Kappseiling under NOR Rating

NOR Rating har fastsatt et sett med regler for kappseiling med storbåt. Reglene viser til de internasjonale Kappseilingsreglene, Sikkerhetsreglene og ORCs respittsystem. Dessuten, bestemmelser for NOR Rating målebrev. 

NOR Rating Regler
> Kappseilingsreglene

Kappseilingsreglene er de internasjonale reglene som gjelder for sporten, vedtatt av World Sailing. En offisiell oversettelse til norsk utgis av Norges Seilforbund. Reglene er omfattende. Et sterkt forenklet, "uoffisielt" utdrag finnes i Regattaskolen, i kapitlet "På regattabanen".

Kappseilingsreglene Regattaskolen - På regattabanen
> Sikkerhetsreglene

Regattaarrangøren skal sette sikkerhetsregler med referanse til World Sailing Offshore Special Regulations.  For mange lokale regattaer vil "Enkel sikkerhetsforskrift" være tilstrekkelig, eventuelt med tillegg som arrangøren bestemmer. 

Offshore Special Regulations Enkel sikkerhetsforskrift for storbåt
> Respittsystem

Seilere og arrangører må forholde seg til ORC sine Rules & Regulations. Viktigst for selve kappseilingen er ORC Rating Sytstems (RS). 

Utdragene fra RS om seil og andre bestemmelser, gitt nedenfor, er "uoffisielle". Men de gir som regel tilstrekkelig veiledning for deltakere i en NOR Rating regatta. 

ORC Rating Systems Forseil Spinnaker Generelt om seil Andre bestemmelser
> Målebrev

NOR Rating- målebrevet er et nasjonalt målebrev basert på ORC sitt respittsystem. Prinsippene for målebrevet er gitt i NOR Rating Regler. 

Målebrevet - Dette må du vite

Spørsmål om seil og måling

Kan asymm spinnaker brukes i baneseilas ?

Ja, naturligvis.  Spørsmålet er vel heller om en båt med asymmetrisk spinnaker er konkurransedyktig i baneseilas sammenlignet med båter med symmetrisk spinnaker.

En undersøkelse med bruk av ORCs dataprogram VPP, viser at på pølsebane blir det bare rundt 1 sekund eller mindre per nautisk mil i forskjell i korrigert tid mellom båter med symmetrisk og asymmetrisk spinnaker. Også på en sirkelbane blir forskjellene små. Dette gjelder ved middels vindstyrke. Blåser det mer enn 8 m/s, så kan asymmetrisk-båtene en få en fordel på 4 sekunder eller mer per nautisk mil. Motsatt blir det ved svak vind. Dette gjelder når resultatet beregnes med singeltall. Effekten er avhengig av båttype.  Forskjellene forsvinner ved bruk av trippeltall.

På en trekant-bane vil asymmetrisk spinnaker ha en klarere fordel i sterk vind og ulempe i svak vind. Effekten avhenger av hvilke vinkler vi har i trekanten.  Brukes singeltall vil båter med asymmetrisk spinnaker i spesielle tilfeller kunne vinne opp mot 8 sekunder per nautisk mil ved 8 m/s vind, men tape  tilsvarende ved 4 m/s vind. Forskjellene blir langt mindre ved bruk av trippeltall. 

Du kan lese hele undersøkelsen:  "Asymmetrisk spinnaker på trekantbane" under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP 

   

Hva skiller asymm spinnaker fra flygende forseil ?

Spinnaker har midtbredde som er større eller lik 0,75 x fotlengden. Forseil har midtbredde som er mindre enn 0,75 x fotlengden. Med midtbredde menes avstanden mellom punktene midt på for- og akterliket. Med fotlengden menes (den rettlinjede) avstanden mellom de to nedre hjørnene av seilet, dvs. hals- og skjøtehjørnet. 

Alle flygende seil, slik som Gennaker, Code 0 med flere, er i reglenes forstand enten spinnaker eller forsei og må følge sine respektive regler.  I de fleste tilfellene er Code 0 et forseil satt flygende, mens Gennaker er en asymmetrisk spinnaker. 

