Administrere

Logg inn på NOR Ratings database for å betale målebrev, aktivere seil og oppdatere personlig bruker-profil. Du kan også kjøpe nytt seilnummer til en ny båt her og løse seillisens. Se veiledning  i "trekkspillet" nedenfor.

NOR Rating database
Optimalisere

Logg inn på ORC Sailor Services for å se alle gjeldende og tidligere målebrev som er registrert i ORC's database. (Gratis). Du kan også teste hvordan endring i seilmål, riggmål osv. påvirker ratingen (Betaling). 

ORC Sailor Services
Se målebrev

Se alle NOR Rating målebrev som er gyldige for inneværende sesong (HTML-format). Se ratingen for Fullt mannskap (ordinære/vanlige målebrev), Doublehanded eller Uten spinnaker i både singeltall og trippeltall-format.  

Gyldige målebrev

Jeg ønsker å seile regatta med min båt - hva må jeg gjøre ?

(Hopp over pkt 1. og 2. nedenfor hvis dette allerede er ordnet.)
1. Bli medlem

Ta kontakt med en forening som er tilsluttet Norges Seilforbund. De fleste foreningene har en internett-hjemmeside med informasjon om innmelding.

 

2. Registrer båten

Personprofil

Ved eierskifte og registrering av båt på ny eier, forutsettes at den nye eieren har opprettet sin personprofil i den elektroniske NSF/NOR Rating - databasen. Bare da kan båten knyttes til sin nye eier. Sjekk dette først. Du oppretter din personprofil selv ved å logge deg inn i databasen og legge inn personinformasjonen som etterspørres. Se "Ny bruker" nederst på innloggingssiden for databasen, eventuelt "Glemt Passord?". Men har du registrert deg tidligere slik at dine persondata allerede ligger i databasen, skal du ikke opprette ny profil, du skal bare ha èn personprofil.

 

Registrering av båt

Sjekk om båten er registrert med NOR-nummer i den elektroniske NSF/NOR Rating - databasen. Båtselgeren vil normalt kunne gi informasjon om dette. 

 1. Er båten registrert i databasen, men fortsatt står på sin gamle eier, må eierskiftet registreres ved en henvendelse til NSF-Servicekontoret.

 2. Har båten NOR-nummer i seilet eller du finner et NOR-nummer i salgspapirene, så er det rimelig sikkert at båten er registrert hos NSF. Men eldre båter som ikke har fått elektronisk målebrev i nyere tid, kan være registrert i et eldre papir-register som ikke er digitalisert. I så fall må dataene først overføres til den elektroniske databasen før eierskifte registreres. Overføringen til databasen og eierskifte gjøres ved henvendelse til NSF-Servicekontoret.
   
 3. Har båten aldri blitt registrert, må den registreres. Du registrerer båten selv ved å kjøpe seilnummer (NOR-nummer) i databasen. Logg deg inn og registrer båten på tur/hav/kjølbåt/respitt.

Både (a.) eierskifte,  (b.) overføring fra papir-registeret til elektronisk database, og (c.) ny-registrering, krever at du sender inn til NSF-servicekontoret en dokumentasjon på at du er rettmessig eier. (For eksempel: Salgskvittering, forsikringsbevis eller bekreftelse fra tidligere eier som oppgir ny eiers e-post adresse.) 

Når båten er ferdig registrert i databasen som tur/hav/kjølbåt/respitt og med deg som eier, er du klar til å fornye / kjøpe målebrev.
 

3. Kjøp målebrev

Hvis båten har hatt målebrev tidligere, men dette er utløpt eller er i ferd med å løpe ut på dato (gyldighetsperioden står på målebrevet), så trenger du bare logge deg inn på NOR Ratings database og betale for en ny sesong. Målebrevet kommer så i din bruker-profil innen få dager. Under spesielle omstendigheter kan det ta lenger tid. Men: Dette forutsettes her at det ikke er foretatt endringer i seil eller andre båtmål slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet. Se eventuelt. "Båten er ikke i samsvar med målebrevet". 

Når du fornyer målebrevet: Pass på at alle forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet er meldt inn og registrert før du betaler. Alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta sammen med målebrevet skal settes "aktiv" slik at de kommer med i ratingberegningen. Videre kan du legge inn mannskapsvekt og informasjon om asymmetrisk spinnaker. 

