Målebrevet dokumenterer de viktigste målene som er registrert for en båt.JølleJølle 2

Måling utføres av en autorisert måler som registrerer målene i klasseklubbens database. Basert på dette beregnes båtens rating, dvs. båtens fartspotensial. Ratingen er ført inn i målebrevet. Målebrevet er også bevis for medlemsskap i klasseklubben NOR Rating.  

Tegning og seilareal
Det vanlige målebrevet har 2 sider, slik det er vist i eksemplet. Båttegningen viser den delen av båtskroget som er over vannlinjen sammen med båtens rigg og seil i riktige proporsjoner.
 
Forutsetninger
Seilarealet til det største av båtens seil av ulike slag er påført figuren. Båtens rating er beregnet med disse seilene som forutsetning, sammen med de andre målene som er gitt i figuren og i datakolonnen til høgre i målebrevet.

Begrensninger
Målebrevet sier hvor mange seil av ulike slag det er tillatt å ha ombord under en regatta. Målebrevet sier også hvilken maksimal mannskapsvekt som er forutsatt. Hvis båten har en asymmetrisk spinnaker, så angis om denne bare kan festes i baugen, eller om det er lov å bruke spinnakerbom. 

Rating og ratingtall
Tabellen under båttegningen viser båtens rating, dvs. den maksimale farten som er beregnet for båten når den seiles helt optimalt. Båtfarten er gitt ved forskjellige vindstyrker og vindvinkler (sann vind). Basert på dette beregnes hvor stor fart en båt i gjennomsnitt vil holde fra start til mål på en regattabane.  Ratingtallene (tidligere kalt "måltall" eller "måletall")  gir uttrykk for denne hastigheten. Jo høyere rating, dess raskere båt. 

Distanseseilas og pølsebane
Gennomsnittsfarten vil avhenge litt av geometrien til regattabanen. Det gjør en forsjell om banen gir mye vind fra siden eller bare med- og motvind osv. NOR Rating har konsentrert seg om to banegeometrier: "Distanseseilas" og "Pølsebane". Distanseseilas-geometrien tar hensyn til vind fra flere ulike retninger, slik en kan tenke seg dette forekommer i en regatta med variert blanding av kurser. Pølsebane-geometrien forutsetter at det seiles like lange distanser fram og tilbake, beint med og mot vindretningen.

Offshore Single Number - OSN
Distanseseilas-ratingen uttrykt som et enkelt tall, viser båtens fartspotensial for en generell bane-geometri. Tallet kalles også Offshore Single Number (OSN). Dette er NOR Ratings "hovedtall".  Det kan finnes i tabellen på side 2, "Egen scoring for Norway" som Distanseseilas (NOR Rating ett-tall). Båten i eksemplet har OSN = 0,9575

OSN benyttes av regatta-arrangører når det ønskes en enkel beregning av regattaresultater. En noe mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig" beregning kan oppnås ved bruk av trippeltall. Det gjelder særlig regattaer med stabil vind. Målebrevet viser trippeltall for både distanseseilas og pølsebane.

En grundigere gjennomgang av hva de forskjellige delene av målebrevet betyr kan finnes i artikkelen : "Hva betyr målebrevet ?"

SGP