NOR Rating stiller noen klare krav til arrangøren av en regatta.  Krav til sikkerhetsarbeidet er nærmere omtalt på arrangørsiden under "Sikkerhet ved regatta". Nedenfor omtales kravene som gjelder annonsering.  

NOR Ratings krav til Kunngjøring og Seilingsbestemmelser

 • Vise til NOR Rating regler:
  Kunngjøring og Seilingsbestemmelser skal vise til NOR Rating regler. Henvisningen settes normalt inn i teksten under "Regler", dvs. der hvor viktige dokumenter som gjelder for regattaen blir nevnt. Punktet kommer etter at det er vist til Kappseilingsreglene og eventuelle nasjonale forskrifter, men før unntak og endringer. (Se RRS J.1.1 (3) og (4).) En vanlig formulering er:

« NOR Rating regler vil gjelde slik disse er gitt på hjemmesidene. »

Merk at Kunngjøring og Seilingsbestemmelser ikke kan endre NOR Rating regler. (Se RRS 87). Henvisningen til hjemmesidene kan sløyfes, men er tatt med her ettersom Kappseilingsreglene anbefaler at det opplyses om hvor reglene kan finnes. 

 • Gyldig målebrev:
  Kunngjøring og Seilingsbestemmelser skal opplyse om at deltakelse krever gyldig målebrev. En grei formulering er:

« Deltagelse krever gyldig NOR Rating målebrev. » 

I Kunngjøringen hører punktet mest naturlig hjemme under beskrivelsen av hvem som har rett til å delta.
NOR Rating regler krever at båtene skal ha gyldig målebrev og være i samsvar med dette. Prinsippielt er det derfor unødvendig å nevne kravet i kunngjøringen, så lenge kravet om at reglene skal gjelde er annonsert. Erfaringen tilsier likevel at det er behov for å nevne kravet om gyldig målebrev eksplisitt.      

(Sammenslått minimums-variant:  « NOR Rating regler gjelder. Båtene må ha gyldig målebrev. » )

 • Sikkerhet
  NOR Rating forventer at arrangøren vurderer faremomenter ved regattaen og setter relevante sikkerhetsregler. Det kreves at sikkerhetsreglene gis i Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene. Bestemmelser som kan medføre forberedelser av deltakerne, f.eks. innkjøp av utstyr, bør stå i Kunngjøringen.
  En enkel formulering for korte seilaser kan være:

« Enkel Sikkerhetsforskrift gjelder. I tillegg skal båtene være utrustet med .........» 

"NOR Rating - Enkel sikkerhetsforskrift" finnes under "Dokumenter / Lover og regler". Se artikkelen: «Sikkerhet ved regatta» på siden Arrangører. Se også RRS J. 2.2. (12). 
SGP