Se artikkelen "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene ?"
SGP

Hvor nøyaktig må båten måles ?

Målene skal bestemmes så nøyaktig som målesituasjonen naturlig tillater. Fysisk måling utføres med så stor nøyaktighet som et alminnelig, godt måleredskap tillater.

En grunnleggende norm for ordinære NOR Rating målebrev er at ikke noe båtmål skal ha en usikkerhet (unøyaktighet) som gir større utslag på ratingen enn 0,1%. De fleste målingene vil uten anstrengelse bli nøyaktigere enn dette. Hvis det blant båtmålene er noen få mål som er usikre, men likevel innenfor 0,1%-normen, så vil båtens rating bli bestemt med usikkerhet innenfor noen få promille. Da vil det alltid være andre usikkerheter ved resultatberegningene for en regatta, som for eksempel varierende vind,  som skaper "urettferdighet"  -  og ikke båtmålingen.

En båt som er fysisk målt i henhold til IMS, vil tilfredsstille 0,1%-normen. Dette gjelder ikke "Forenklet måling".

Se gjerne artikkelen: "Spredning i resultater" under Orienteringer / Faglige artikller.  Se også artikkelen Sensitivitet i VPP-beregningene.
SGP

Registrering og aktivering av seil - hva er forskjellen?

Alle seil som skal kunne brukes i kappseiling, må være registrert. Det innebærer at seilet er målt av en autorisert måler. Ved målingen får seilet et unikt registreringsnummer som skrives inn på seilet, helst på et eget merke, sammen med seilmålene og målerens signatur. Samtidig registrerer måleren seilet i båtdatabasen med registreringsnummeret og seilmålene. Tryseil, stormfokk og hardvindsfokk behøver ikke å registreres. Båter med målebrev merket "Forenklet måling" eller "En-type" (One design) krever heller ikke registrerte seil.  

Mange båteiere har flere seil registrert i databasen enn hva de ønsker å benytte i regatta. Når målebrev kjøpes, melder båteieren fra om hvilke av de registrerte seilene som skal legges til grunn for rating-beregningen. Dette gjøres ved å sette seil "Aktiv". Seilene som står som "Inaktiv" i databasen blir ikke regnet med. Etter at målebrevet er utstedt, spiller aktiv-merkingen ingen rolle lenger, det påvirker ikke ratingen. Det er hva som lå til grunn da ratingen ble beregnet og som nå står i målebrevet, som gjelder.  

Ratingberegningen baseres på de kombinasjonene av seil og vindstyrker og vindvinkler som gir størst båtfart. Her tas flere seil med i beregningene, ikke nødvendigvis bare de største av hvert slag. Av den grunn skal alltid  alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet settes aktiv når målebrev kjøpes og ratingen beregnes. 

SGP

Kan jeg ha fokk/genoa oppe samtidig med spinnaker ?

Ja. Du kan føre et forseil som er festet i forstaget (vanlig fokk/genoa) samtidig med en symmetrisk eller asymmetrisk spinnaker. Noen ønsker å gjøre dette for å "fange opp" vinden mellom spinnakeren og dekk. Men erfaringen er gjerne at dette forstyrrer vinden i spinnakeren og reduserer effektiviteten. Noen erfarer at det er fordelaktig med fokken oppe samtidig med spinnaker når vinden er spiss og det er tvil om spinnakeren bør berges. 

Se på video-opptak fra internasjonale ORC mesterskap. Her er båtene valigvis raske med å ta ned fokken når spinnakeren heises ved et kryssmerke. Men det kan være lurt å forsikre seg om at fokken er gjort klar ved å heise den litt opp på forstaget i god tid før spinnakeren tas ned ved et bunnmerke. De fleste vil også foretrekke å ha fokken oppe både ved heising og berging av spinnaker for å forhindre at spinnakeren tvinner seg rundt forstaget.
SGP

Kan Fullt mannskap ("ordinært målebrev") og Doublehanded-målebrev ha ulike seil?