Les emnene nedenfor om Nytt seil, Aktivering av seil, og om Mannskapsvekt og Asymmetrisk spinnaker i senterlinjen. 

Når du fornyer målebrevet, blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt. 

Er båten endret slik at den ikke lenger er i samsvar med målebrevet, så må supplerende måling utføres. De nye målene må registreres og nytt målebrev kjøpes dersom båten fortsatt skal delta i regatta. Alternativet er å justere båten tilbake slik at den fortsatt er i samsvar med målebevet.  Måling og registrering av nye mål må utføres av autorisert måler.

En forskjell mellom båt og målebrev er tillatt, men bare hvis målebrevet gir lik eller raskere rating enn det båten ville fått hvis de riktige båtmålene var lagt til grunn. Båten regnes da fortsatt for å være i samsvar med målebrevet. Skyldes forskjellen at nye seil er tatt i bruk, se emnene nedenfor: "Nytt seil - nytt målebrev?" og "Aktivering av seil". Se også siden "Måling" for en nærmere beskrivelse av hva som menes med "samsvar med målebrev".

Når du kjøper nytt målebrev: Pass på at alle endringer og forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet, er meldt inn og registrert før du betaler. Alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta sammen med målebrevet skal settes "aktiv" slik at de kommer med i ratingberegningen. Meld eventuelt inn mannskapsvekt og bruk av asymmetrisk i senterlinjen. Les om dette i "Mannskapsvekt og Asymmetrisk spinnaker i senterlinjen".

Når du kjøper nytt målebrev blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt. 

 

Hvis målebrevet ikke er er utløpt på dato når en båt overtas fra en tidligere eier, så vil det gjelde ut gyldighetsperioden uten ny innbetaling. Alt som trengs er omregistrering til ny eier.
Men: Dette forutsetter at båten er i samsvar med sitt målebrev. Som ny eier må du sjekke at målebrevet er riktig, inkludert opplysningene om seil. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar.

Hvis det er foretatt eller skal foretas endringer slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet, for eksempel ved at nye seil tas i bruk, så må nytt målebrev kjøpes, hvis båten skal seile regatta. Se : "Båten er ikke i samsvar med målebrevet". Les også om "Nytt seil" og "Aktivere seil". Det samme gjelder hvis maksinal mannskapsvekt eller bruken av spinnakerbom skal endres.  Dette er beskrevet i emnet: "Mannskapsvekt og asymmetrisk spinnaker i senterlinjen".  

Hvis du kjøper nytt målebrev, blir det gamle ugyldig.

 

Alle båter som skal seile NOR-Rating regatta, må ha gyldig NOR Rating målebrev. Dette innebærer at båtene må være målt, dvs. at informasjon om modell, skrog, kjøl, propell, rigg og seil er registrert. Du kan ikke bestemme og registrere båtmålene selv. Kontakt en av NSF sine autoriserte målere, så hjelper han/hun deg. Opplysning om målere med kontaktinformasjon står på hjemmesidene (Se siden "Måling").

Har du en båt som tilhører en nasjonal (NSF) klasse eller en WS klasse eller en annen utbredt og veldefinert klasse, så kan det være mulig å få målebrev basert på klasse-målene, dvs. et En-type sertifikat. Du kan også vurdere FORENKLET MÅLING som innebærer at målebrev utstedes uten at båten måles fysisk. Se omtalen av dette.

Målebrev forutsetter at båten er registrert på båteiers navn. Se "Eierskifte og registrering" hvis dette ikke er på plass. 

 

Andre tema

Du kan få målebrev for en båt som ikke er målt tidligere, uten at fysisk måling blir gjennomført. Det heter FORENKLET MÅLING. Ønsker du dette må du ta direkte kontakt med NSF - Servicekontoret, så får du hjelp og veiledning. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf 21 02 90 00.

Målebrevet koster det samme som ordinært målebrev, men du betaler ikke for måling. Du slipper å kontakte måler og fremstille båten for fysisk måling. Det forutsettes at du kan gi en del informasjon om båten, slik som modell, hvilke seil som følger med osv.  

