Singeltall-rating skulle helst regne rettferdig korrigert tid over hele vindspekteret fra flau vind til stiv kuling. Men i svak vind er noen båter spesielt raske sammenholdt med andre båter. Singeltallet kompenserer ikke fullt ut for dette. I svak vind får dermed lettvind-båtene litt gunstigere korrigert tid enn de skulle hatt. Motsatt blir det for for hardvind-båter. Statistikken for NOR Rating-flåten viser at typisk får 1/3 av båtene avvik som er 1% eller mer fra teoretisk "korrekt" korrigert tid, når singel ratingtall anvendes. Avvikene avhenger av vindstyrken, de er små ved 6 m/s vind, men blir større dess mer vinstyrken er forskjellig fra 6 m/s, oppover eller nedover. Avvikene er også avhengig av banegeometrien.

Unøyaktighet eller "urettferdighet" i resultatberegningen, når vindstyrken varierer mye eller er ganske forskjellig fra 6m/s, kan komme opp i noen prosent.. Dette er mye mer enn "urettferdighet" som oppstår på grunn av usikkerhet eller unøyaktighet i båtmålene. Usikkehet i båtmålene gir variasjoner i ratingen på noen promille.

Bruk av mer avanserte beregningsmetode enn singeltall, reduserer skjevhetene. Bruk av trippeltall gir klart mindre avvik enn singeltall.   

Spredning i korrigert tid er studert og gjort rede for i artikkelen: "Spredning i resultater", under Orienteringer / Faglige artikler. Se også atikkelen "Lettvinds og hardvindsbåter" under Orienteringer / Annen informasjon. Artikkelen viser hvordan du lett kan finne ut om din egen båt er en lettvind- eller hardvindbåt. 

SGP