Kappseiling kan arrangeres med få og enkle regler, for eksempel Sjøveisreglene og «første båt i mål vinner». Men stilles det større krav til at konkurransen skal være sportslig fair og resultatene ha prestisje, så kreves mer omfattende spilleregler. 

Føringer for arrangementene
Kappseilingsreglene, som forvaltes av organisasjonen World Sailing, er anerkjent over hele verden som reglene som skal gjelde for sporten. De gjelder for alt fra lokale klubb-regattaer der 3-4 båter deltar, til VM og De olympiske leker. Reglene revideres hvert fjerde år, etter at olympiaden er avviklet. Norges Seilforbund er tlsluttet WS og gir ut reglene på norsk. 

NOR Rating benytter Kappseilingsreglene. Se NOR Rating Regler. NOR Rating åpner for at Kappseilingsreglene kan erstattes av Sjøveisreglene, men dette er tenkt ved seiling i mørket. Formålet her er å øke sikkerheten. I slike tilfeller må ordningen gjøres kjent i Kunngjøringen og/eller Seilingsbestemmelsene. Regler for seiling i mørket er omhandlet i artikkelen "Etter mørkets frembrudd". 

Kappseilingsreglene heter på engelsk «Racing Rules of Sailing», og kan forkortes til RRS i norske tekster.

Organisering
En regatta arrangeres alltid av en Organiserende myndighet. Denne bærer det overordnede sportslige, juridiske og økonomiske ansvaret for arrangementet. Som regel er arrangøren en seilforening knyttet til Norges Seilforbund. Men den kan også være et samarbeid mellom foreninger, eller en annen NSF-tilknyttet organisasjonsenhet, slik det er beskrevet i Kappseilingsreglene § 98.1.

Hovedoppgaven til organiserende myndighet er å invitere til regatta gjennom en Kunngjøring. Denne er nærmere beskrevet nedenfor.  

Den praktiske gjennomføringen av regattaen, inkludert tidtaking og beregning og av resultater, utføres av en Regattakomité. Denne er utnevnt av organiserende myndighet. (Kappseilingsreglene § 98.2.) Det er ikke noe i veien for at regattakomitéen består av personer fra organiserende myndighet, eventuelt supplert med andre personer. En seilforening kan gjerne ha en fast regattakomité som tar seg av alle foreningens arrangementer.

Regattaen gjennomføres etter retningslinjer fra organiserende myndighet. Det er naturlig i foreninger som har en fast regattakomite, at denne også utformer kunngjøringen, selv om styret i prinsippet har dette ansvaret.

Det viktigste formelle redskapet for gjennomføringen er de skriftlige Seilingsbestemmelsene. Dette dokumentet er nærmere beskrevet nedenfor.

Ved enhver regatta har deltagerne rett til å protestere mot en annen båt eller søke om godtgjøring. Organiserende myndighet må derfor ha en ordning for å håndtere dette. 1-3 personer eller fler, med godt kjennskap til Kappseilingsreglene, kan utgjøre en Protestkomité. Denne trer sammen hvis nødvendig og avgjør protest-sakene. Medlemmene skal være uavhengig av regattakomiteen. En seilforening kan gjerne ha en fast protestkomité for sine arrangement. Kappseilingsreglene som omhandler protester mm., er omfattende. (Kappseilingsreglene § 60-§71.) Kravet til kompetanse og utnevning av komité avgjøres av organiserende myndighet eller regattakomiteen. NSF holder jevnlig dommerkurs. Ved NM stilles det særlige kompetansekrav.

Ved NM skal det også være en Teknisk komité på minst en person som utfører kontroller i samsvar med Kappseilingsreglene. Teknisk komité er ikke påkrevd ved lokale regattaer.

Kunngjøringen
Formålet med kunngjøringen er å invitere til kappseiling, enten som en enkelt-seilas eller i et større stevne. En deltaker må få rimelig informasjon om tid og sted, hvem som er invitert, regler som skal gjelde for kappseilingen, vilkårene for deltaking og premiering. Det må gis god informasjon om hvordan påmeldingen foregår og hvordan en kommer fram til stevnestedet eller startstedet.  

Kappseilingsreglenes Appendiks J sier hva som skal være med i Kunngjøringen og hva som er nyttig å ha med, men kan utelates. Disse momentene hører alltid med:

 • Tid og sted for regattaen. Og hvem som arrangerer. 
  Seilingsområdet og hvor starten går. Ofte beskrives banen med en kartskisse.
   
 • Hvilke regler som skal gjelde for seilingen.
  Kappseilingsreglene gjelder alltid, eventuelt med noen annonserte unntak. Men flere bestemmelser kan komme i tillegg. Regler for sikkerhet hører alltid med. NOR Rating krever at NOR Rating Regler gjelder og at en båt ikke kan starte uten gyldig målebrev.   