Nærmere beskrivelse av forenklet måling finner du på siden Orienteringer under overskriften "Informasjon".

Seil som skal kunne brukes i regatta, må måles og registreres. Dette kan bare gjøres av en autorisert måler. De fleste norske seilmakere kan levere nye seil fedig målt og registrert. Har du mottatt et nytt seil som ikke er registrert, må du kontakte en NSF-måler som kan måle og registrere. Måler kan også omregistrere et seil fra en annen båt til din båt hvis det er kjøpt brukt. Målte seil bærer målemerke og målers signatur i seilet. 

Kravet til registrering av seil gjelder ikke båter med målebrev merket "Forenklet måling". For En-type (One design) er det tilstrekkelig med klasse-godkjenningsmerke i seilet. Hardvindsfokk, stormfokk og tryseil behøver ikke registreres. 

Kjøper du nytt seil om høsten/vinteren og ønsker å bruke det i kommende sesong, så er det naturlig å aktivere dette seilet sammen med de øvrige seilene når du kjøper målebrev i begynnelsen av sesongen. Sett seilet "aktiv" før du betaler. Da tas det hensyn til det nye seilet ved ratingberegningen og utsteding av målebrevet, slik det skal. Ved kjøp av målebrev skal alltid alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet, settes aktiv.

Dersom du kjøper et nytt seil etter at sesongen har startet, og du allerede har kjøpt målebrev for sesongen uten at dette seilet var med, så er situasjonen en av disse to:

 1. Det nye seilet er større enn det største du har fra før av samme slag av seilene som ble lagt til grunn for målebrevet. Da er det ikke lenger samsvar mellom båt og målebrev. Skal du seile regatta med det nye seilet, må du derfor kjøpe nytt målebrev. Ved kjøpet blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt.
   
 2. Det nye seilet er mindre eller lik det største du har fra før av samme slag av seilene som ble lagt til grunn for målebrevet. Da regnes båten resten av sesongen for fortsatt å være i samsvar med målebrevet. Seilet må registreres, men målebrevet trenger ikke å bli fornyet. Neste sesong må du passe på at det nye seilet er satt aktivt når du kjøper nytt målebrev. Unntak gjelder dersom det nye seilet er en asymmetrisk spinnaker med SHW/SFL<0,85. Alle slike seil skal alltid tas med ved beregning av ratingen, så nytt målebrev må i dette tilfellet kjøpes. Antall slike seil er påført målebrevet.

Hvis du ønsker å få ratingen beregnet på nytt på bakgrunn av redusert seilareal, så må du kjøpe nytt målebrev. Det gamle blir da ugyldig, selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt.  Meld fra til Servicekontoret at ny ratingberegning ønskes. 

"Samme slag" refererer til de 5 slagene: Storseil, forseil festet til forstag, forseil satt flygende, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker.

 

Aktivering av seil er båteierens innmelding av hvilke seil som skal legges til grunn når ratingen beregnes og målebrevet utstedes. 

Når målebrevet kjøpes, og ratingen beregnes, tas det bare hensyn til seil som er satt "aktiv". Andre seil som er registrert, men som står som "inaktiv", blir ikke tatt hensyn til. Du må derfor aktivere, eventuelt deaktivere seil før du kjøper målebrev. Alle seilene som skal kunne brukes sammen med målebrevet skal aktiveres, ikke bare det største av hvert slag. 

Etter at målebrevet er kjøpt og ratingen beregnet, spiller det ingen rolle hvilke seil som står som aktiv eller inaktiv i databasen. Da er det hva som står i målebrevet som er avgjørende. Målebrevet viser det største seilet av hvert slag av seilene som ble lagt til grunn for ratingberegningen. Dessuten angir det antall asymmetriske spinnakere av typen SHW/SFL<0,85. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. Tar du i bruk et seil som er større enn de største i sitt slag, slik dette er oppført på målebrevet, så er båten ikke lenger i samsvar med målebrevet.

(For de fleste er det ikke noe poeng i å "fikle" med aktiv/inaktiv status på seilene hvis det ikke er for å forberede for kjøp av et nytt målebrev. Endres aktiv/inaktiv statusen, så mister du informasjonen om hvilke seil som lå til grunn da målebrevet ble kjøpt og ratingen beregnet. Forsøker du å aktivisere et seil som er større enn det største i sitt slag, risikerer du at målebrevet automatisk blir ugyldig.)   

