three white sailboats

 

Styret i NOR Rating har besluttet en særlig ordning for tillitsvalgte i seilforeninger. Ordningen kommer som et tiltak for å gjøre det mer attraktivt å påta seg tillitsverv. 

Leder Sverre Gunnar Ellingsen uttaler: "Vi har over en tid sett en utvikling der det blir stadig vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte i foreninger og lag. Ny-ordningen vil være en kraftig stimulans for å endre dette".

Ordningen som nå iverksettes blir slik:  Alle med faste tillitsverv, slik som styremedemmer i seilforeninger og tilsvarende organisasjoner, vil få redusert ratingen (OSN) i målebrevet med 0,05. Ordningen vil også gjelde varamedlemmer som møter fast i styrer. Ordningen omfatter ikke personer i underordnede kommiteer, men styret i en seilforeningen kan gjøre unntak etter nærmere vurdering av arbeidsomfang og ansvar. 

Stig Gard Paulsen  har gjennom en statistisk analyse basert på fjorårets regattaresultater funnet at styremedlemmer i snitt vil kunne rykke opp 2 til 3 plasser på resultatlistene. 

Det har vært noe diskusjon i styret om hvordan "ratingrabatten" skal beregnes.  "Høyrefløyen"  har ønsket et prosentvis fratrekk, mens den "sosialdemokratiske fløyen" i styret har gått inn for et fast fradag. Ordningen som ble vedtatt vil være spesielt gunstig for båter som har lav rating i utgangspunktet. 

Thomas Nilsson mener det kan bli vanskelig å la ordningen omfatte også ORCi målebrev. Han uttaler: " Jeg ser mørkt på å fremme denne ordningen for ORC. Vi vil neppe få gjennomslag for at norske båter kan stille med ratingrabatt i internasjonale regattaer, hvis ikke ordningen innføres i alle land".  Han vil sammen med Jon Sverre Høyden nedsette en arbeidsgruppe som vil vurdere om ordningen kan gjelde bare for Norden. 

Morten Mero, mener ordningen er av interesse også for andre klasseklubbe enn NOR Rating, for eksempel IF-klubben. Men: " Det kan være klokt å høste erfaringer med ordningen før den utvides til entype-klubber. Det må også gjøres på en annen måte enn endring i ratingen, for eksepel med et prosentvis fradrag i utseilt tid."

Per Bøymo ved NSF-Servicekontoret minner i en kort og kontant kommentar om at ordningen har begrenset varighet og gjelder kun ved kjøp av målebrev 1.april. 

SGP