Skippers rolle

Ansvaret for å delta i en regatta ligger helt og fullt hos deltagerbåten. Og enhver deltager er selv ansvarlig for bruk av personlig flyteutstyr. Dette er grunnleggende prinsipper, uttrykt i Kappseilingsreglene pkt. 4 og 1.2.

Arrangørens rolle

En seilforening eller organisasjon som inviterer til regatta, skal bidra til sikkerheten. Dette er et krav i NOR Rating Regler. Arrangøren er den som best kjenner forholdene som deltakerne kan møte og forutsetningene for kappseilingen. Arrangøren må derfor vurdere faremomentene og fastsette sikkerhetsregler. Disse skal annonseres i kunngjøringen med tanke på deltagernes behov for forberedelser, slik som kjøp av utstyr.

NOR Ratings rolle

NOR Ratings rolle er primært å legge til rette for at kappseilingen blir rettferdig. Men NOR Rating bidrar også til sikkerhet ved å kreve at det skal være sikkerhetsbestemmelser ved en regatta og at disse kunngjøres. NOR Rating regler gir i utgangspunktet ikke føringer for innholdet i sikkerhetsbestemmelsene. Ansvaret for dette ligger hos arrangøren. 

Enkel sikkerhetsforskrift  KLIKK HER

Ved de fleste regattaer som ikke strekker seg over lengre tid, kan arrangøren ta utgangspunkt i «Enkel sikkerhetsforskrift».  Denne finnes på NOR Ratings hjemmesider. (Se: Dokumenter \ Lover og regler.) Forskriften kan modifiseres, for eksempel med tillegg om bruk av VHF, mobiltelefon, elektronisk navigasjonsutstyr, tåkelur, radarreflektor, nødbluss, førstehjelpsutstyr, og hva arrangørene ellers måtte vurdere som fornuftig.  Det er viktig at reglene fremstår som relevante og ikke oppfattes som unødvendig byråkratisering. En grei formulering i Kunngjøringen / Seilingsbestemmelsene kan være:

"Enkel sikkerhetsforskrift gjelder. I tillegg skal båtene være utrustet med ............."

I seilingsbestemmelsene bør sikkerhetsreglene gi opplysning om hvordan regattaledelsen og nødetatene kan kontaktes (telefonnummer). Videre kan de opplyse om hvordan meldinger formidles til deltakerne (VHF-kanal), og om spesielle farer ved regattaen, slik som steder med særlig risiko for grunnstøting og uvanlig  nyttetrafikk som er planlagt i området.

OSR kategori

Ved seiling til havs skal det vises til WS OSR kategori. (World Sailing, Offshore Special Regulations). Formålet med OSR-forskriftene er å etablere internasjonale, enhetlige minimums-standarder for utstyr, innredning og opplæring av mannskap for båter som kappseiler "offshore". Kategoriene er nummerert 0, 1, 2, 3 og 4 og dekker alt fra lang tids seiling over arktiske havstrekninger (kategori 0), til korte dags-seilaser nær kysten i temperert klima. (kategori 4). Kategori 3 kan velges i variant med eller uten livbåt.

NOR Ratings "Enkel sikkerhetsforskrift" er en norsk utgave av dokumentet OSR Appendiks B, noen steder referert til som kategori 5. Den er ment for seiling der en lett kan nå skjermede forhold og hjelp, i motsetning til havseilas (offshore).  "Onsdagsseilaser" og mange helgearrangment i NOR Rating vil høre hjemme her.

OSR sine sikkerhetskategorier er resultat av grundige studier av ulykker og hendelser ved mange seilaser. Arrangøren kan bruke skjønn i valg av kategori, bestemmelsene passer ikke alltid til den planlagte regattaen. Arrangøren kan tilpasse bestemmelsene til lokale forhold. Bruk av kategoriene medfører gjerne en del arbeid og kostnader, både for deltaker med forberedelser og for arrangør som vil foreta kontroll. 

Arrangørens sikkerhetsregler må harmonere med Norges Seilforbunds bestemmelser. NSFs forskrift for offshoreseilaser gjelder for seilaser i OSR kategorti 0, 1 og 2. For norske og internasjonale mesterskap og enkelte andre arrangement, setter NSF krav til lege- og sanitetstjeneste. Se: NSF - "Krav til lege- og sanitetstjeneste ved regattaarrangement". 

Antall personer ombord - CE merking  

En øvre grense for antall personer ombord er gitt i målebrevet. Denne er satt utelukkende for å kunne beregne stabiliteten og dermed ratingen riktig. Hvor mange personer det er trygt å ha med i en regatta ut fra et sikkerhets-synspunkt, er en vurdering som skipper må gjøre. En side ved dette er:

  • "Fritidsbåter opp til 24m, som er produsert eller solg innenfor EØS-området etter 1998, skal ha fått CE-merking. Dette er et godt synlig skilt som sier hvilken konstruksjonskategori båten tilhører, hvilken last båten kan ta og hvor mange pesoner som kan være ombord." 

De fleste NOR Rating båtene er i A-kategori. Dette er kategorien for havgående båter, de skal tåle høye bølger og sterk vind. B er kategori for båter konstruert for bruk utenfor kysten med noe mindre vind- og bølgebelastning. For kategori C er grensen liten kuling og 2m signifikant bølgehøyde. Men vær oppmerksom på at det ikke stilles krav til at en båt skal vedlikeholdes slik at merkingen alltid gjelder. Et gammelt skilt kan derfor være villedende dersom båten har blitt modifisert, eller har vært mangelfullt eller feilaktig vedlikeholdt. 

En forutsetning ved innplassering i CE-kategori, er at antall personer ombord er begrenset til det som er angitt. (A-6 betyr kategori A med 6 personer ombord.  B-8 betyr kategori B med 8 personer ombord osv. ) NOR Rating forventer at medlemmene kjenner til CE-merkingen av egen båt, men påtar seg ikke noe anvar eller tiltak knyttet til CE-merking. 

Andre bestemmelser og tiltak

I lengre regattaer bør arrangøren pålegge båter som bryter løpet å melde fra om dette. Arrangøren kan kreve at det før starten leveres inn mannskapsliste med navn og telefonnummer til både deltagerne og deltagernes kontaktpersoner på land. Se "Mannskapsliste ved regatta" på siden "Dokumenter".

Noen arrangører foretrekker å annonsere retten til å avlyse eller utsette en regatta ved vanskelige værforhold, for eksempel dersom det blåser mer enn 12 m/s. 

Arrangøren kan også utføre sikkerhetstiltak som ikke annonseres, slik som å orientere Redningsselskapet, havnekontor og sjøtrafikksentraler om arrangementet.

Dersom arrangøren av regatta forsømmer seg og ikke klart formidler hvilke sikkerhetsbestemmelser som skal gjelde, så må deltagerne, i samsvar med NOR Rating Regler, forholde seg til «Enkel sikkerhetsforskrift» for korte seilaser og OSR Mo 4 for seilaser som kan vare lenger enn 12 timer. Dette er ment som en nødløsning i en unntakssituasjon.  

SGP