Du kan godt ha satt aktiv flere seil enn det antallet som står som begrensning i målebrevet. Målebrevets "Maks antall seil ombord" sier bare hvor mange seil det er tillatt å ha ombord under den enkelte regatta. Du kan benytte forskjellige seilsett fra regatta til regatta så lenge alle seilene er registrert og det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ratingen forblir den samme, den er "låst" til målebrevet.  

Se også: " Nytt seil - nytt målebrev ? " 

Ratingen blir beregnet med den mannskapsvekten som du melder inn når du kjøper målebrevet.

Som øvre grense for mannskapsvekt kan du enten benytte stadardverdier (ORC-beregnet default, avhengig av båtstørrelsen), eller du kan sette grensene selv.

 • For Fullt mannskap målebrev (ordinæret/vanlig målebrev) kan vekten settes fritt.
 • For Doublehanded-målebrev kan vekten settes mellom 120 kg og 300 kg. Doublehanded standard er 170 kg for alle båter.


 Se gjerne artikkelen "Betydningen av mannskapsvekt".

Etter at målebrevet er utstedt, er det alltid hva som står i målebrevet som gjelder. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 


SGP

Ratingen blir beregnet med den bruk av spinnakerbom for asymmetrisk spinnaker som du melder inn når du kjøper målebrevet.

Du kan "huke av" når du kjøper målebrevet om du vil halse asymmetriske spinnakere bare i seterlinjen, altså i dekk, i baug eller i baugspyd. I så fall benyttes ikke spinnakerbom.  Dersom du derimot ikke huker av for dette, har du full mulighet til å bruke spinnakerbom til å skyve halsen ut i lo ("brase" som om det var en symmetrisk spinnaker). Ratingen beregnes da med denne forutsetningen. 

En eventuell spinnakerbom ombord kan uansett brukes som spristake til å skyve skjøtehjørnet til et forseil ut mot lo, Dette inkluderer flygende forseil. 

Uansett gjelder: Skal du halse en asymmetrisk spinnaker i senterlinjen, må du ha registrert halsepunktet TPS. Skal du bruke spinnakerbom, (uansett formål) må den være reigistrert med sin lengde, SPL.

  

Etter at målebrevet er utstedt, er det alltid hva som står i målebrevet som gjelder. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 

Se også "Kan jeg bruke spinnakerbom på Asymmetrisk spinnaker?" under "Spørsmål om seil og måling" på Orienteringssiden, eventuelt også informasjonsartikkelen: "Flygende forseil - spinnaker.  Regler".

 

SGP

Doublehand-målebrevet er inkludert ved kjøp av Fullt mannskap-målebrevet (dvs. det ordinære/vanlige målebrevet) og behøver ikke kjøpes separat.  Det forutsettes at samme seilføring gjelder for doublehand-målebrevet som for det ordinære målebrevet, altså at ratingen i de to målebrevene er beregnet med samme innmeldte seilutrustning. 

Klassereglene åpner for at en båt kan ha et doublehand-målebrev som forutsetter en annen seilføring enn det ordinære målebrevet. Dette ordnes ved å kjøpe et ekstra målebrev der båten får seilnummeret "NOR nummer SH". Det opprinnelige doublehand-målebrevet, som ble utstedt sammen med det ordinære, blir da ugyldig. En båt kan bare ha ett ordinært og ett doublehand-målebrev på samme tid (foruten Uten spinnaker-målebrevet). Båten meldes på regatta som "NOR nummer SH" når det seiles shorthanded. Ta direkte kontakt med Servicekontoret i god tid før regatta dersom en slik løsning for doublehand-målebrevet ønskes. 

Har du et Fullt mannskap-målebrev (altså ordinært målebrev), men ønsker å seile med rating svarende til doublehanded eller uten spinnaker i en bestemt regatta, så kan du gjøre det, om ikke arrangøren har bestemt noe annet. Men det er da båtens anvar å gjøre oppmersom på dette ved påmeldingen. Hvis det ikke meldes fra, vil arrangøren benytte rating svarende til Fullt mannskap.

