Club.JPGORCi.JPG

 Format  
Det ordinære (vanlige) NOR Rating Målebrevet er et ORC Club målebrev med NOR Rating logo og NSF logo. Det utstedes av NSF i samsvar med NOR Rating regler og kan brukes i norske lokale og nasjonale regattaer. ORC Club målebrevene har et lyst blått navnefelt.   NSF utsteder også ORC International målebrev. Disse er primært rettet mot regattaer med internasjonal deltakelse. ORCi-målebrevene har et mørkt blått navnefelt.

Formålet med et målebrev er å dokumentere de viktigste målene som er registrert for båten sammen med båtens beregnede rating til bruk ved kappseiling. Det brukes blant annet til kontroll. Målebrevet er også bevis for medlemsskap i klasseklubben. 

Tre varianter
Målebrevene kommer i tre varianter: «Fullt mannskap» (ordinært/vanlig), «Double handed» (shorthanded) og «Uten spinnaker». Målebrevene er like, bortsett fra at ratingberegningen er utført med litt forskjellig forutsetning, slik navnene sier. Alle tre målebrevene kjøpes vanligvis under ett. Det er regatta-arrangøren som bestemmer hva slags målebrev som skal gjelde. Nærmere bestemmelser er gitt i NOR Rating reglene.

ORC's forklaring 
En god beskrivelse av Club-målebrevet og forklaringer på hva de enkelte elementene betyr, finner du på ORC's hjemmeside. Se: https://www.orc.org/index.asp?id=24. Før cursorpilen over figuren som gjenngir målebrevet. Tilsvarende forklaring til ORC-International målebrevet finner du her: https://www.orc.org/index.asp?id=23 .

  Målebrev side 1

Seil
Båttegningen i målebrevet er i riktige proporsjoner og viser de viktigste seil- og riggmålene. Arealet er oppgitt for det største av hvert storseil, forseil festet i forstaget, flygende forseil, symmetrisk spinnaker og asymmetrisk spinnaker. Det er disse seilene som inngår i beregningen av båtens rating. Men for asymmetriske spinnakere der SHW/SFL<85%, gjøres det beregninger for hvert enkelt seil for å sikre at disse blir tatt riktig hensyn til. På denne måten blir "Code 0",  "Gennaker" og lignende seil riktig behandlet. Alle seilareal er beregnet med ORCs arealformler og kan avvike noe fra det arealet for seilduk som seilmakeren beregner. De målte arealene kan også bli  justert til «Rated area», som er det arealet som inngår i selve ratingberegningen.

Beregnede tall
APH - All Purpose Handicap er et singel-ratingtall til generelt bruk. Se omtalen av singel ratingtall lenger nede i denne artikkelen.   

CDL – Class Division Length – brukes særlig i Jølle 2internasjonale regattaer til å dele deltakerbåtene inn i startklasser. Tallet legger spesielt vekt på båtenes bidevind-egenskaper. I Norge har vi helst benyttet singel ratingtall for distanseseilas (eller pølsebane) til startklasse-deling.  

DLR – Displacement Length Ratio – er forholdet mellom båtens deplasement og undervansskrogets lengde, og viser om båten er lett eller tung i forhold til sin lengde. (Mer spesifikt: DLR=(DSPL)/(Rated length)3 ). DLR = 3 er svært lett, 6 er middels, mens 9 er ganske tung.

Dynamic Allowance er et lite fratrekk i ratingen som gis hvis båten anses som å reagere langsomt ved manøvrering. Aldersfradrag  er et tilsvarende fradrag som skal kompensere for gammel og slitt utrustning. (Maksimum 0,487% etter 15 år). Båter med elektriske skjøtevinsjer ol. (lagret energi),  får et lite tillegg i ratingen. 

ORC Kategori
De fleste NOR Rating båtene tilhører IMS-kategorien Klubbåt (Cruicer/Racer). Båter som ikke tilfredsstiller gitte krav til komfort for turbruk og sikkerhet for havseilas, settes i kategorien Regattabåt (Performance) og får et lite tillegg i ratingen. Sportsbåt (Sportboat) er en egen gruppe små og raske båter. Nærmere definisjon er gitt i ORC - IMS, Appendix 1.

Andre forutsetninger
Propell på seildrev betegnes med «strut», mens propell på aksling betegnes med «shaft». For foldepropell spiller propelldiameteren ingen rolle.

Regneprogrammet benytter default mannskapsvekt tilpasset båtstørrelsen dersom maksimal mannskapsvekt ikke er innmeldt ved kjøp av målebrevet. Minimumsvekter benyttes ikke ved NOR Rating regattaer. «Orienteringer» på NOR Ratings hjemmesider inneholder en egen artikkel som belyser mannskapsvektens betydning for båtfarten.

«Maks antall seil ombord» gir det totale antall seil som er tillatt å ha om bord under en bestemt regatta. Dette tallet kan være lavere enn det settet av seil som ble meldt inn ("satt aktiv") ved kjøpet av målebrevet og som dermed utgjør båtens innmeldte seilutrustning. Videre oppgir målebrevet om asymmetriske spinnakere bare kan halses i båtens senterlinje, eller om de også kan settes på en spinnakerbom. Dette er bestemt gjennom båteierens innmelding.

