Resultatberegning med ratingtall fra målebrevet.

Resultatet av en seilas kan beregnes med forskjellige metoder og ratingtall. Målebrevet inneholder totalt 16 (+ 4) ratingtall for hver båt. Disse kombinerer de tre momentene nedenfor på ulike måter.

1. Beregningsprinsipp:

  • Tid-på-tid (ToT).  Standardmetoden, brukes til vanlig. Mer nøyaktig enn ToD i et flertall av tilfellene.
  • Tid-på-distanse (ToD).  Kan bli mer nøyaktig enn ToT dersom det er betydelige perioder med vindstille under seilasen.

2. Vindstyrke:

  • Singeltall.  Brukes generelt. Basert på gjennomsnittlig vind over et bredt spekter av vindstyrker. Enkelt i bruk.
  • Trippeltall. Mer nøyaktig enn singeltall, men litt mer krevende for arrangøren. Dominerende vindstyrke bestemmes av arrangøren som setter den til: svak (mindre enn 4,5 m/s), middels (4,5 - 7 m/s) eller sterk (større enn 7 m/s).  

3. Banegeometri:

  • Distanseseilas. Brukes generelt. Brukes for seiling på faste merker, og der flere forskjellige vindvinkler forekommer under seilasen. 
  • Pølsebane. Brukes når banen legges ut slik at den består av et likt antall klare krysslegger og lenselegger. 

 

Resultatberegning med RMS-filer.  

RMS-filene inneholder all rating-informasjon som er nødvendig for resultatberegning. I tillegg til bruk av ratingtallene fra målebrevene slik det er beskrevet ovenfor, gir RMS-filene mulighet til mer nøyaktige metoder og skreddersydde løsninger for en aktuell regatta. RMS-filene er lett tilgjengelig og kan lastes ned for et startfelt av NOR Rating båter.

  • Performance Curve Scoring - PCS. Ved denne metoden bestemmes resultatplasseringen etter hvor sterk vind som må forutsettes for den enkelte båt ut fra båtens gjennomsnittsfart i en seilas og dens rating. Båten med sterkest "anvendt vind" ("implied wind") vinner. Det er i prinsippet ikke nødvendig å bestemme den virkelige vindstyrken for å etablere vinner-rekkefølgen, men for å kunne vurdere forskjeller i tid, settes vindstyrken gjerne til anvendt vind for vinnerbåten. PCS kan kombineres med en av 3 faste banegeometrier: distanseseilas, pølsebane og sirkelbane, eller det benyttes en konstruert banegeometri. Metoden unngår subjektivt valg av vindstyrke, samtidig som den gir enda bedre nøyaktighet enn trippeltall.
  • Constructed Course. Det er mulig å konstruere en banegeometri som svarer til den virkelige, "geografiske" banen. Dette er særlig aktuelt ved distanseseilaser med etapper der start og mål for hver etappe er på forskjellig sted, eller hvis det av andre grunner blir vindvinkler som ligner lite på de faste geometriene. (Både distanseseilas-, pølsebane- og sirkelbane-geometri forutsetter start og mål på samme sted.) Ved Constructed course kan vindvinkelen angis for hver av delene (leggene) av løpet. Vindstyrken kan angis eksplisitt for hver legg og ToT eller ToD kan benyttes. Alternativt kan resultatet beregnes med PCS.  

ORC Scorer-programmet er godt tilrettelagt for alle de omtalte metodene for resultatberegning, både de enkle og de mer avanserte. Programmet installeres lokalt og laster ned RMS-filer direkte, uten at de enkelte båtenes målebrev må hentes fram og leses. Se egen artikkel om ORC Scorer for nedlasting og veiledning. Programmet Manage2Sail har tilsvarende funksjonaliteter.

