three white sailboats

Arrangørsidene "For arrangører" har fått en del nytt innhold. 

Artikkelen "Arrangere regatta" gir en kort orientering om organiserende myndighet og kunngjøring, om regattakomité, protestkomié og seilingsbestemmelser. For vante arrangører av regatta er dette kjent stoff. 

Mer direkte nyttig er to nye dokument-maler, en for kunngjøring og en for seilingsbestemmelser. Malene kan finnes på Dokument-siden under "Skjema og maler". Med disse som utgangspunkt vil regatta-arrangørene kunne lage dokumenter der momentene kommer i en velkjent rekkefølge og med bruk av etablerte, vante begrep. Malene tar utgangspunkt i Kappseilingsreglene, men er tilpasset NOR Rating-regattaer. Malene er  langt mer omfattende enn nødvendig enn hva det er behov for i de fleste tilfellene. Når det lages dokumenter for en lokal regatta, kan mange punkter strykes. Denne redigeringen krever en nyttig gjennomtenkning av hva som bør være med. 

Arrangør-siden fungerer som NOR-Ratings "Arrangørhåndbok". Den gir råd om sikkerhetsregler, inndeling i klasser, resultatberegning, - og andre momenter som arrangøren må ta stilling til.

En grundigere innføring i de resultatberegningsmetodene som er til rådighet for en arrangør, finnes i artikkelen "Fra rating til resultat" på Orienteringssiden. Her diskuteres bruk av singeltall, trippeltall og mer avanserte metoder. Flere "onsdagsregattaer" som nå arrangeres med singeltall, kunne gjerne tatt i bruk trippeltall. Dette er ikke vanskelig å få til. En egen artikkel på orienteringssiden analyserer tid-på-tid versus tid-på-distanse, som noen er fristet til å ta i bruk. Artikkelen gir en klar anbefaling.  

Nylig har ORC ferdigstilt og gitt ut første versjon av "Race Management Guide". Arrangørsiden har en link til dette dokumentet. Det meste av innholdet er allerede dekket av NOR Ratings Arrangørside og Orienteringsside. Men det kan være nyttig å sette seg inn i stoffet fra en ny innfallsvinkel. ORC-dokumentet er preget av å ha blitt til i en tid-på-distanse-tradisjon. ORC-guiden er svak med hensyn til å gi råd i valget mellom ToD og ToT. Og forklaringen på hvordan Performance Curve Scoring (PCS) virker, har også tid-på-distanse som utgangspunkt. Artikkelen  "Fra rating til resultat" på NOR Rating Orienteringssiden inneholder et forsøk på å forklare PCS fra et tid-på-tid-ståsted.

Internett-hjemmesidene til NOR Rating blir fra tid til annen revidert for å ta inn nytt innhold, forbedre uklare formuleringer og rette opp feil. Alle synspunkter og forslag mottas med interesse.

SGP