Ja. De fleste velger å benytte ordinært målebrev og Doublehanded-målebrevet slik de utstedes, altså med samme seilkonfigurasjon. Men det er også mulig å ha forskjellig seilføring i de to målebrevene.
Skal Doublehanded-målebrevet ha en annen seilføring, må dette målebrevet kjøpes separat. Det Doublehanded-målebrevet som oprinnelig ble utstedt sammen med det ordinære, blir da ugyldig. En båt kan til enhver tid bare ha ett Fullt mannskap målebrev ("ordinært målebrev")  sammen med ett Doublehanded målebrev og ett Uten spinnaker målebrev.   
 
Ta direkt kontakt med Service-kontoret NSF, dersom du ønsker Doublehanded-målebrev med en egen seilkonfigurasjon.  
 
 
 

Er Code 0 seil godkjent i NOR Rating?

Ja. Seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. (Se: Hva skiller asymm spinnaker fra flygende forseil? ).   ORC VPP (Velocity Prediction Progamme) er i stand til å beregne ratingen med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Under kappseilingen må reglene for de forskjellige seilene følges, dvs.: forseil satt på forstag, flygende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker. 

Mer informasjon i ORC - RS. Se også egen artikkel: "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene?" under Orienteringer / Annen informasjon.

Kan jeg ha spinnakerbom på Asymmetrisk spinnaker ?

Ja. Dette er fullt lovlig. Med spinnakerbom kan du skyve den asymmetriske spinnakerens halshjørnet opp i lo slik det gjøres for symmetrisk spinnaker. Det kan gi en fordel på lens. Det forutsetter at du ikke har huket av for "Asymmetrisk i Senterlinjen" ved kjøpet av målebrev. Det forutsetter også at du har registrert SPL i målebrevet. 

Hvis du ønsker å ha spinnakerbom eller spristake ombord under kappseilas, men likevel halser asymmetriske spinnakere bare i senterlinjen og ikke på bom, så kan det altså hukes av for dette på målebrevet. Du må da ha registrert TPS i målebrevet. Da blir bidraget til ratingen fra asymmetrisk spinnaker vanligvis litt lavere. Men en spinnakerbom kan fortsatt benyttes som spristake ved å sette staken i skjøtehjørnet på et forseil.(SPL må være registrert). 

Har du i tillegg en eller flere symmetriske spinnakere ombord, regnes disse som satt med spinnakerbom.

Merk: Du kan uansett aldri sette en bom eller spristake i skjøtehjørnet på en spinnaker.  

Se artikkelen: "Flygende forseil - spinnaker. hva er forskjellen?"

SGP

Når gjelder begrensningen i antall seil ?

Begrensningen som står i målebrevet for antall seil gjelder bare hvor mange seil som kan være om bord under en enkelt regatta.

Du må vel har flere seil satt aktive når målebrevet kjøpes og senere variere med hvilke av disse du tar med på den enkelte regatta. Men antallet ombord i den enkelte seilas skal ikke overskride maks-tallene som står i målebrevet. I regatta som består av flere seilaser, kan seilingsbestemmelsen gi nærmere regler for om det er ett og samme seilsett som skal gjelde for hele regattaen, eller om seil kan byttes fra seilas til seilas. 

Begrensinsgstallet bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC.

Hvilke mål benyttes ved beregning av ratingen ?

ORC- Rating Systems sammen med International Measurement Systems-IMS gir fullstendig oversikt over alle parametre som må måles som grunnlag for ratingberegningen. 

Målebrevet angir verdiene for de viktigste parameterene for en aktuell båt. En fullstendig oppgave over båtmålene for hver enkelt båt finnes på ORC Sailor Services. 

Ved ratingberegningen tas det hensyn til det største seilet i hver kategori (storseil, forseil festet til forstaget, forseil satt flygende, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker). I tillegg beregnes ratingen for alle flygende forseil og alle asymmetriske spinnakere (med halvbredde < 85% av fotlengden) i kombinasjoner med ulike vindstyrker og vindvinkler. De optimale kombinasjonene blir så lagt til grumn for ratingen. For å sikre at utregningene blir rett, skal alltid alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet, settes aktiv når ratingen blir beregnet og målebrevet utstedes - og ikke bare de største av hvert slag.  