 

Om Tid-på-tid og Tid-på-distanse. Ved ToT-beregning benyttes : Korrigert tid (ToT) = Seilt tid x ToT-ratingtall. ToT-ratingtallet er en tidskorreksjonsfaktor. ToT-korrigert tid uttrykker den tiden en båt har brukt når det korrigeres for dens fartspotensial. Ved ToD-beregning benyttes : Korrigert tid (ToD) = Seilt tid - (ToD-ratingtall x Distanse). Med "Distanse" menes korteste vei fra start til mål via alle løpets rundinger. ToD-ratingtallet uttrykker den korteste tiden (i sekunder) en båt bruker per nautisk mil hvis den seiles optimalt. ToD-korrigert tid uttrykker, hvor mye mer tid en båt har brukt enn tiden den skulle ha brukt om den hadde seilt løpet optimalt. ToT-korrigert tid og ToD-korrigert tid er derfor ikke direkte sammenlignbare. Merk at ved ToT vil forholdstallet mellom tiden til to båter som seiles optimalt være konstant og uavhengig av vindforholdene. Ved ToD vil differansen være konstant og uavhengig av vindforholdene. 

Arrangøren velger de ratingtall og den fremgangsmåten som passer best for arrangementet, deltagere og forholdene på banen. Hva som skal gjelde bør fremgå av seilingsbestemmelsene. Ved bruk av trippeltall eller ved eksplisitt angivelse av vindstyrken, kan vindstyrken fastsettes etter at seilasen er gjennomført, basert på hva som er observert. Dette vil vanligvis bli mest riktig, men forutsetter at seilerne har tillit til at arrangøren er objektiv og fair. Alternativt fastsettes vindstyrken like før start.  

Jaktseilas ("jaktstart", "Gundermetoden") er en regattaform der alle båter starter "forsinket" bak den båten i feltet som har lavest rating. Forsinkelsen for den enkelte båt må beregnes på forhånd etter tid-på-distanse-prinsippet. Alle båter får samme forventede målgangstidspunkt. Resultatlisten blir identisk med rekkefølgen i mål, båtene får dermed umiddelbart se sin plassering.  Det bli konkurranse mellom båter istedenfor mot klokken. Det beste er å benytte trippeltall-rating og at arrangøren i god tid lager tre tabeller, en for lite, en for mellom og en for mye vind og velger tabell når regattaen nærmer seg start. 

Spesialrating. Målebrevet inneholder også ratingtall for de spesielle tilfellene: 

  • Shorthand mannskap (SH Rating). Båter med bare en eller to personer ombord.
  • Uten spinnaker (U/Spin.Rating). Båter som bare har fokk / genoa og ingen flygende forseil. 

Spesialrating er bare utarbeidet med singeltall. Spesialratig med trippeltall kan fås ved henvendelse til Målekontoret. 

 

NOEN EKSEMPLER:
Vi seiler på faste merker hver tirsdag - hvilken rating skal vi benytte?    FORSLAG: Tid-på-tid, singeltall, distanseseilas.  Det enkleste systemet - breddeseiling. 

Vi seiler på pølsebane  hver tirsdag - hvilken rating skal vi benytte?    FORSLAG: Tid-på-tid, singeltall, pølsebane. Mer nøyaktig mht. vindretning enn ratingen for distanseseilas (selv om banen skulle være litt skjev). Trippeltall kan vurderes.

Vi arrangerer Kretsmesterskap med  2 pølsebaner og en distanseseilas - hvilken rating skal vi benytte?   FORSLAG: Man bør helst benytte trippeltall for større nøyaktighet. Her er nivået øyere og forskjellen mellom seilerne mindre enn på en kveldsseilas.  Geometri: Pølsebanetall for pølsebanen og distansetall for distanseseilasen. Performance Curve Scoring bør vurderes. 

Vi arrangerer en seilas hvor vi tror det kan bli vindstille midt i seilasen - hva gjør vi?   FORSLAG: Vurder tid-på-distanse slik at ikke de minste båten bare ligger og "tjener tid". (Alternativ: Vurder muligheten for ToT, men med et fast, likt fratrekk i seilt tid ("stilletid") for alle båter).

 SGP 21.4.2019