ORCi.jpgClub.JPG

ORC målebrev. 
Formålet med et målebrev er å dokumentere de viktigste målene som er registrert for båten sammen med båtens beregnede rating til bruk ved kappseiling. Målebrevet brukes blant annet til kontroll. Målebrevet er også bevis for medlemsskap i NOR Rating.

ORC målebrev utstedes i to hovedtyper: ORC International og ORC Club. Det er strenge krav til båtmålingen for International målebrevet, nesten alle dimensjoner skal måles fysisk. For Club målebrevene derimot, kan mange mål kopieres fra søsterbåt. Dette gjør måleprosessen langt enklere og mindre kostbar. Ulempen er at det kan bli noe større usikkerhet ved målingen. Kravene til måleprosessen for Club-målebrevene bestemmes nasjonalt og varierer fra land til land. 

Det ordinære (vanlige) NOR Rating Målebrevet er et ORC Club målebrev. Det utstedes av NSF etter prinsipper som bestemmes av NOR Rating og Norges Seilforbund i fellesskap. Prinsippene er nedfelt i NOR Rating Regler. NOR Rating målebrevene har høy kvalitet og ligger nær opptil de internasjonale målebrevene. NOR Rating målebrevene kan benyttes i alle lokale og nasjonale regattaer i Norge. NSF utsteder også ORC International målebrev. Disse er primært rettet mot regattaer med internasjonal deltakelse. 

 

Tre varianter

 Cruella tr varianter

Målebrevene kommer i tre varianter: «Fullt mannskap» (ordinært/vanlig), «Double handed» (shorthanded) og «Uten spinnaker». Målebrevene er like, bortsett fra at ratingberegningen er utført med litt forskjellig forutsetning, slik navnene sier. Alle tre målebrevene kjøpes vanligvis under ett. Det er regatta-arrangøren som bestemmer hva slags målebrev som skal gjelde. Nærmere bestemmelser om dette er gitt i NOR Rating Regler.

 

Hva inneholder målebrevene ? 

 SIDE 1

 Målebrev 1aMålebrev 1b

 

SIDE 2

 Målebrev 2

 

 SIDE 3

Målebrev 3

 

 SIDE 4

Målebrev 4

 

Seil
Båttegningen i målebrevet er i riktige proporsjoner og viser de viktigste seil- og riggmålene. Arealet er oppgitt for det største av hvert storseil, forseil festet i forstaget, flygende forseil, symmetrisk spinnaker og asymmetrisk spinnaker

Beregnede tall
APH
- All Purpose Handicap, er et singel-ratingtall til generelt bruk. Det er tatt med på førstesiden, først og fremst til å identifisere båten og målebrevet. Se omtalen av ratingtall lenger nede i denne artikkelen. I Norge brukes helst tallet på ToT-format.  

CDLClass Division Length – brukes særlig i internasjonale regattaer til å dele deltakerbåtene inn i startklasser. Tallet legger spesielt vekt på båtenes bidevind-egenskaper. I Norge har vi helst benyttet singel ratingtall for distanseseilas (APH) til startklasse-deling.  

Offset fil. -  Skrogfilen.  Denne beskrivers skrogets mål og form. Hvis to skrog er serieprodusert med samme støpeform, kan de likevel få  forskjellige skrogfiler dersom for eksempel kjølene er forskjellig. 

Displacement - Deplasement, dvs. båtens vekt i måletrim, tom for alt løst utstyr.                                     

DLR Displacement Length Ratio – er forholdet mellom båtens deplasement og undervansskrogets lengde, og viser om båten er lett eller tung i forhold til sin lengde. (Mer spesifikt: DLR=(DSPL)/(LSM0)3. DLR = 3 er svært lett, 6-7 er middels, mens 9 er ganske tung. Lengdemålet som benyttes i formelen, LSM0, tar hensyn til i hvilken grad skroget er "fyldig". 