Beregningen av ratingen baseres alltid på de båtdata som er registrert, inkludert de seilene som er satt aktiv, idet VPP-beregningen foretas og målebrevet skrives ut. Seil satt inaktiv regnes ikke med. Etter at ratingen er beregnet og målebrevet er utstedt, påvirkes ikke ratingen av aktiv/inaktiv merking før nytt målebrev kjøpes. 

SGP


Spørsmål om rating og regatta

Hva er en RMS-fil ?

Dette er en datafil som inneholder all informasjon om en båts beregnede rating. Filen genereres av ORC VPP (Velocity Prediction Programme) og gir båtenes fartspotensial ved vindstyrker fra 3 m/s vind til 12 m/s vind og en rekke vindvinkler fra bein motvind (VMG) til platt lens (VMG). Videre inneholder den gjennomsnittstall for seiltid per nautisk mil for flere ulike bane-geometrier, og de tilhørende ratingtallene, altså "tidskorreksjonsfaktorene" som benyttes i resultatberegninger etter en seilas. 

RMS-filene for båter med gyldig målebrev, er gratis tilgjengelig for alle. Program som ORC Scorer, M2S og Sailrace Systems, kan laste ned RMS- filene direkte og anvende dataene til resultatberegning slik at manuell inntasting av ratingtall ikke er nødvendig. 

Du finner mer informasjon om Resultatberegningsprogrammene på Arrangør-siden. 
SGP 

Hvor nøyaktig er resultatberegningen?

Singeltall-rating skulle helst regne rettferdig korrigert tid over hele vindspekteret fra flau vind til stiv kuling. Men i svak vind er noen båter spesielt raske sammenholdt med andre båter. Singeltallet kompenserer ikke fullt ut for dette. I svak vind får dermed lettvind-båtene litt gunstigere korrigert tid enn de skulle hatt. Motsatt blir det for for hardvind-båter. Statistikken for NOR Rating-flåten viser at typisk får 1/3 av båtene avvik som er 1% eller mer fra teoretisk "korrekt" korrigert tid, når singel ratingtall anvendes. Avvikene avhenger av vindstyrken, de er små ved 6 m/s vind, men blir større dess mer vinstyrken er forskjellig fra 6 m/s, oppover eller nedover. Avvikene er også avhengig av banegeometrien.

Unøyaktighet eller "urettferdighet" i resultatberegningen, når vindstyrken varierer mye eller er ganske forskjellig fra 6m/s, kan komme opp i noen prosent.. Dette er mye mer enn "urettferdighet" som oppstår på grunn av usikkerhet eller unøyaktighet i båtmålene. Usikkehet i båtmålene gir variasjoner i ratingen på noen promille.

Bruk av mer avanserte beregningsmetode enn singeltall, reduserer skjevhetene. Bruk av trippeltall gir klart mindre avvik enn singeltall.   

Spredning i korrigert tid er studert og gjort rede for i artikkelen: "Spredning i resultater", under Orienteringer / Faglige artikler. Se også atikkelen "Lettvinds og hardvindsbåter" under Orienteringer / Annen informasjon. Artikkelen viser hvordan du lett kan finne ut om din egen båt er en lettvind- eller hardvindbåt. 

SGP 

 

Er NOR Rating målebrev et ORC-målebrev ?

I NOR Rating benyttes to typer målebrev: ORC International og ORC Club. Begge typene utstedes av NSF. ORC eier programmene som genererer målebrevene og utgir dokumentene som regulerer bruken.    

ORC International målebrevene kan brukes i alle nasjonale og internationale sammenhenger der ORC målebrev kreves. ORC Club målebrevene derimot, kan bare benyttes i lokale konkurranser opp til og med nasjonalt nivå. 

For ORC International er der strenge regler for måleprosessen som leder fram til målebrevet.  For ORC Club målebrev derimot, er det fra ORC's side videre rammer for hvilke kvalitetskrav som settes til båtmålingen. Dette bestemmes i stor grad av de nasjonale seil-myndighetene. I Norge er det NSF som fastsetter kravene til målingen i samarbeid med NOR Rating. De vanlige målebrevene i Norge er NOR Ratings variant av ORC Club målebrev, disse betegnes "NOR Rating målebrev".  Prinsippene for disse står i NOR Rating Regler.   