Stabilitet
Målebrevet gir et mål for stabilitet, slik denne er estimert (Club målebrev) eller målt (International målebrev). Tallet som oppgis er det rettende moment i kgm ved 1 grads krengning. Tallet er nyttig når stivheten til ulike båter sammenlignes, og til å gi inntrykk av evnen til å bære seil ved økende vind. 

Stabilitetsindeksen er et annet mål for båtens stabilitet. I noen internasjonale havseilaser krever sikkerhetsbestemmelsene at indeksen skal være høyere enn en gitt verdi for å kunne delta. Noen sikkerhetskategorier setter krav til  stabilitetsindeks på et gitt nivå.

En egen faglig artikkel om deplasement og stabilitet finnes på hjemmesiden «Orienteringer» - Se «Måling av deplasement og stabilitet.»

Rating som tabell
Båtens rating beregnes av programmet ORC VPP  -  Velocity Prediction Programme. Ratingen fremstilles som en tabell over båthastighet for 8 forskjellige vindvinkler, hver ved 7 forskjellige vindstyrker. (Alle vindstyrker og vindvinkler gjelder sann vind. Vindstyrkene er gitt i knop.) Dessuten oppgis hvilken fart mot målet (VMG - Velocity Made Good) båten kan oppnå mot et mål som ligger 0 grader eller 180 grader i forhold til vindretningen. Da må båten krysse med de angitte, optimale vindvinklene (Kryssvinkel / Jibbevinkel).

Ratingfarten, dvs. farten gitt i tabellen, er den som båten forventes å kunne oppnå når den seiles helt optimalt under de gitte forholdene. 

Ratingtall
Skal vi beregne korrigert tid for en båt med den enkle formelen, korrigert tid = seilt tid x ratingtall, så må først det aktuelle ratingtallet foreligge. Dette må være basert på båtfarten med en vektlegging av vindvinkler som svarer til regattabanens geometri, sammen med en aktuell vindstyrke eller gjennomsnitt av vindstyrker.  Hvordan dette blir gjort med utgangspunkt i ratingtabellen, er detaljert gjennomgått i den faglige artikkelen «Fra rating til resultat» som finnes på NOR Rating hjemmesiden «Orienteringer».

NOR Ratings hovedtall, APH,  finnes i tabellen «Custom scoring options for Norway» som «Distanseseilas ett tall (APH 6-20kn)». Tallet er ment for generell bruk. Det er dette tallet som brukes hvis ikke regatta-arrangøren bestemmer at et mer "avansert" ratingtall skal benyttes. I samme tabell finnes også trippeltall for distanseseilas og for pølsebane, og enkelttall for medvind og motvind.  Bruk av trippeltall vil hjelpe til å utjevne "urettferdighet" som oppstår fordi båter har ulike egenskaper ved forskjellige vindstyrker. Trippeltall er nå i bruk flere steder i Norge og er særlig hensiktsmessig i kortere regattaer ("Onsdagsreatta"). Artikkelen «Fra rating til resultat» på siden «Orienteringer» viser hvordan trippeltall og andre ratingtall er definert. Se også aktuelt-saken "Hvilket ratingtall ?"

Tabellen "Tidskorreksjon i sekunder/NM" er den samme som på side 1, men her gitt som sekunder per nautisk mil. I rating-programmet ORC-VPP foregår alle beregninger med hastighet gitt i dette formatet.(Omregning:  fart i knop= 3600/fart i sekunder per NM).  Det er også hastighet i dette formatet som benyttes i ToD beregninger, som blant annet er utbredt i Danmark. 

En liten tabell "Enkelt tall scoring opsjoner" viser singeltall for pølsebane og sirkelbane i både ToT og ToD format.  

Tabellen "Polar Curve" viser båtfarten i sekunder per nautisk mil for 7 vindstyrker for distanseseilas, slik den benyttes i en Polar Curve Scoring-beregning.  

Nederst på side 2 finnes "trykknapper" som viser hvordan målebrevene se ut  i andre land. Her kan en få tilgang til andre ratingtall enn de som vanligvis brukes i Norge. 

Ufullstendig datasett
Settet av båtmål som fremstilles i Club-målebrevet, er mindre omfattende enn det datasettet som ligger til grunn for ratingberegningen. Et mer fullstendig datasett kan leses ved å gå til ORC Sailor Services. Også de ratingtallene som er gitt i målebrevet, er færre enn det fullstendige sett av ratingtall som ORC-VPP har beregnet for hver båt. Alle ratingtallene er lagret i de fritt tilgjengelige RMS-filene som regatta-resultatprogrammene (slik som ORC Scorer eller M2S) benytter til å sette opp resultatlisten etter en regatta.

I tillegg til side 1 og 2 har målebrevene to sider som spesifiserer alle mål som inngår i ratingberegningene, inkludert en fullstendig fortegnelse over båtens innmeldte seilutrustning.

Hovedforskjellen mellom de to målebrevene er at, mens Club ikke krever stabilitetsmåling, samt i stor grad baserer seg på å hente data fra søsterbåter, så krever International en full, fysisk måling i samsvar med dokumentet ORC-IMS. Artikkelen "Club-målebrev og NOR Rating" på siden «Orienteringer» gir en grundigere behandling av hva som skiller de to målebrevene.

SGP       Oppdatert 5.5.2023