Retningslinjer for NM 

Norges Seilforbund er eier av Norgesmesterkap og er dermed enheten som godkjenner og tildeler arrangementet til en organiserende myndighet. NSF deler ut premier og gir føringer for mesterskapet gjennom "Regler for arrangement av norgesmesterskap".

NOR Rating ivaretar medlemmenes interesser med nasjonal koordinering, den utfordrer seilforeninger til å arrangere mesterskap og anbefaler arrangement til NSF. NOR Rating gir retningslinjer og råd om regattaformat. Konkurransene skal ivareta båtenes egenart i samsvar med reglene og videreutvikle sporten.

Arrangøren organiserer og gjennomfører all sportslig aktivitet på vannet og all tilknyttet aktivitet på land.

Deltakerne skal konkurrere i å utnytte fartspotensialet til båtene, gjøre taktiske valg og mestre manøvere ved seiling under forskjellige forhold i samsvar med reglene som gjelder for sporten.  


Retingslinjene er ikke bindende, men avvik bør likevel avklares med NOR Rating. Langt på vei er punktene bare en oppfølging av de kravene som NSF allerede har satt.
  

 1. Arrangøren bør tidlig ta kontakt med NOR Rating og få en kontaktperson mot styret. 

 2. Dersom det planlegges å søke avvik fra NSF’s regler for NM, bør dette kommuniseres med NOR Rating i god tid før en slik søknad sendes. NOR Ratings krav som gjelder enhever regatta, er gitt i NOR Rating regler. Ytterligere veiledning er gitt på hjemmesidene: "Arrangører".  

 3. Arrangøren bør tidlig lage en tempoplan for når de nødvendige stegene i forberedelsene skal være på plass. Dette kan omfatte datoer for milepeler som:  Arrangementskommité etablert. Søknad til NSF med bekreftet nøkkelpersonell. Plan lagt for roller og oppgaver. Dispensasjoner og avvik avklart. Kunngjøring. Plan for land-arrangementet. Informasjonsmateriell. M2S og Sekretariat etablert. Regattakommité etablert. Protestkommité etablert. Planlagt regattabaner og gjennomføring. Sikringsplan. Seilingsbestemmelser sendt til Protestkommité/Regattasjef og NOR Rating. Logistikkplan. Detaljplan for stevnedagene.

 4. Klubbåter og Regattabåter (IMS klasser Cruiser/Racer og Performance) har rett til å delta. Sportsbåter (Sportboat) kan også inviteres, men konkurrerer alltid i egen klasse. (Eventuelt i eget stevne.) 

 5. Sikkerhetskravene må være begrunnet i sikkerhetsmessige forhold ved regattaen. 
   
 6. Det anbefales at deltagende båter må ha gyldig målebrev ved påmeldingen og at målebrevet ikke kan endres etter påmelding. Normal påmeldingsfrist er 14 dager før stevnestart (NSF-reglene). 

 7. Sjekk at relevante RMS-filer kan importeres til M2S. 

 8. Alle båter skal være målt med spinnaker.

 9. For shorthanded NM er bruk av autopilot tillatt.

 10. Mannskapslister (utenom leder) kan endres inntil stevneregistrering er fullført. Senere endring krever søknad.

 11. Skipper skal levere signert "Egenerklæring ved mesterskap" eller tilsvarende dokument.

 12. Arrangør må avtale en ordning med NOR Rating for kontroll av båtene under stevnet. Det bør helst være 5 eller fler stikkprøver utført av autorisert måler. Avvik fra målebrev eller sikkerhetskrav kan medføre DSQ eller lavere straff.

 13. Hvis antall påmeldte båter gjør det mulig, bør Regattakommitéen dele inn i startklasser etter skjønn, basert på rating (APH) eller CDL-tall. Forhold som gjelder båtenes egenskaper kan trekkes inn. (NSF reglene krever minimum 10 båter i hver klasse.)

 14. Det bør stå i kunngjøringen at Regattakommiteen kan sette sammen startklassene etter at registrering er fullført. 

 15. Hver startklasse har egen start.

 16. Arrangør bør kunngjøre hvilke sett av ratingtall og metode for resultatberegning den planlegger å benytte. (Singeltall, Trippeltall, PCS, konstruert bane osv.)  Regattakomitéen bør forbeholde seg retten til å bestemme metode og parametere uten klagerett. Rutiner for resultatberegninger bør forberedes ved innlegging av data og "tørrtrening" på M2S. 

 17. Baner og seilaser  
  NSFs gjeldende regler krever minimum 4 seilaser for godkjent NM. (NSF januar 2020, §13.2). For Shorthand NM 2020 ga NSF dispensasjon som gitt i blå skrift nedenfor. NOR Rating vil vurdere i hvilken grad dette vil påvirke fremtidige NM. (Punktene 19, 20 og enkelte andre punkter får mindre betydning dersom dispensasjonen anvendes.)

  • NSFs Regelkomité gir i henhold  til NM regel 3.3 dispensasjon til NM Shorthand fra NM regel 13.2 Antall seilaser, som krever minimum 4 seilaser for at serien skal ha gyldig NM-status. Kravet endres til minimum 2 seilaser under forutsetning at formatet og seilasene blir tilrettelagt for shorthand og har en lengde tilsvarende minimum 4-5 timer seiling. Informasjon om mesterskapet skal publiseres på NSFs regattahåndteringsystem ref. NM regel 7.2. og Seilingsbestemmelsene sendes NSF senest to uker før mesterskapet ref. NM regel 4.4.

 18. Ved shorthanded mesterskap bør leggene som seiles ikke være kortere enn 1,5nm.

 19. Kortseilaser skal ha krysstart. Fortrinnsvis benyttes midlertidig utlagte merker som sikrer at første kryss er rett mot vinden. Første-legg som er skeivere enn 20 grader, bør unngås. Ved særlig svak vind kan kortseilaser avkortes til 1 krysslegg + 1 lenselegg dersom det er planlagt med flere legger. 

 20. Kortseilaser kan være på pølsebane, fortrinnsvis med offsetmerker, eller trekantbane i kombinasjon med pølsebane ("Klassisk Olympisk bane"). Start og mål må være på samme sted.

 21. Distanseseilaser bør inneholde seiling med flere vindvinkler og har rom for taktiske valg. Planlegg at distanseseilaser kan avkortes ved definerte rundingsmerker ved svak vind slik at den får rimelig varighet. Distanseseilas kan gjerne gå i åpent farvann og inneholde nattseilas. 

 22. Dersom fler enn 1 distanseseilas planlegges, kan disse gjerne ha forskjellig seilteknisk utfordring.

 23. Ut over minimumskravene kan regattaen utvides med flere starter. Ta hensyn til risiko for kansellering.

 24. Maksimal seiltid (i timer) for første båt i mål settes til (banelengde målt i nm/2 knop).
  Maksimal seiltid for seilas:  Korrigert seiltid < 120% x (korrigert seiltid for første båt i mål).

 25. Seilaser utsettes dersom vindstyrken ved start faller utenfor spennet 2m/s – 12m/s. 

 26. Totørnstraff kan erstattes av entørnstraff utenfor sonen. Eventuelt benyttes poengstraff. For tjuvstart kan tidsstraff benyttes. Ordningen som velges må stå i seilingsbestemmelsene.

 27. Det utnevnes Norgesmester i hver klasse. Det skal ikke utnevnes en vinner på tvers av klasser («over all») på grunnlag av korrigert tid. Ingen klasse skal fremstå som mer ærefulle enn andre. 

 
Revisjon 27.05.2020  SGP.