Båter_i_regatta.JPG

Seilforeningene oppfordres til å ta i bruk trippeltallene som står i de nye målebrevene, særlig på «onsdagsregattaer» eller lignende arrangement der vindstyrken er rimelig stabil mens seilasen pågår. Fremgangsmåten er ikke vanskelig og kan gi god effekt med liten innsats. 

Trippeltall i målebrevet 
De nye målebrevene for 2021 inneholder båtenes rating gitt blant annet som trippeltall. Med trippeltall mener vi her en samling av tre tall som hver for seg skal brukes som alternative ratingtall for en båt. Trippeltallene finnes på side 2 i tabellen «Egen scoring for Norway», som i dette eksemplet: 

Tretall Distanseseilas  Lite vind          0,7984
Tretall Distanseseilas  Mellomvind    1,0462
Tretall Distanseseilas  Mye vind        1,1774

Trippeltallene brukes på samme måte som singeltall, dvs. samme formel benyttes til å beregne korrigert tid etter en regatta:

Korrigert tid = seilt tid x ratingtallet

Men i motsetning til å bruke ett og samme ratingtall for alle vindforhold, skal det ved bruk av trippeltall velges ett av de tre ratingtallene avheng av vindstyrken under den aktuelle kappseilingen.

«Gyldighetsområdet» for trippeltallene er slik:

Ratingtallet for   Lite vind         3,0 - 4,0 m/s
Ratingtallet for   Mellomvind   4,0 - 7,0 m/s
Ratingtallet for   Mye vind      7,0 - 10,0 m/s

 Arrangøren bestemmer
Det er arrangøren av en regatta, eventuelt arrangørens regattakomité, som bestemmer om singeltall eller trippeltall, (eventuelt en annen beregningsmetode), skal benyttes ved resultatberegningen. Ordningen for dette bør stå i seilingsbestemmelsene. Skal trippeltall benyttes, så må det også være bestemt og offentliggjort på forhånd hvem som skal avgjøre hvilket trippeltall som skal brukes. Vanligvis vil det være funksjonæren som har ansvar for å beregne og offentliggjøre resultatet av regattaen.  Det viktige her er at funksjonæren eller komitéen er saklig og upartisk og har seilernes tillit. Det aktuelle trippeltallet kan gjerne velges mens kappseilingen pågår, men helst før første bål er i mål.  

I eksemplet ovenfor har vi vist trippeltall for distanseseilas. Dette svarer til seiling rundt en øy, altså en regattabane med sirkelgeometri slik at alle vindvinkler forekommer. Trippeltall er ført på målebrevet også for pølsebane, altså når banen bare har (et likt antall) motvinds- og medvindslegger (dvs. kryss og lenselegger).  

Effektiv resultatberegning
I en regatta med få deltakere, kan det være mulig på forhånd å stille opp et regneark til bruk ved resultatberegningen, med manuell inntasting av ratingtallene. Men med tre femsifrede ratingtall per deltakerbåt, blir dette snart et omfattende arbeid. Med mange deltakere vil det lønne seg å ta i bruk regneprogram som ORC-Scorer eller M2S. Disse programmene er forberedt for å kunne laste ned trippel ratingtall for alle båter som har gyldig målebrev utstedt av NOR Rating. Ratingtallene er offentlig tilgjengelig i RMS-filene som er lagt ut på internett. ORC-Scorer-programmet kan gratis lastes ned fra ORC’s hjemmesider, mens M2S-programmet kan hentes hos NSF mot en årlig avgift. Begge programmene er omtalt på NOR Ratings arrangørside.

Trippeltall er mer rettferdige
Dersom vindstyrken under en regatta i rimelig grad holder seg innenfor et av vindstyrke-båndene som er gitt ovenfor, vil trippeltall gi mer rettferdig resultataberegning enn singeltall. Det gjelder særlig når båter med svært ulike fartsegenskaper seiler mot hverandre. Her er et eksempel som kan illustrere:  

I en distanseseilas kan de to båtene Beneteau First 34.7 og Oceanis 38.1 forventes å være er omtrent like raske, om en ser alle vindstyrker under ett. Singel-ratingtallet (OSN) er henholdsvis 0,982 og 0,971 for de to båtene. Likevel er der store forskjeller. Ved 3-4 m/s vind er First’en en halv knop raskere enn Oceanis’en. Men blåser det 8-9 m/s, så er Oceanis’en tilsvarende raskere enn First’en. Dette er illustrert i grafen nedenfor.

to_båter.jpg

Grafen viser hvordan farten for de to båtene øker etterhvert som vindstyrken øker. Farten er gjennomsnittlig båtfart for en distanseseilas og inneholder både kryss, slør og lens.

Bruker vi singeltall for de to båtene og det blåser rundt 6 m/s, vil resultat-beregningen bli rettferdig. Det blir også rimelig rettferdig dersom vinden varierer over hele spekteret, like mye over 6 m/s som under.  Men blåser det bare rundt 4 m/s gjennom hele regattaen, så vil First’en vinne, hvis de to båtene seiles like godt. Og motsatt ved 9 m/s. Trippeltallene er basert på båtfarten innenfor sine vindstyrkebånd, og vil et godt stykke på vei kunne rette opp «urettferdighetene» som skyldes båtenes ulike fartsegenskaper ved forskjellige vindstyrker.  

Artikkelen «Fra rating til resultat» gir en grundigere innføring i hvordan trippeltallene er etablert. Se også artikkelen «Lettvinds- og hardvindsbåter».  

SGP  3.4.2021