Beneteau First 36.7 NAC Championship - Hotly contested races on day 3

     

Det er i år ikke behov for å endre NOR Rating-reglene med bakgrunn i ORC’s Rating Systems for 2022. Et par mindre justeringer foretas likevel:

NOR Rating  B.3.1
Punktet er skrevet om for å bli klarere. Kort sagt får hver båt tildelt tre varianter av målebrevet: Fullt mannskap (ordinært målebrev), Doublehanded og Uten spinnaker. Alle tre tar utgangspunkt i samme seilutrustning. Det er mulig å bytte ut det utstedte Doublehanded målebrevet med ett som har en annen seilutrustning enn den ordinære. I så fall må det betales for dette. Det allerede utstedte Doublehanded målebrevet blir da ugyldig.

NOR Rating  D.1.3
Punktet slår fast at en protestkomite skjønnsmessig kan gi en mildere straff enn diskvalifikasjon ved brudd på klasseregler eller sikkerhetsbestemmelsene for en regatta. Det kan benyttes poengstraff, tidstillegg eller andre «[DP]-ordninger». Dersom Kunngjøringen eller Seilingsbestemmelsene har spesifisert straff for gitte regelbrudd, vil protestkomitéen måtte følge dette.

I praksis er det et stort spenn i alvorlighetsgrad ved overtredelser av klassereglene eller sikkerhetsbestemmelsene. For eksempel er det rimelig at en båt diskvalifiseres hvis den benytter et seil som ikke er målt inn og som er større enn de registrerte seilene av samme slag. Men om seilet åpenbart er registrert, men seilmerket er blitt uleselig, så vil mange mene at diskvalifikasjon er urimelig straff. Et annet eksempel: Mange vil mene at en båt som stiller til OSR Cat 3-regatta uten AIS må diskvalifiseres. Men dersom båten har AIS, men med en 20m lang RG58 antennekabel, så vil mange synes at diskvalifikasjon er for hard straff. (Denne kablingen tilfredsstiller ikke kravet til maks 40 % effekttap.) Der er mange slike tilfeller der skjønn bør kunne anvendes.

De nye NOR Rating klasseregler for 2022 finner du her:   Lover og regler   

I ORC VPP (dataprogrammet for rating-beregningen) for 2022, er det foretatt en rekke mindre justeringer basert på videreutvikling av de tekniske beregningsmodellene. For de fleste båtene gir justeringene bare små utslag i ratingen.  

SGP