IMS Division. Båtene deles inn i Klubbåt (Cruiser/Racer) og Regattabåt (Performance). Klubbåtene er turbåter med visse krav til komfort, mens regattabåtene kan være mer mangelfullt utstyrt. Båtmåler avgjør dette etter IMS sine kriterier. Sportsbåter er en egen klasse mindre (LOA= 6,00m - 9,15m) , lette (DSPL<2000kg)  båter (. Kriteriene er gitt i ORC Sportboat Class Rules. 

Dynamic Allowance er et lite fratrekk i ratingen som gis hvis båten anses som å reagere langsomt ved manøvrering. Aldersfradrag  er et tilsvarende fradrag som skal kompensere for gammel og slitt utrustning. (Maksimum 0,487% etter 15 år). Båter med elektriske skjøtevinsjer ol. (lagret energi),  kan få et lite tillegg i ratingen.  

Andre forutsetninger
Propell på seildrev betegnes med «strut», mens propell på aksling betegnes med «shaft». For foldepropell spiller propelldiameteren (PD) ingen rolle.

Regneprogrammet benytter default mannskapsvekt tilpasset båtstørrelsen dersom maksimal mannskapsvekt ikke er innmeldt ved kjøp av målebrevet. Minimumsvekter benyttes ikke ved NOR Rating regattaer. «Orienteringer» på NOR Ratings hjemmesider inneholder en egen artikkel som belyser mannskapsvektens betydning for båtfarten. For doublehanded  målebrev kan mannskapsvekt meldes inn innenfor 120 kg - 300 kg. Default er 150 kg. 

Mekanisk kraft, "non manual power", slik som elektriske vinsjer eller hydraulikk for stramming av akterstag er tillatt, men det må registreres og teller med i ratingberegningen. Også mastejekk er tillatt. Autopilot kan benyttes hvis dette er gitt i Kunngjøringen/Seilingsbestemmelsene. 

Seilareal.  Det er disse seilene som inngår i beregningen av båtens rating. Men for flygende forseil og asymmetriske spinnakere der SHW/SFL<85%, gjøres det flere beregninger for hvert enkelt seil for å sikre at disse blir tatt riktig hensyn til. På denne måten blir "Code 0",  "Gennaker" og lignende seil riktig behandlet. Alle seilareal er beregnet med ORCs arealformler og kan avvike noe fra det arealet for seilduk som seilmakeren beregner. De målte arealene kan også bli justert til «Rated area», som er det arealet som inngår i selve ratingberegningen."Rated"er målene som brukes av regneprogrammet VPP, reglene for dette er gitt i RS. Stormseilene (hardvindseilene) er krav i enkelte sikkerhetskategorier, men de inngår ikke i ratingberegningen. Maksimum antall seil beregnes på grunnlag av båtstørrelsen.

«Maks antall seil ombord» gir det totale antall seil som er tillatt å ha om bord under en bestemt regatta. Begrensningen er satt på grunnlag av båtens størrelse. Tallet kan være lavere enn det settet av seil som ble meldt inn (satt "Aktiv") ved kjøpet av målebrevet og som dermed utgjør båtens innmeldte seilutrustning. Videre oppgir målebrevet om asymmetriske spinnakere bare kan halses i båtens senterlinje, eller om de også kan settes på en spinnakerbom. Dette er bestemt gjennom båteierens innmelding.

Stabilitet
Målebrevet gir et mål for stabilitet, slik denne er estimert (Club målebrev) eller målt (International målebrev). Tallet som oppgis er det rettende moment i kgm ved 1 grads krengning. Tallet er nyttig når stivheten til ulike båter sammenlignes, og til å gi inntrykk av evnen til å bære seil ved økende vind. 

Stabilitetsindeksen er et annet mål for båtens stabilitet. I noen internasjonale havseilaser krever sikkerhetsbestemmelsene at indeksen skal være høyere enn en gitt verdi for å kunne delta. Noen sikkerhetskategorier setter krav til stabilitetsindeks på et gitt nivå.