Club målebrev er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORC International. Kravene til inngangsdataene er forenklet i Club i forhold til International.  Ved utsteding av NOR Rating målebrevene, bruker NSF ofte data fra søsterbåt for å begrense behovet for fysisk båtmåling. Men NOR Rating målebrevene ligger i praksis nær opptil de internasjonale målebrevene og godt innenfor rammene satt av ORC. 

Skal du seile i utlandet og har behov for et målebrev for dette, så kontakt NSF Servicekontoret,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En grundig gjennomgang av forskjellen mellom ORC Club målebrev og ORC International målebrev er gitt i en egen artikkel  under Orienteringer / Faglige artikler. 

SGP

 

Må avvik fra standardmodell rapporteres ?

Hvis båten for eksempel har et annet ror enn slik modellen blir levert som standard fra verftet, skal dette oppgis til måler som rapporterer inn til Målekontoret NSF. Avviket vil da bli vurdert. I praksis har et ikke-standard ror liten eller ingen innvirkning på ratingen. Generelt skal avvik fra slik båten vanligvis blir levert fra verftet ("standard"), oppgis til måler og legges inn i målerapporten.

Mange verft leverer ulike typer kjøl til samme skrog, eller eier kan ha endret kjølen selv. Måler skal rapportere hvilken kjøl som er levert eller hvilke endringer eieren har foretatt. Variasjoner i kjølvekt og utforming kan endre båtens rettende moment og våt flate og dermed påvirke ratingen.

Gerelt skal båteier melde inn alle endringer som kan påvirke ratingen. 

Vekten på min båt er feil. Hva skal jeg gjøre?

Ved utseding av ORC Club målebrev ("NOR Rating målebrev") henter Målekontoret ved NSF som oftest data for deplasement fra en søsterbåt som er lik og som er målt på en pålitelig måte. Grunnlaget for deplasement for båter som skal ha International målebrev, er fribordsmåling som beskrevet i IMS. Det er alltid vekten av båt i måletrim som gjelder. Hva dette innebærer er definert i IMS. Tommelfingerregelen er at alt løst utstyr ombord, slik som som seil, drivstoff osv. skal tas ut. Vekten kan være betydelig lavere enn det kranvekten viser når en båt heises på land for vedlikehold.  

Når pålitelige søsterbåtdata ikke kan fremskaffes, benyttes konstruktørens data eller annen god informasjon. Veiing av båt er lite brukt, men i prinsippet tillatt. Veiing er en omstendelig prosess og kan bli kostbar. Veiing forutsetter at båten er forberedt i måletrim. Videre kreves stille vær og kran eller heiseanordning sammen med en kalibrert vekt (målecelle). Veiing av båt må godkjennes av Målesjef.

Mener du at båten er registrert med feil vekt, bør du henvende deg til Målesjef om dette. 

Båtvekten har i seg selv begrenset innvirkning på ratingen. En utregning med VPP, der vekten til en Elan 350 ble øket med 200 kg (ca 5%), medførte en endring i ratingen på rundt 0,5%. Normen for NOR Rating er at båtmål ikke skal ha større måleusikkerhet enn hva som gir 0,1% utslag i ratingen. Så helst skulle båtvekten i dette tilfellet bestemmes på nærmeste 40 kg.

Vel så viktig som vekten er posisjonen i båtens lengderetning for tyngdepunktet. For å beregne dette må båtens flytestilling bestemmes ved å måle fribordshøyden for og akter. Også dette er en omstendelig prosess og må gjøres med båt i måletrim. Gevinsten ved slik måling kan være en justering med noen få promille på ratingen.

Det vises til artikkelen: "Sensitivitet i VPP beregningene" og artikkelen: "Måling av deplasement og stabilitet", begge under Orienteringer / Faglige artikler. 
SGP

Hvordan vektes vindforholdene i ratingtallene ?