Uten spinnaker målebrev utstedes med ratingen beregnet under forutsetning at båten ikke har noen spinnaker eller flygende forseil ombord. Alle andre  forutsetninger er som for Fullt mannskap. Målebrevet "Uten spinnaker" er inkludert når du kjøper det ordinære målebrevet.  

Båter som ikke har noen spinnaker eller flygende forseil i sin innmeldte seilutrustning (altså, ingen slike seil er satt "aktiv" ved kjøp av målebrev) får bare utstedt Uten spinnaker-målebrev og Doublehand-målebrev. Uten spinnaker-målebrevet benyttes når det seiles med fullt mannskap. 

 Måling og registrering av nye mål må utføres av autorisert måler.

 

ORCi målebrev kjøper du i NOR Rating database. (Båt / Betale målebrev.) Huk av for ORCi. Det forutsettes at båten er målt ihht. IMS og IMS-målene er registrert.

ORCi målebrev utstedes som for Club målebrevene i de tre variantene Fullt mannskap (ordinært målebrev) , Doublehanded og Uten spinnaker. ORCi målebrevene er kjennetegnet med et mørkeblått navnefelt. 

Skal du ha et ordinært NOR Rating Club målebrev, så skal du ikke huke av for ORCi. ORCi målebrev kreves bare i regattaer som er organisert i henhold til ORCi-regler og det fremgår eksplisitt i kunngjøringen at ORCi målebrev kreves.  

ORCi målebrev utstedt av NOR Rating kan benyttes internasjonalt.

For NOR Rating / ORCi regatta gjelder:

Lisens skal løses for personer i alderen 13 - 69 år som skal delta i Norgesmesterskap eller i internasjonale mesterskap i eller utenfor Norge. For andre regattaer er lisens frivillig.

Lisens kjøpes i NOR Rating database. 

Lisens inneholder en forsikringsordning for dekning ved personskade under regatta og trening til arrangementet. Den gjelder for ett år. Lisens finnes som ordinær og utvidet lisens, den siste har mer omfattende dekning ved personskade. Nærmere vilkår finnes på NSF's hjemmesider.

Lisensplikten fastsettes av NSF's styre. 

Arrangør av regatta kan kreve at ansvarsforsikring er tegnet før regatta. Dette dekkes ikke av lisensen.

NOR Rating

 • NOR Rating målebrev:  
  • Før   1. juni:   kr 650  
  • F.o.m. 1. juni:   kr 750
  • Endring innenfor sesongen:  kr 400

 • ORCi målebrev:  
  • Første målebrev i sesongen: kr 1850
  • Endring innenfor sesongen:  kr 1600

 • Målebrev er gyldig t.o.m. 31. mars. Ny sesong starter 1. april.
 • Kjøp av målebrev for kommende sesong åpner 1. mars.
 • Målebrev inkluderer Shorthand og Uten spinnaker (hvis samme seil).
 • Gyldig målebrev gir medlemskap i klasseklubben.
 • Medlem uten båt kjøper tomt  målbrev på vanlige målebrev-vilkår.
 • Nytt medlem får første års medlemsskap gratis. Meld fra.
 • Målebrev basert på entype-klasse, samme pris som ordinært. 
 • Målebrev basert på forenklet måling, samme pris som ordinært. 
 • NOR Rating påtar seg ikke noe økonomisk ansvar.
   

Norges Seilforbund

 • Seilnummer:  Prisen er oppgitt i databasen. Logg inn. 
 • Seilmåling og øvrig båtmåling:  Betaling avtales med måler.
 • Lisenser:  Prisen er oppgitt i databasen. Logg inn. 

De kritiske målene er ført på selve målebrevet. Se: "Gyldige målebrev". En liste over dine registrerte seil finnes i NOR Rating databasen. 

Ved å logge deg inn på ORC's database (Sailor Services), kan du se alle båtmålene, inkludert alle seilmålene som er grunnlag for ratingen for din båt. Dvs. alle inngangsparametrene til VPP - Velocity Prediction Programme.  

Etter innlogging:

1. "Search for Certificates" - finn din båt. 

