Regatta-arrangøren må ta stilling til om det skal anvendes enkle beregningsverktøy som bare benytter ratingtallene som fremkommer i PDF-målebrevene, eller om mer kraftfulle programmer (ORC Scorer, Manage2Sail m.fl.) skal tas i bruk. Disse henter alle ratingdata direkte fra RMS-filene (krever ingen manuell inntasting av deltakerbåtenes rating) og håndterer både enkle og mer nøyaktige beregningsmetoder. 

Dersom bare enkle beregningsverktøy benyttes, for eksempel et enkelt regneark med ratingen gitt som singeltall, anbefales det å vurdere trippeltall. Dette vil kunne øke "rettferdigheten" betraktelig, særlig ved seilaser uten store variasjoner i vindstyrke og når båter som har forskjellige egenskaper, seiler i samme klasse. Alle trippeltallene kan leses fra tabellen: "Gyldige målebrev".

          

Resultatberegning med ratingtall fra målebrevet.
Målebrevet inneholder en rekke ratingtall. Hvike tall som bør brukes til resultatberegning, avhenger av de tre momentene: Vindstyrke, banegeometri og beregningsprinsipp,  - foruten praktiske forhold ved det aktuelle arrangementet.

1. Vindstyrke:

 • Singeltall.  Brukes for vindstyrker over et bredt spekter.
  • Til generell bruk. Anbefales hvis en enkel og intuitiv metode ønskes. Regnes som NOR Ratings "standardmetode".
  • Er spesielt fordelaktig hvis vinden varierer over spennet 4 - 8 m/s eller mer, med tyngdepunkt rundt 6 m/s.
  • Merk at ratingtallene på shorthand-målebrevet er singeltall. 

 • Trippeltall.  Dominerende vindstyrke må bestemmes av arrangøren som setter den til enten:   svak ("lite vind") (mindre enn 4,5 m/s),   middels (4,5 - 7 m/s)   eller   sterk ("mye vind") (større enn 7 m/s).
  • Mer nøyaktig enn singeltall og anbefales hvis vinden varierer innenfor vindstyrke-spennet til et trippeltall. (Det gjør den vanligvis i korte seilaser.)
  • Særlig foretrukket hvis vinden jevnt over er enten svak eller sterk i seilasen. Klart riktigere enn singeltall i slike tilfeller.
  • Trippeltall for shorthand er gitt i tabellen "Gyldige målebrev"
  • Krever avklaring før seilasen av hvem som har myndighet til å bestemme hviket trippeltall som skal benyttes og når dette skal avgjøres.
  • Krever litt mer arbeid og omtanke av arrangøren enn regning med singeltall. Et godt foreberedt oppsett hjelper. 

2. Banegeometri:

 • Distanseseilas.
  • Brukes generelt. Brukes der flere forskjellige vindvinkler forekommer under seilasen. 
  • Brukes på alle baner bortsett fra pølsebane. Anvendes på sirkelbane ("rundt øy"), trekantbaner, olympisk bane, irregulære baner, og sammensatte baner. 
  • På shorthand-målebrevet 2020 er dette tallet oppgitt som "Coastal or Ling Distance"
    
 • Pølsebane.
  • Brukes når banen består av et likt antall krysslegger og lenselegger. (Rating-tallene er basert på VMG for kryss og lens og ingen "mellomvinkler".)
  • Lengderetningen på banen bør ikke avvike med mer enn 20 grader fra vindretningen. Ved 30 grader eller mer bør distanseseilas-tallene benyttes. 

 • Circular Random
  • Gitt eksplisitt i shorthand målebrevet og ORCi målebrevet
  • Alle vindvinkler veies likt. Brukes på baner som er tilnærmet sirkelformet,  "seiling rundt rundt en øy".

 • Predominantly Upwind / Downwind. 
  • Bare gitt i shorthand-målebrevet (PDF)
  • Brukes for en bane som ikke starter og slutter på samme sted, men i hovedsak består av en lang legg med enten motvind eller medvind.
  • Bør klart brukes framfor Distanseseilas singeltall hvis geiometrien passer.  

3. Beregningsprinsipp:

 • Tid-på-tid (ToT)
  • Standardmetoden, brukes til vanlig. Mer nøyaktig enn ToD i de aller fleste tilfelene. 
 • Tid-på-distanse (ToD). 
  • Generell bruk frarådes.
  • Kan teoretisk sett bli mer nøyaktig enn ToT dersom det er lange perioder med vindstille under seilasen.  

 Mer om ToT og ToD nedenfor.

Offshore Single Number  -  OSN  -  er ToT-singeltall for distanseseilas. OSN er NOR Ratings "hovedtall" og benyttes hvis ratingen til en båt skal refereres til med et enkelt tall for å sammenlignes med andre NOR Rating-båter. GPH skal ikke benyttes til dette. GPH brukes til sammenligning med utenlandske båte når OSN ikke er oppgitt.   

Resultatberegning med RMS-filer. 
RMS-filene for båtene inneholder rating-informasjon for alle typer resultatberegning. Dette omfatter alle beregnings-måtene beskrevet ovenfor. I tillegg gir RMS-filene mulighet til nøyaktigere metoder og skreddersydde løsninger for en aktuell regatta.  RMS-filene til båtene som har kjøpt målebrev for sesongen, er lett tilgjengelig og kan lastes ned gratis. Med bruk av resultat-beregningsprogram blir manuell inntasting av rating-data for deltakerbåtene unødvendig.

