Du har rett til å protestere hvis du møter en båt og du har rett til veien, men likevel må foreta en unnamanøver.   

Når båter møtes
Protester anvendes i første rekke når båter kommer i veien for hverandre. Dette skjer gjerne under starten og når mange båter skal runde et merke samtidig. Typisk protesteres det hvis indre båt ikke får tilstekkelig plass ved merket, hvis båt for babord halser ikke viker for båt for styrbord halser, eller lo båt ikke viker for le båt.

Rett til veien omhandles i Kappseilingsreglene Del 2  "Når båter møtes". Ved hendelser som dekkes av disse reglene, kan en båt protestere hvis den selv er direkte involvert. Men det er også mulig å protestere mot andre forhold, for eksempel om det observeres at en båt ikke seiler løpet, eller benytter et seil som ikke er i samsvar med målebrevet.tett startTrangt om plassen ved startlinjen fører ofte til protestsituasjoner

Praie
Prosedyren for protest er slik: Hvis båtene er nær hverandre, ropes det "PROTEST!", slik at den andre båten oppfatter at det protesteres. Er båtene derimot langt fra hverandre, skal båten det protesteres mot gjøres oppmerksom på protesten ved første praktiske anledning. I begge tilfellene skal den protesterende båten heise et ensfarget rødt flagg som skal vises hele resten av seilasen. Protestflagget heises ofte i akterstaget. 

Frigjøring fra straff
En båt som straks vedgår sin feil under Kappseilingsreglene Del 2 "Når båter møtes", kan frigjøre seg fra protest og eventuell straff ved å foreta en 720 graders vending på stedet så snart dette kan utføres uten å forstyrre andre båter. For brudd på regelen om at et merke ikke skal berøres, er 360 graders vending tilstrekkelig. Seilingsbestemmelsene kan gjerne modifisere disse reglene, for eksempel ved at 360 graders vending alltid er tilstrekkelig eller at det gis poengstraff i stedet for vending. Poengstraff innebærer at båten blir flyttet nedover på resultatlisten.

Skriftlig protest
En protest skal leveres skriftlig til regattaens protestkomite. Protesten skal alltid informere om hvilken båt som protesterer og hvilken båt protesten rettes mot. Tid og sted må noteres. Navn på personen som representerer den protesterende båten må oppgis. Videre skal den inneholde en beskrivelse av hendelsen og peke på regelen som en antar ble brutt.  Det er til god hjelp om det lages en skisse av situasjonen, selv om dette strengt tatt ikke er påkrevd. Mal for protestskjema er gitt på siden "Dokumenter \ Skjema og maler" på hjemmesidene. Vær oppmerksom på at protesten normalt må være innlevert innen to timer etter at siste båt som har fullført seilasen, er i mål. En annen tidsfrist kan være gitt i seilingsbestemmelsene.  protest splittflaggKorrekt protestflagg. Men de fleste former for "rød klut" vil bli godtatt.

Godtgjøring
Det kan søkes om godtgjøring dersom en mener at en uforskyldt situasjon gir egen båt et klart dårligere resultat. Situasjonen må skyldes en feil begått av regatta-arrangøren, en situasjon som innbefatter personskade eller visse andre forhold som er nærmere beskrevet i kappseilingsreglene. Det skal ikke benyttes protestflagg. Tidsfrist for innlevering av skriftlig søknad om godtgjøring er den samme som for protest.  

Høring og vedtak
Protestkomitéen skal høre de involverte, også eventuelle vitner, før den treffer sin avgjørelse. Etter en seilas bør seilerne derfor være parat til en innkalling til protestmøte. Alle ombord i involverte båter kan kalles inn. Partene har rett til en rimelig forberedelsestid og å være til stede ved en høring i protestkomitéen. Komitéens vedtak kan være å diskvalifisere en båt  eller å gi poengstraff hvis seilingsbestemmelsene åpner for dette.  

Varierende praksis
Det er varierende "kultur" for bruk av protester. En seriøs protestbehandling kan medføre omfattende organisering og krav til personellressurser. Vanligvis vil deltakerne være tilbakeholdne med bruk av protest ved en uhøytidelig "onsdagsregatta". Men i den andre enden av skalaen, ved et norgesmesterskap eller et internasjonalt stevne med stor prestisje, vil arbeid med protester være en viktig del av arrangementet. 

SGP