En egen faglig artikkel om deplasement og stabilitet finnes på hjemmesiden «Orienteringer» - Se «Måling av deplasement og stabilitet

Rating som tabell
Båtens rating beregnes av programmet ORC VPP  -  Velocity Prediction Programme. Ratingen fremstilles som en tabell over båthastighet for 8 forskjellige vindvinkler, hver ved 8 forskjellige vindstyrker.  ( Tall for 24 knops vind nytt fra og med 2024.)  (Alle vindstyrker og vindvinkler gjelder sann vind. Vindstyrkene er gitt i knop.) Dessuten oppgis hvilken fart mot målet (VMG - Velocity Made Good) båten kan oppnå mot et mål som ligger 0 grader eller 180 grader i forhold til vindretningen. Da må båten krysse med de angitte, optimale vindvinklene (Kryssvinkel / Jibbevinkel).

Ratingfarten, dvs. farten gitt i tabellen, er den som båten forventes å kunne oppnå når den seiles helt optimalt under de gitte forholdene. 

Ratingtall
Skal vi beregne korrigert tid for en båt med den enkle formelen, korrigert tid = seilt tid x ratingtall, så må først det aktuelle ratingtallet foreligge. Dette må være basert på båtfarten med en vektlegging av vindvinkler som svarer til regattabanens geometri, sammen med en aktuell vindstyrke eller gjennomsnitt av vindstyrker.  Hvordan dette blir gjort med utgangspunkt i ratingtabellen, er detaljert gjennomgått i den faglige artikkelen «Fra rating til resultat» som finnes på NOR Rating hjemmesiden «Orienteringer».

All Purpose Handicap - APH,  står på målebrevets førsteside og finnes også i tabellen «Custom scoring options for Norway»  Tallet er ment for generell bruk. Det er dette tallet som brukes hvis ikke regatta-arrangøren bestemmer at et mer "avansert" ratingtall skal benyttes. I samme tabell finnes også trippeltall for distanseseilas og for pølsebane, og enkelttall for medvind og motvind.  Bruk av trippeltall vil hjelpe til å utjevne "urettferdighet" som oppstår fordi båter har ulike egenskaper ved forskjellige vindstyrker. Trippeltall er særlig hensiktsmessig i kortere regattaer ("Onsdagsreatta"). Artikkelen «Fra rating til resultat» på siden «Orienteringer» viser hvordan trippeltall og andre ratingtall er definert. 

Tabellen "Tidskorreksjon i sekunder/NM" er den samme som på side 1, men her gitt som sekunder per nautisk mil. (Omregning:  fart i knop= 3600/fart i sekunder per NM).  Det er også hastighet i dette formatet som benyttes i ToD resultat-beregninger, som blant annet er utbredt i Danmark. 

En liten tabell "Enkelt tall scoring opsjoner" viser singeltall for pølsebane og sirkelbane i både ToT og ToD format.  

Tabellen "Polar Curve" viser båtfarten i sekunder per nautisk mil for 8 vindstyrker for sirkelbane (distanseseilas) og pølsebane, slik den benyttes i en Polar Curve Scoring-beregning.  

Nederst på målebrevets side 2 finnes "trykknapper" som viser hvordan målebrevene ser ut i andre land. (Ikke inkludert i målebreveksemplet ovenfor.) Her kan en få tilgang til andre ratingtall enn de som vanligvis brukes i Norge. 

Ufullstendig datasett
Settet av båtmål som fremstilles i Club-målebrevet, er mindre omfattende enn det datasettet som ligger til grunn for ratingberegningen. Et mer fullstendig datasett kan leses ved å gå til ORC Sailor Services. Også de ratingtallene som er gitt i målebrevet, er færre enn det fullstendige sett av ratingtall som ORC-VPP har beregnet for hver båt. Alle ratingtallene er lagret i de fritt tilgjengelige RMS-filene som regatta-resultatprogrammene (slik som ORC Scorer eller M2S) benytter til å sette opp resultatlisten etter en regatta.

I tillegg til side 1 og 2 har målebrevene to sider som spesifiserer alle mål som inngår i ratingberegningene, inkludert en fullstendig fortegnelse over båtens innmeldte seilutrustning.

SGP       Oppdatert 4.4.2024