RMS-filene finnes i utgave både for båter med fullt mannskap og for shorthand-båter. Alle resultat-beregninger som kan benyttes for båter med fullt mannskap kan defor også utføres for båter som skal ha shorthand -rating.

Performance Curve Scoring - PCS. Ved denne metoden bestemmes resultatplasseringen etter hvor sterk vind som må forutsettes å ha vært virksom eller "anvendt" av den enkelte båt i en seilas, basert på båtens gjennomsnittsfart og rating. Båten med sterkest anvendt vind ("implied wind") vinner. Tanken er at det er denne båten som har gjort færrest "feil" og seilt nærmes opp til sin rating. Det er i prinsippet ikke nødvendig å bestemme den virkelige vindstyrken for å etablere vinner-rekkefølgen. Men for å kunne vise forskjeller i korrigert tid tid, slik vi er vant med, settes gjennomsnittlig vindstyrke gjerne lik anvendt vind for vinnerbåten og korrigerte tider beregnes fra dette. PCS kan benyttes for 3 faste banegeometrier: distanseseilas, pølsebane og sirkelbane, eller det benyttes en konstruert banegeometri. I tillegg kommer hovedsaklig motvind og medvbind -geometri. 

 •  
  • Gir normalt enda bedre nøyaktighet enn trippeltall.
  • Ikke mye nøyaktigere enn riktig valgt trippeltall hvis vinden varierer mer enn 3-4 m/s 
  • Anbefales særlig hvis vinden varierer mindre enn +/- 2m/s.
  • Metoden unngår subjektivt valg av vindstyrke.
  • Løpets lengde i nautiske mil må være kjent.
  • Krever bruk av resultat-beregningsprogram. 
  • Mer krevende å forstå, deltakerne har liten mulighet til å vurdere egen posisjon under seilasen.
  • Krever at "resultatansvarlig" behersker beregningsprogrammet som anvendes.
    
 • Konstruert bane. Det er mulig å konstruere en banegeometri som svarer til den virkelige, "geografiske" banen.

  • Særlig aktuelt ved distanseseilaser med etapper der start og mål for hver etappe er på forskjellig sted. (Både distanseseilas-, pølsebane- og sirkelbane-geometri forutsetter start og mål på samme sted.)
  • Vindvinkelen kan angis for hver av delene (leggene) av løpet. Likeledes kan vindstyrken angis eksplisitt for hver legg.
  • Alternativt kan gjennomsnittlig vind for hele løpet beregnes med PCS.  

ORC Scorer - programmet er godt tilrettelagt for alle metoder for resultatberegning, både de enkle og de mer avanserte. Programmet installeres lokalt og laster ned RMS-filer direkte, uten at de enkelte båtenes målebrev må hentes fram og leses. Ingen tall tastes inn manuelt. Se egne artikler om ORC Scorer. Programmet Manage2Sail har tilsvarende funksjonaliteter.

 

Om Tid-på-tid og Tid-på-distanse. 
Ved ToT-beregning benyttes :  Korrigert tid = Seilt tid x ToT-ratingtall. ToT-ratingtallet er en tidskorreksjonsfaktor. Ved ToD-beregning benyttes : Korrigert tid  = Seilt tid - (DToD x Distanse).  Her er DToD = (ToD ratingtall for aktuell båt - ToD ratingtall for referansebåt). ToD-ratingtallet uttrykker tiden (i sekunder) en båt bruker per nautisk mil hvis den seiles optimalt.  DToD i formelen uttryker derfor forskjellen i ToD-ratingtall mellom den aktuelle båten og en referansebåt.   

Dansk Handicap benytter generelt ToD-metoden. Her oppgis formelen: Korrigert tid (ToD) = Seilt tid + (DToD x Distanse) der  DToD = (ToD ratingtall for referansebåt - ToD ratingtall for aktuell båt). Resultatet blir det samme.

En grundigere omtale av de to prinsippene, ToT og ToD, er gitt i artikkelen: "Fra rating til resultat".  Artikkelen "ToT versus ToD" viser hvor store feil vi får i korrigert tid. Konklusjonen er klar: Benytt alltid ToT.

   

Valg av metode
Arrangøren velger de ratingtall og den fremgangsmåten som passer best for arrangementet, deltagere og forholdene på banen. Hva som skal gjelde bør fremgå av seilingsbestemmelsene. Ved bruk av trippeltall eller ved eksplisitt angivelse av vindstyrken, kan vindstyrken fastsettes etter at seilasen er gjennomført, basert på hva som er observert. Dette vil bli riktigst, men forutsetter at seilerne har tillit til at arrangøren er objektiv og fair. Alternativt fastsettes vindstyrken like før start.  

Artikkelen "Fra rating til resultat" (Orienteringer\Faglige artikler) viser hvordan de ulike ratingtallene og beregningsmetodene er definert. 

Artikkelen "Spredning i resultater ved bruk av korrigert tid" (Orienteringer\Faglige artikler) viser hvor "nøyaktig" resultatene blir beregnet i ulike tilfeller. Artikkelen gir i oppsummeringen til slutt en del råd om de ulike metodene. 

SGP