mest riktig, men forutsetter at seilerne har tillit til at arrangøren er objektiv og fair. Alternativt fastsettes vindstyrken like før start.  

Jaktseilas ("jaktstart", "Gundermetoden") er en regattaform der alle båter starter "forsinket" bak den båten i feltet som har lavest rating. Forsinkelsen for den enkelte båt må beregnes på forhånd etter tid-på-distanse-prinsippet. Alle båter får samme forventede målgangstidspunkt. Resultatlisten blir identisk med rekkefølgen i mål, båtene får dermed umiddelbart se sin plassering.  Det bli konkurranse mellom båter istedenfor mot klokken. Det beste er å benytte trippeltall-rating og at arrangøren i god tid lager tre tabeller, en for lite, en for mellom og en for mye vind og velger tabell når regattaen nærmer seg start. 

Spesialrating. Målebrevet inneholder også ratingtall for de spesielle tilfellene: 

  • Shorthand mannskap (SH Rating). Båter med bare en eller to personer ombord.
  • Uten spinnaker (U/Spin.Rating). Båter som bare har fokk / genoa og ingen flygende forseil. 

Spesialrating er bare utarbeidet med singeltall. Spesialratig med trippeltall kan fås ved henvendelse til Målekontoret. 

 

NOEN EKSEMPLER:
Vi seiler på faste merker hver tirsdag - hvilken rating skal vi benytte?    FORSLAG: Tid-på-tid, singeltall, distanseseilas.  Det enkleste systemet - breddeseiling. 

Vi seiler på pølsebane  hver tirsdag - hvilken rating skal vi benytte?    FORSLAG: Tid-på-tid, singeltall, pølsebane. Mer nøyaktig mht. vindretning enn ratingen for distanseseilas (selv om banen skulle være litt skjev). Trippeltall kan vurderes.

Vi arrangerer Kretsmesterskap med  2 pølsebaner og en distanseseilas - hvilken rating skal vi benytte?   FORSLAG: Man bør helst benytte trippeltall for større nøyaktighet. Her er nivået øyere og forskjellen mellom seilerne mindre enn på en kveldsseilas.  Geometri: Pølsebanetall for pølsebanen og distansetall for distanseseilasen. Performance Curve Scoring bør vurderes. 

Vi arrangerer en seilas hvor vi tror det kan bli vindstille midt i seilasen - hva gjør vi?   FORSLAG: Vurder tid-på-distanse slik at ikke de minste båten bare ligger og "tjener tid". (Alternativ: Vurder muligheten for ToT, men med et fast, likt fratrekk i seilt tid ("stilletid") for alle båter).

SGP