2. Klikk + (grønt symbol ved seilnummer/båtnavn) ved aktuelt sertifikat. Du får nå en kopi av målebrevet i "My Boats".

3. I My Boats, klikk på aktuelt sertifikat. 

4. Velg "Edit data and measurements". (Penn-symbol).

Skal du legge inn informasjon for å lage ditt eget målebrev, bør du først bruke opsjonen "Create a copy of ......". Ved å endre dataene bare i kopien, tar du vare på dataene som lå til grunn for det gjeldende målebrevet.

 

Personprofil

Har du ingen bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF, klikker du "Ny bruker". Se nederst på portalsiden (CC Centpro Contol) . Legg inn etterspurt informasjon. 

Tidligere bruker, men glemt passord ? Klikk "Glemt Passord?" nederst på portalsiden. Skriv inn e-postadressen din og "Send". Du vil motta en e-post: "Tilbakestill passord" med "vennligst trykk her". Klikk for å kvittere. Vent deretter (det kan ta noen minutter) til du får en ny e-post: "Ditt Norges...." som inneholder et nytt passord og en link til innloggings-siden. Benytt dette til å logge deg inn. 

Vær nøyaktig dersom du tar copy-paste av passordet, slik at du får med hele passordet men ingenting utenom passordet.

Du vil vanligvis komme til Profilsiden når du logger inn. Sjekk, eventuelt rett opp dine persondata under Rediger bruker / Bruker. Du kan velge et nytt passord på din profilside. Husk "Lagre" (grønn knapp nederst). 

Du skal ikke opprette ny bruker i databasen hvis du allerede har bruker-profil fra før hos NOR Rating eller NSF. Men du kan alltid be om nytt passord hvis du har glemt ditt gamle. 

Fortsatt problemer med personprofil ? Kontakt Servicekontoret, Tlf. 21 02 90 00. Eventuelt chat eller send e-post.

 

Registrere båt

Registrering av båt som ikke har seilnummer fra før, gjøres på siden: MINE DATA Båt / Kjøp Seilnummer. (Se oppslag i svart felt på venstre side.) Velg seilnummer og deretter Neste. Følg anvisningene videre. 

Er du usikker på om båten kanskje har hatt seilnummer tidligere, kontakter du servicekontoret og forhører deg om dette.

Har båten seilnummer fra før, skal du ikke kjøpe nytt seilnummer. Men det er nødvendig å føre båten inn i det elektroniske registeret (databasen), hvis den ikke står der fra før. Og så må båten registreres på deg som eier. Kontakt Servicekontoret. Du må sende inn dokumentajon på at du er rettmessig eier. 

Båten skal registreres som Tur/Hav/Kjøl/Respittbåt.

Deretter kan båten måles av autorisert måler som legger målene inn i databasen.   

Fortsatt problemer? Kontakt Servicekontoret, Tlf. 21 02 90 00. Eventuelt chat eller e-post.

 

Kjøpe Målebrev

Før du kjøper målebrevet kan du melde inn mansskapsvekt for både ordinært målebrev og shorthand-målebrev, dersom du ønsker andre maksimalvekter enn standard (default). Finn siden Båt / Mine båter. Klikk på aktuell båt som kommer opp på siden. Dette fører deg til Rediger båt. Her legger du inn maksimalvektene.

På samme side kan du også melde inn om asymmetrisk spinnaker bare skal halses i senterlinjen og ikke på bom.   

Før du kjøper målebrevet må du forsikre deg om at du aktivierer alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta i kommende sesong, og at alle seilene du ikke kommer til å bruke er satt inaktiv. Dette kreves for at ratingen skal beregnes rett og riktige seil skrives inn på målebrevet. Du kan gjøre dette via siden Rediger båt / Seilgarderobe. (Du kan også bruke  Båt / Mine seil.) Når du klikker linjen for et seil, får du opp seildataene som hjelper til å idenifisere seilet. Her finner du også valget Aktiv / Inaktiv. 

Deretter går du tilbake til Båt / Mine Båter  (Rediger bruker) og finner Betal Målebrev i øveste linje. Så er det bare å betale.

Fortsatt problemer? Kontakt Servicekontoret, Tlf. 21 02 90 00. Eventuelt chat eller e-post.