Vil bli oppdatert i 2024

Målebrevet dokumenterer de viktigste målene som er registrert for en båt.JølleJølle 2

Båtens rating, dvs. tall som vise båtens fartspotensial, er ført inn i målebrevet. Målebrevet er også bevis for medlemskap i NOR Rating.  

Tegning og seilareal
Det vanlige målebrevet har 2 sider, slik det er vist i eksemplet. Båttegningen viser den delen av båtskroget som er over vannlinjen sammen med båtens rigg og seil i riktige proporsjoner.
 
Forutsetninger
Seilarealet til det største av båtens seil av ulike slag er ført på figuren. Båtens rating er beregnet med disse seilene som forutsetning, sammen med de andre målene som står i målebrevet.

Begrensninger
Målebrevet sier hvor mange seil av ulike slag det er tillatt å ha ombord under en og samme regatta. Målebrevet sier også hvilken maksimal mannskapsvekt som er forutsatt. Hvis båten har en asymmetrisk spinnaker, så angis om denne bare kan festes i baugen/på baugspyd, eller om det er lov å benytte spinnakerbom i halshjørnet. 

Rating og ratingtall
Tabellen under båttegningen viser båtens rating, dvs. farten som er beregnet for båten når den seiles helt optimalt. Båtfarten er gitt ved forskjellige vindstyrker og vindvinkler (sann vind). Basert på dette kan det beregnes hvor stor fart en båt vil holde i gjennomsnitt fra start til mål på en gitt regattabane. Ratingtallene (tidligere kalt "måltall" eller  "måletall")  gir uttrykk for denne gjennomsnittsfarten. Jo høyere rating, dess raskere båt. 

 Banegeometri
Gjennomsnittsfarten avhenger i noen grad av geometrien til regattabanen. Det gjør en forskjell om banen innebærer mye vind fra siden eller bare med- og motvind osv. NOR Rating har konsentrert seg om to banegeometrier: "Distanseseilas" og "Pølsebane". Distanseseilas-geometrien tar hensyn til vind fra flere ulike retninger, slik en kan tenke seg dette forekommer i en regatta med en variert blanding av kurser. Distanseseilas-geometrien representerer altså en "generell" banegeometri. Pølsebane-geometrien derimot, forutsetter at det bare seiles fram og tilbake, beint med og mot vindretningen.

Offshore Single Number - OSN
Hvis vi i stedet for å oppgi ratingen med ett tall for hver vindstyrke, heller regner med et gjennomsnitt over en stor bredde av vindstyrker, kan ratingen bli uttrykt med et enkelt tall. Singeltallet for Distanseseilas viser altså båtens fartspotensial for en generell bane-geometri med varierende vind. Dette tallet kalles Offshore Single Number (OSN), det er NOR Ratings "hovedtall".  Det finnes i tabellen på side 2, "Egen scoring for Norway" som Distanseseilas (NOR Rating ett-tall). Båten i eksemplet har OSN = 0,9575

OSN benyttes av regatta-arrangører når det ønskes en enkel beregning av regattaresultater. Det passer godt for mange forskjellige banegeometrier og når vindstyrken ikke er veldefinert og stabil. En noe mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig" beregning kan oppnås ved bruk av trippeltall. Det gjelder særlig regattaer med forholdsvis stabil vind. Her benyttes ett ratingtall for hvert av de tre vindsegmente: Svak vind, Middels vind og Sterk vind. Målebrevet viser trippeltall for både distanseseilas og pølsebane.

En grundigere gjennomgang av hva de forskjellige delene av målebrevet betyr kan finnes i artikkelen: "Hva betyr målebrevet ?"

SGP