Når singeltall brukes, tildeles hver båt ett ratingtall som benyttes under alle vindforhold. Det oftest brukte singel ratingtallet er APH (All Purpose Handicap).  Tallet er basert på sirkelbane-geometri og et vektet gjennomsnitt for de 7 vindstyrkene som ORC VPP beregner båtfarten for:
2023 02 15 10 32 33

 

APH er NOR Ratings "hovedtall".

Ratingtallene avhenger også av hvordan de ulike vindvinklene er vektlagt. Dette avhenger igjen av regattabanens geometri, slik som sirkelbane, pølsebane, distanseseilas og olympisk bane.  Det finnes også tall for geometrier som gir hovedsakelig motvind eller medvind.  

NOR Rating har også lagt til rette for trippeltall ("Tre-tall system") med egne ratingtall for svak, middels og sterk vind. Dette blir mer nøyaktig enn singeltall og dermed mer "rettferdig" når ulike båter konkurrerer. Trippeltallene brukes ved ulike vindstyrker slik: Svak vind dekker 3m/s - 4m/s. Middel vind dekker 4m/s - 7m/s. Sterk vind dekker 7m/s til 10m/s. 

Ratingtall for spesifikke vindstyrker kan også benyttes. Vindstyrken kan velges basert på måling på regattabanen, eller  kan bestemmes ved hjelp av "Polar Curve Scoring", en metode som finner gjennomsnittlig vindstyrke under regattaen baset på regattaresultatene. 

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat" som mer detaljert beskriver hvordan ratingtallene fremkommer med utgangspunkt i ulike vindstyrker og banegeometrier. 
SGP

Korrigert tid - Hvordan bruker arrangørene ratingtallet?

I NOR Rating bestemmes resultatene av en seilas ut fra båtenes korrigert tid som beregnes med Tid-på-tid-metoden. Da har vi:  Korrigert tid  =  Seilt tid x ratingtall.

Som ratingtall kan vi benytte singel-tall eller ett av tre tall i et trippeltall-system. Dette siste blir som oftest mer nøyaktig. Men vindstyrken vi velger når vi velger trippeltallet, bør svare til den virkelige vindstyrken på regattabanen. Hvis ikke kan trippeltall bli mer feil enn singeltall.

Ved "Polar Curve Scoring" bestemmes en gjennomsnittlig vindstyrke for regattabanen under seilasenbasert på de beste båtenes gjennomsnittsfart. De tihørende ratingtallene blir implisitt bestemt av dette og er mer eller mindre skjult i resultatberegningen.

Arrangøren kan fritt velge hvilken som helst metode som ORC tilbyr for tidskorrigering. 

Se artiklene: "Fra rating til resultat" og "Tid på tid versus tid på distanse".

Se også informasjon på Arrangørsiden.

Hvordan beregnes ratingtall i NOR Rating?

Ratingtallene i ORC-målebrevene beregnes med utgangspunkt i målene som er registrert for båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner herfra båtfarten som kan oppnås ved 10 forskjellige vindvinkler i kombinasjon med hver av 8 forskjellige vindstyrker. Ratingtallene fremkommer som veiede gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold, dvs. ulike kombinasjoner av vindstyrker og vindvinkler.

Nedenfor er skissert hvordan målene benyttes som inngangsdata til beregningene. Målene omfatter skrogmål, mål for kjøl, ror og propellinstallasjon, mål for stabilitet og deplasement, og mål på rigg og seil, alt målt i henhold til International Measurement System (IMS). Fra dette etableres en hydrodynamisk modell for kraften som bremser båten og en aerodynamisk modell for kraften som driver båten fremover. Likeledes lages det en modell for kraften som krenger båten og kraften som retter båten opp.  Ved beregning kan vi ut fra dette finne båtfarten ved ulike vindstyrker. Båten vil ha en konstant fart fremover og seile med kontant krengning, når kreftene balanserer hverandre. Ratingtallene beregnes som veiede gjennomsnitt av båtfarten med de vindvinklene som forekommer i forskjellige banegeometrier, slik som distanseseilas og pølsebane. 
SGP
VPP