Sjekk at du har inne den grunnleggende terminologien gitt i avsnittet "Ordene vi bruker". Sjekk også at du har disse begrepene på plass: 

Styrbord er den høyre siden av båten når en står bak og ser fremover mot baugen. 
Babord er tilsvarende venstre side. 
Høyre og venstre er retninger, mens styrbord og babord gjelder sidene på en båt. 

En båt seiler for styrbords halser når vinden kommer inn på båtens styrbord side, (definert ved hvordan storseil-bommen står). Babords halser blir motsatt. 

Vindøyet er retningen beint mot vinden. (Eller: "Retningen til stedet der vinden kommer fra".) 

Le side er den siden av båten som vender vekk fra vinden. Lo side er motsatt le. Om dette sier kappseilingsreglene: 
"En båts le side er den side som er eller, når den er i vindøyet, var bort fra vinden. Men når den seiler negativt eller platt lens, er dens le side den side storseilet ligger på. Den andre siden er dens lo side. Når to båter for samme halser overlapper, er båten på le side av den andre le båt. Den andre er lo båt."
 
Vindvinkelen.  Vinkelen mellom vindretningen og retningen båten seiler i.
 
Sann vind og relativ vind   (Engelsk: True wind  -  Apparent wind)
Sann vindstyrke og vindvinkel (TWS=True Wind Speed  og TWA=True Wind Angle) refererer til vinden slik den observeres fra et "fast punkt i geografien". (Tenk deg en drone som henger stille i luften). Med relativ vindstyrke og vindvinkel (AWS=Apparent Wind Speed og AWA=Apparent Wind Angle) menes slik disse måles/observeres ombord på en båt som er i bevegelse. Da kommer båtens bevegelseshastighet og -retning i tillegg til sann vind. Vi kan for eksempel for én og samme båt som seiler bidevind ha: TWS= 6m/s TWA=41grader,  mens AWS=8m/s, AWA=26grader. Vindpilen ("Windexen") i toppen av masten viser relativ vindvinkel. 
 vindretningerSeiling med ulike vindretninger i forhold til båten har forskjellige betegnelser.
Vindretningene i forhold til en båt: 
Bidevind   Båten seiler i spiss vinkel mot vinden. 
Halv-vind, vind tvers  Vinden kommer inn på tvers av båten. 
Slør  Vind på tvers eller på skrå inn aktenfor tvers.
Lens  Vind inn bakfra.

Platt lens  Vind inn rett bakfra. 
Disse ordene for vindretningene har ingen fast definisjon, språkbruken kan variere. 

Vinden spisser eller rommer. Vinden dreier til en mindre eller større vindvinkel.
Seile høyere og seile lavere. Seile mer opp mot vinden eller mer med vinden.  
Loffe og falle av. Dreie båten opp mot vinden eller dreie båten mer med vinden.

Baute  = Stagvende   Endre halser (dreie slik at vinden kommer inn på motsatt side) ved å la baugen passere vindøyet.
Jibbe  
Endre halser (dreie slik at vinden kommer inn på motsatt side) ved å la akterenden passere vindøyet. 
Å slå er fellesbetegnelse for baute og jibbe, men brukes av mange bare om å baute. 

Legg  er delen av et regattaløp mellom to merker. Brukes også om løpet mellom to manøvere, som baut eller jibb. ("Styrbordsleggen", babordsleggen")

Å krysse er å seile sikk-sakk mot målet. En båt krysser når den bauter oppover mot vinden eller jibber nedover med vinden. Å krysse brukes av mange som synonymt med å seile bidevindslegger. løygangLøygang for storseilet. Storseilskjøte (blått), finhal (rødt), vognhal (kvitt/bått). Ikke alle båter er innrettet på denne måten.

Forseil har halvbredde  < 75% av fotlengden
    - Fokk. Forseil som skjøtes på innsiden av vantene
    - Genoa. Forseil som skjøtes på utsiden av vantene
    - Forseil satt flygende. Forseil som ikke er festet i forstaget

Spinnaker har halvbredde >= 75% av fotlengden
Spinnaker kan være symmetrisk eller asymmetrisk

Gennaker er vanligvis en asymmetrisk spinnaker
Code seil / Code zero er vanligvis et forseil satt flygende. 

Korde (Seilkorde). Tenkt linje fra seilets forlik til akterlik

Løygang.
Skinne med vogn (eller en tilsvarende innretning) som gjør det mulig å flytte festet for storseilskjøtet (eller forseilskjøtet) i båtens tvers-retning. 
Bomnokk. Enden av en bom.
Kick / Bomvang.  Vanligvis en talje som festes mellom storseilsbommens underside og masten. Brukes til å trekke ned bommen.
Dirk / (storseil)bomløfter. Line fra bomnokken til mastetoppen, brukes til å løfte bommen. Erstattes ofte av fjær-mekanisme i kicken. 
B
ras. Ved seiling med symmetrisk spinnaker, er brasen den linen som til enhver tid er festet i det hjørnet av spinnakeren som skyves ut med spinnakerbom. Linen i det andre hjørnet er spinnakerskjøtet.
Hals. (Engelsk: Tack ) Fremre, nedre hjørne av et forseil eller en spinnaker (helst asymmetrisk).
Halseline (Engelsk: Tack line) Line som fester seilets hals i dekk, baug eller baugspyd. Kan være regulerbar. 
Innhaler. En line som trekker i midtstykket av en annen line (for eksempel fokkeskjøte), inn mot båtens senterlinje. 
Barberhal. En line som trekker i midtstykket i en annen line, ofte med en trinse. Brukes ofte på spinnakerbras og spinnakerskjøte. 

SGP