Club.JPGORCi.JPG

 

Målebrev for 2021 kan nå kjøpes. Gyldighetsperioden for målebrev er 1. april - 31 mars.

Nytt format:  
Det ordinære (vanlige) NOR Rating Målebrevet vil være et ORC Club målebrev med NOR Rating logo og NSF logo. Det utstedes i samsvar med NOR Rating Måleregel og kan brukes i norske lokale og nasjonale regattaer. ORC Club målebrevene har et lyst blått navnefelt.  Klasseklubben utsteder også ORC International målebrev. Disse er primært rettet mot regattaer med internasjonal deltakelse. ORCi-målebrevene har et mørkt blått navnefelt.

Formålet med et målebrev er å dokumentere de viktigste målene som er registrert for båten sammen med båtens beregnede rating til bruk ved kappseiling. Det brukes blant annet til kontroll. Målebrevet er også bevis for medlemsskap i klasseklubben. 

Tre varianter
Målebrevene kommer i tre varianter: «Fullt mannskap» (ordinært/vanlig), «Double handed» (shorthanded) og «Uten spinnaker». Målebrevene er like, bortsett fra at ratingberegningen er utført med litt forskjellig forutsetning, slik navnene sier. Alle tre målebrevene kjøpes under ett. (Unntak kan gjøres etter nærmere bestemmelser i Klassereglene.) Båter uten spinnaker eller flygende forseil har kun Doublehanded og Uten Spinnaker målebrev.
Det er regatta-arrangøren som bestemmer hva slags målebrev som skal gjelde. Står det ikke noe om dette i kunngjøringen av en regatta, så er valget opp til deltakerbåten. Nærmere bestemmelser er gitt i Klassereglene.

ORC's forklaring 
En god beskrivelse av Club-målebrevet og forklaringer på hva de enkelte elementene betyr, finner du på ORC's hjemmeside. Se: https://www.orc.org/index.asp?id=24. Før cursorpilen over figuren som gjenngir målebrevet. Tilsvarende forklaring til ORC-International målebrevet finner du her: https://www.orc.org/index.asp?id=23 .

Seil
Båttegningen i målebrevet er i riktige proporsjoner og viser de viktigste seil- og riggmålene. Arealet er oppgitt for det største av hvert storseil, forseil festet i forstaget ("Forseil forlik"), flygende forseil, symmetrisk spinnaker og asymmetrisk spinnaker. Det er disse seilene som inngår i beregningen av båtens rating. Men for asymmetriske spinnakere der SHW/SFL<85%, gjøres det beregninger for hvert enkelt seil for å sikre at disse blir tatt riktig hensyn til i forhold til flygende forseil. På denne måten blir "Code 0",  "Gennaker" og lignende seil riktig behandlet. Alle seilareal er beregnet med ORCs arealformler og kan avvike noe fra det arealet for seilduk som seilmakeren beregner. De målte arealene kan også bli  justert til «Rated area», som er det arealet som inngår i selve ratingberegningen.

Beregnede tall
GPH – General Performance Handicap – er et mål som har blitt brukt i en del sammenhenger internasjonalt til enkel sammenligning av båtenes fartsegenskaper. GPH brukes ikke i noen resultatberegning ved regatta og har liten tradisjon i Norge.

CDL – Class Division Length – brukes særlig i internasjonale regattaer til å dele deltakerbåtene inn i startklasser. Tallet legger spesielt vekt på båtenes bidevind-egenskaper. I Norge har vi helst benyttet singel ratingtall for distanseseilas (eller pølsebane) til startklasse-deling.  

DLR – Displacement Length Ratio – er forholdet mellom båtens deplasement og undervansskrogets lengde, og viser om båten er lett eller tung i forhold til sin lengde. (Mer spesifikt: DLR=(DSPL)/(LSM0)3  der LSM0 er et mål på undervansskrogets lengde målt med båt i "måletrim" og uten krengning) . DLR = 3 er svært lett, 6 er middels, mens 9 er ganske tung.

Dynamic Allowance er et lite fratrekk i ratingen som gis hvis båten anses som å reagere langsomt ved manøvrering. Aldersfradrag  er et tilsvarende fradrag som skal kompensere for gammel og slitt utrustning. (Maksimum 0,487% etter 15 år). Båter med elektriske skjøtevinsjer ol. (lagret energi),  får et lite tillegg i ratingen. 

ORC Kategori
De fleste NOR Rating båtene tilhører IMS-kategorien Klubbåt (Cruicer/Racer). Båter som ikke tilfredsstiller gitte krav til komfort for turbruk og sikkerhet for havseilas, settes i kategorien Regattabåt (Performance) og får et lite tillegg i ratingen. Sportsbåt (Sportboat) er en egen gruppe små og raske båter. Nærmere definisjon er gitt i Klassereglene og Måleveiledningen.

Andre forutsetninger
Propell på seildrev betegnes med «strut», mens propell på aksling betegnes med «shaft». For foldepropell spiller propelldiameteren ingen rolle.

Regneprogrammet benytter default mannskapsvekt tilpasset båtstørrelsen dersom maksimal mannskapsvekt ikke er innmeldt ved kjøp av målebrevet. Minimumsvekter benyttes ikke ved NOR Rating regattaer. «Orienteringer» på NOR Ratings hjemmesider inneholder en egen artikkel som belyser mannskapsvektens betydning for båtfarten.