 •  Hvem som er invitert til å delta. 
  Opplysning gis om invitasjonen gjelder alle båter med ORC målebrev, eller om kappseilingen for eksempel bare gjelder sportsbåter, eller bare shorthanded-seiling. Noen ganger begrenses deltagelsen av sikkerhetsreglene.

 • Hvordan melde seg på.
  Arrangør-foreningen har som regel en ordning for elektronisk påmelding. Denne er gjerne knyttet til innbetaling av startavgift. Kunngjøringen vil vanligvis ha en link til påmeldingssiden. Som oftest oppgis en tidsfrist for påmeldingen.
   

Engelsk betegnelse for kunngjøring er Notice of Race. Forkortelsen NoR kan benyttes i norsk tekst. 

Seilingsbestemmelsene
Formålet med seilingsbestemmelsene er å gi nødvendig informasjon om hvordan kappseilingen skal gjennomføres. Informasjonen må være så klar og presis at misforståelser unngås. Bestemmelsene må fortelle hvilke regler som gjelder, tidsprogram for seilasene, hvilke løp som skal seiles og hvordan informasjon gis til deltakerne. Deltakerne skal også få informasjon om inndeling i klasser, hvilke metoder for resultatberegning som blir anvendt og om muligheten til å protestere på avgjørelser. 

Kappseilingsreglenes Appendiks J sier hva som skal være med i Seilingsbestemmelsene og hva som er nyttig å ha med, men kan utelates. Disse momentene hører alltid med: 

 • Endringer i kappseilingsreglene og andre regler

 • Resultatberegning og gyldig seilas
  Regatta-arrangører i Norge anvender nesten alltid tid-på-tid metoden (ToT) for resultatberegning. Singeltall, trippeltall, eller tall knyttet til mer avanserte resultat-metoder, kan hentes fra målebrevene eller de elektroniske RMS-filene som er offentlig tilgjengelig. Som deltaker er det ikke så mye å gjøre med dette. Resultatlisten vil som regel oppgi hvilket ratingtall som er brukt for den enkelte båt. Det kan være lurt å sjekke dette mot målebrevet for å forsikre seg om at rett ratingtall er brukt.
  Serieseilaser vil ha regler for hvordan resultatene fra enkeltseilasene skal summeres. Arrangøren kan også bestemme at prisutdelinger forutsetter en viss minimumsdeltakelse, for eksempel et gitt antall fullførende båter spredt på ulike seilforeninger. For Norgesmesterskap gjelder flere slike regler.
    
 • Tidsprogram for stevnet
  Her oppgis blant annet når de enkelte seilasene starter, maksimaltid mm. 
    
 • Startlinjen og startprosedyren
  Startlinjen kan bli gitt på forskjellige måter, for eksempel som linjen mellom en utlagt bøye og en startbåt, eller som en linje mellom to faste merker på land. Seilingsbestemmelsene vil beskrive dette.

  Ved større stevner deles båtene i ulike klasser, avhengig av størrelse, seilegenskaper eller annet. Som regel starter disse startklassene etter hverandre. Dette signaliseres med flagg. Hvilken startklasse ulike båter tilhører er beskrevet i bestemmelsene. Merk deg hva som er din startklasse og hvilket flagg som representerer klassen. Se forøvrig kapittelet: "Starten".

 • Løpet seilløpBeskrivelse av seilløpet / regattabanen hører alltid med i seilingsbestemmelsene.
  Seilløpet beskrives med merker som skal rundes. Dette kan være utlagte bøyer eller faste landmerker som holmer, odder osv. Rundingen skal skje med merket på båtens styrbord (SB) eller babord (BB) side i samsvar med beskrivelsen. Rekkefølgen av rundingene må følges, men ut over dette er løpet vanligvis fritt. Se også kapitlet: "Baneseilas og distanseseilas".

 • Avkorting
  Hvis det er fare for at vinden dør ut slik at det planlagte seilløpet ikke kan gjennomføres, kan arrangøren avkorte seilasen. En ny mållinje blir etablert ved ett av rundingsmerkene som er gitt i løpsbeskrivelsen.  
  Arrangøren kan også ha ett eller flere reserveløp klar til bruk under vanskelige værforhold. 

 • Opplysning om hvor/hvordan endringer offentliggjøres.
  En regatta skal ha en ofisiell oppslagstavle der endringer av regler og program og andre viktige beskjeder til seilerne offentliggjøres. Det er vanlig å ha en elektronisk oppslagstavle (tilgang fra internett) som den offisielle oppslagstavlen. Seilerne må holde seg orientert her. 

 • Sikkerhetsbestemmelser
  Sikkerhetsbestemmelsene gis i kunngjøringen eller i seilingsbestemmelsene, eventuelt begge steder. Se kapitlet "Sikkerhet".

 • Regler for behandling av protester
  Tidsfrist og prosedyre for innlevering oppgis.

Engelsk betegnelse for seilingsbestemmelser er: «Sailing Instructions». Forkortelsen SI kan benyttes i norsk tekst.

SGP