En klasseklubb er en organisasjon som samler interessene til båtklassen den representerer.

Nasjonal klasseklubb
Klasseklubbene i NSF kjennetegnes og avgrenses ved den båttypen som medlemmene benytter. Dette kommer til uttrykk i NSF-dokumentet: Bestemmelser om klasseklubber  (14. november 2019): «Klasseklubbenes primære oppgave er å utbre interesse for den båt klasseklubben representerer». Bestemmelsene nevner ikke noen andre forhold som kan konstituere en klasseklubb. 

Klasseklubben skal ha en teknisk komité. Om den heter det:  «Den tekniske komiteen skal sørge for at alle tekniske detaljer med endringer blir gjort kjent for autoriserte målere som engasjeres av klasseklubbene».

Båtene beskrives i den enkelte klubbs klasseregler. Disse vil vanligvis angi mål og andre fysiske spesifikasjoner. Videre kan reglene fastsette administrative forhold, sette krav til båtmåling og til bruken av utstyret under konkurranse. Sertifikat (målebrev) utstedes som en dokumentasjon på at en båt er målt i samsvar med klassereglene og tilhører klassen. 

Internasjonal klasseorganisasjon
For å etablere en internasjonal klasse, krever den overordnede seilorganisasjonen World Sailing (WS): «...a set of class rules in the World Sailing Standard Class Rules format, and adopting the Equipment Rules of Sailing, approved by the Equipment Committee.» (World Sailing Regulations, Item 10). Det kreves altså klasseregler som tilfredsstiller visse kriterier. Dokumentet “World Sailing Standard Class Rules format" er mal for klasseregler. Dokumentet har et omfattende innhold for beskrivelse av skrog, kjøl, ror, rigg og seil. 

En internasjonal, WS-godkjent båtklasse og dens klasseorganisasjon er to sider av samme sak: «Classes which offer a high standard of international competitive sailing and satisfy the criteria set out in World Sailing Regulation 10 may be designated as a World Sailing Class Association». Klasseorganisasjonen er nøye knyttet til båtklassen den representerer og de tilhørende klassereglene. Under nåværende ordning kan en internasjonal klasseorganisasjon simpelthen ikke eksistere uten tilfredsstillende klasseregler. 

Eksempler på båtklasser
8 Metre, Drake, IOD, Yngling, H-båt, J/70, X-35, Swan 45 er eksempler på internasjonale (WS) båtklasser. Disse er beskrevet i sine respektive klasseregler og har sine internasjonale klasseorganisasjoner. Foruten WS-godkjente klasser finnes en lang rekke mer eller mindre utbredte, internasjonale klasser som ikke er WS-godkjent, men som likevel er beskrevet med klasseregler etter WS mønster. De har tilhørende internasjonale klasseorganisasjoner eller nasjonale klasseklubber. Eksempler er Nordisk Folkebåt, Albin Express, Beneteau First 31.7, X-332, L30, Sunfast 3200 og Dehler 30od. Derimot er Oselvar, Kragerøterna og 12,5 m2 krysser utelukkende nasjonale båtklasser bare godkjent av NSF. De er beskrevet med sine respektive klasseregler og har sine nasjonale klasseklubber. 

Disiplin, øvelse  -  og båtklasse
I World Sailings dokumenter omtales havseilas konsekvent som en disiplin: «Offshore sailing is a universal discipline that every World Sailing Member National Authority (MNA) can participate in.». Spesielt om Double Handed Offshore sier WS: «The discipline is broadly defined for this purpose as any doublehanded race over 50 miles in length, no gender restrictions, racing one-design or under any rating system (e.g. ORC, IRC, or regional).» Shorthanded seiling i WS er altså en disiplin eller en guppe disipliner. 

"Disiplin" kjenner vi også igjen fra Olympiske leker, der det får en litt annen betydning. Disiplin er her en grein av en olympisk idrett (engelsk: "sport"). «A discipline is a branch of an Olympic sport comprising one or several events.»  (Olympic Movement Sports Discipline and Codes, 2019). I de ulike disiplinene  konkurreres det i en eller flere forskjellige øvelser (engelsk: "event").  Friidrett - 110m hekkeløp for menn, Svømming - 200m butterfly for kvinner, Tennis - Mixed Doubles osv. er olympiske øvelser. Medaljer deles ut i de vedtatte øvelsene. Seiling - Mixed Offshore Doublehanded er foreslått som ny øvelse for sommer-OL 2024. Terminologien varierer altså litt i ulike sammenhenger mellom disiplin og øvelse. 

Innen seiling er OL-øvelsene gjerne knyttet til en båtklasse: Jolle singel kvinner -> Laser Radial,  Jolle tungvekt singel menn -> Finnjolle, er to eksempler. For den nye offshore shorthanded OL-øvelsen er båtklassen ennå ikke valgt. (Men kriterier for evaluering av anbud fra båtleverandører er utarbeidet.) Både i WS og OL er disiplin og øvelse primært knyttet til hvordan idretten utøves. Klasse derimot, relateres alltid til utstyret som benyttes, altså båttype.  