«Maks antall seil ombord» gir det totale antall seil som er tillatt å ha om bord under en bestemt regatta. Dette tallet kan være lavere enn det settet av seil som ble meldt inn ("satt aktiv") ved kjøpet av målebrevet og som dermed utgjør båtens innmeldte seilutrustning. Videre oppgir målebrevet om asymmetriske spinnakere bare kan halses i båtens senterlinje, eller om de også kan settes på en spinnakerbom. Dette er bestemt gjennom båteierens innmelding.

Stabilitet
Målebrevet gir et mål for stabilitet, slik denne er estimert (Club målebrev) eller målt (International målebrev). Tallet som oppgis er det rettende moment i kgm ved 1 grads krengning. Tallet er nyttig når stivheten til ulike båter sammenlignes, og til å gi inntrykk av evnen til å bære seil ved økende vind. 

Stabilitetsindeksen er et annet mål for båtens stabilitet. I noen internasjonale havseilaser krever sikkerhetsbestemmelsene at indeksen skal være høyere enn en gitt verdi for å kunne delta. Brukes ikke i NOR Rating regattaer.

En egen faglig artikkel om deplasement og stabilitet finnes på hjemmesiden «Orienteringer» - Se «Måling av deplasement og stabilitet.»

Rating som tabell
Båtens rating beregnes av programmet ORC VPP  -  Velocity Prediction Programme. Ratingen fremstilles som en tabell over båthastighet for 8 forskjellige vindvinkler, hver ved 7 forskjellige vindstyrker. (Alle vindstyrker og vindvinkler gjelder sann vind. Vindstyrkene er gitt i knop.) Dessuten oppgis hvilken fart mot målet (VMG - Velocity Made Good) båten kan oppnå mot et mål som ligger 0 grader eller 180 grader i forhold til vindretningen. Da må båten krysse med de angitte, optimale vindvinklene (Kryssvinkel / Jibbevinkel).

Ratingfarten, dvs. farten gitt i tabellen, er den som båten forventes å kunne oppnå når den seiles helt optimalt under de gitte forholdene. 

Ratingtall
Skal vi beregne korrigert tid for en båt med den enkle formelen, korrigert tid = seilt tid x ratingtall, så må først det aktuelle ratingtallet foreligge. Dette må være basert på båtfarten ved en aktuell vundstyrke eller gjennomsnitt av vindstyrker, sammen med en vektlegging av vindvinkler som svarer til regattabanens geometri. Hvordan dette blir gjort med utgangspunkt i ratingtabellen, er detaljert gjennomgått i artikkelen «Fra rating til resultat» som finnes på NOR Rating hjemmesiden «Orienteringer».

NOR Ratings hovedtall, OSN - Offshore Single Number – finnes i tabellen «Egen scoring for Norge» som «Distanseseilas (NOR-Rating ett tall)». Tallet er ment for generell bruk. Det er dette tallet som brukes hvis ikke regatta-arrangøren bestemmer at et mer "avansert" ratingtall skal benyttes. I samme tabell finnes også trippeltall for distanseseilas og for pølsebane. Bruk av trippeltall vil hjelpe til å utjevne "urettferdighet" som oppstår fordi båter har ulike egenskaper ved forskjellige vindstyrker. Trippeltall er nå i bruk flere steder i Norge og er særlig hensiktsmessig i kortere regattaer ("Onsdagsreatta"). Artikkelen «Fra rating til resultat» på siden «Orienteringer» viser hvordan trippeltall og andre ratingtall er definert. 

Tabellen "Tidskorreksjon i sekunder/NM" er den samme som på side 1, men her gitt som sekunder per nautisk mil. I rating-programmet ORC-VPP foregår alle beregninger med hastighet gitt i dette formatet.(Omregning:  fart i knop= 3600/fart i sekunder per NM).  Det er også hastighet i dette formatet som benyttes i ToD beregninger, som blant annet er utbredt i Danmark. Nederst i tabellen er farten gitt for pølsebane og sirkelbane ved de 7 vindstyrkene. 

En liten tabell "Enkelt tall scoring opsjoner" viser singeltall for pølsebane og sirkelbane i både ToT og ToD format. Disse brukes lite i NOR Rating. 

Tabellen "Performance Curve" viser båtfarten i sekunder per nautisk mil for 7 vindstyrker for distanseseilas, slik den benyttes i en Performance Curve Scoring-beregning.  

Ufullstendig datasett
Settet av båtmål som fremstilles i Club-målebrevet, er mindre omfattende enn det datasettet som ligger til grunn for ratingberegningen. Et mer fullstendig datasett kan leses ved å gå til ORC Sailor Services. Også de ratingtallene som er gitt i målebrevet, er færre enn det fullstendige sett av ratingtall som ORC-VPP har beregnet for hver båt. Alle ratingtallene er lagret i de fritt tilgjengelige RMS-filene som regatta-resultatprogrammene slik som ORC Scorer eller M2S benytter til å sette opp resultatlisten etter en regatta.

ORC-international
De internasjonale målebrevenes to første sider har samme layout som Club-målebrevene. I tillegg har ORCi-målebrevene to sider som spesifiserer alle mål som inngår i ratingberegningene, inkludert en fullstendig fortegnelse over båtens innmeldte seilutrustning.

Hovedforskjellen mellom de to målebrevene er at, mens Club baseres på båtmåling slik NOR Rating Måleregel beskriver, så krever International en full, fysisk måling i samsvar med dokumentet ORC-IMS. Artikkelen "Club-målebrev og NOR Rating" på siden «Orienteringer» gir en grundigere behandling av hva som skiller de to målebrevene.

SGP       Oppdatert 25.3.2021