Start- og premieklasser
Ved stevner der mange båter deltar, er det vanlig å gruppere båtene slik at det ikke blir et stort sprik i seilegenskapene mellom båte som starter sammen. En slik oppdeling i startklasser bestemmes av arrangøren av den enkelte regatta. Tilsvarende kan arrangøren bestemme en klasseinndeling for premieringen. Deltakerne kan også deles inn i klasser for ulike didipliner, slik som dameklasse, shorthanded-klasse eller båter uten spinnaker. En slik oppdeling i start- og/ premieklasser er en annen bruk av klassebegrepet enn de permanente ordningene som ligger til grunn for båtklasser med klasseregler og klasseklubber.  

Interesseforeninger
Det
finnes mange organisasjoner innen seiling som er samlet rundt andre interesser enn å fremme kappseiling med båter beskrevet i et sett klasseregler, slik det gjelder for klasseklubber. Formålet kan være uttrykt formelt gjennom en formålsparagraf, eller kan leses ut fra foreningens praksis og tradisjon. Eksempler er Bavariaklubben, Blur (svensk), Shorthanded Sailing Norway*, Norsk flerskrogsklubb, Seilere på facebook, SeilNorge, Vindskift osv., foruten de mer tradisjonelle seilforeningene. Noen slike organisasjoner er internasjonale. Et eksempel er Offshore Doubles Sailing Association som har medlemmer eller nasjonale foreninger i mer enn 50 land. 

Interessefellesskapene utgjør en viktig del av seilsportens organiserte virksomhet og spiller en kostruktiv rolle. Interesseforeninger kan gjerne være tilsluttet NSF. En slik tilsluttet organisasjon kan for eksempel arrangere regattaer slik Kappseilingsreglene §89.1(d) sier. Men hvis den ikke tilfredsstiller kravene som NSF stiller spesielt til klasseklubber, så kan den ikke ha status som klasseklubb. NSFs krav til overensstemmelse med reglene er strenge: «Status som nasjonal klasseklubb opphører hvis NSFs rapportskjema ikke blir returnert og/eller hvis klassen ikke tilfredsstiller NSFs krav til nasjonale klasseklubber.» Rimeligvis har NSF andre normer som gjelder for tilslutning av seilforeninger og interesseorganisasjoner.

* NSF godkjente SSN som nasjonal klasseklubb i november 2020.

Kappseilingsreglene
§ 89.1 i kappseilingsreglene sier hvem som har myndighet til å arrangere regatta. Her skjelnes det mellom en seilforening og en organisasjon som ikke er seilforening, slik som en interesseforening eller en klasseklubb. En organisasjon som ikke er en seilforening, men som er tilknyttet NSF, kan selvstendig arrangere regatta hvis NSF godkjenner dette. Hvis ikke må organisasjonen samarbeide med en av NSF's seilforeninger. Kappseilingsreglene gjør ingen forskjell mellom en interesseforening og en klasseklubb når det gjelder å kunne arrangere regatta i sin alminnelighet, så lenge organisasjonen er tilknyttet den nasjonale seilmyndigheten. Når det gjelder Norgersmesterskap må NSF, i samsvar med sine egne regler, forholde seg til klasseklubben som representerer den aktuelle båtklassen. 

 

Er NOR Rating en klasseklubb ?
Det kan reises spørsmål ved om NOR Rating er en klasseklubb. Helt klart tilfredstiller NOR Rating ikke kravene til internasjonal klasse, gitt gjennom World Sailing Standard Class Rules format. Organisasjonen har ikke klare regler som beskriver og avgrenser flåten. Båtene har bare noen fellestrekk, slik som at lengden typisk er fra 25-30 fot, opp til 50 fot og mer. De oppfattes som tur- og havseilbåter og betegnes gjerne som "storbåt". 

Men, Lov for NOR Rating er tilpasset kravene som NSF setter til klasseklubber. NOR Rating passer inn i Norges Seilforbunds organisasjonsstruktur som klasseklubb. Så lenge NSF ser det slik, og NOR Rating ønsker å være tilknyttet NSF, så er det liten grunn til å problematisere spørsmålet. Organisasjonens muligheter til å arrangere regatta og drive sitt øvrige arbeid er uavhengig av om den ser seg selv som interesseorganisasjon eller klasseklubb.

NOR Ratings arbeidsområde omfatter alle former for kappseiling med storbåt. Det er ingen begrensninger i NOR Ratings lov og regler når det gjelder format for konkurransene. Tradisjonelt arrangeres regatta som distanseseils, seilaser rundt faste merker eller baneseilaser på pølsebane, trekantbaner og olympiske baner. De finner sted i skjermede farvann, langs kysten eller til havs. Båtene kan ha fullt mannskap, seiles singelhanded eller dobbelhanded, med eller uten spinnaker og flygende forseil. Konkurranser kan arrangeres som lagseilas, seilas rundt virtuelle merker, seilas med jaktstart eller harestart. Mulighetene er mange. Variasjonsbredden i utøvelsen av sporten gjør NOR Rating unik.     

SGP