Spørsmål om seil og måling

Kan asymm spinnaker brukes i baneseilas ?

Ja, naturligvis.  Spørsmålet er vel heller om en båt med asymmetrisk spinnaker er konkurransedyktig. En undersøkelse med bruk av ORCs dataprogram VPP viser at på pølsebane blir det bare rundt 1 sekund eller mindre per nautisk mil i forskjell i korrigert tid mellom båter med symmetrisk og asymmetrisk spinnaker, hvis båtene seiler opp til sin rating. Også på en teoretisk sirkelbane blir forskjellene små. Men blåser det mer enn 8 m/s, så kan bruk av singeltall (OSN) gi asymmetrisk-båtene en fordel på 4 sekunder eller mer per nautisk mil. Fordelen forsvinner ved bruk av trippeltall.

På en trekant-bane vil asymmetrisk spinnaker ha en ulempe i svak vind og fordel i sterk vind. Effekten avhenger av hvilke vinkler vi har i trekanten.  Brukes singeltall (OSN), vil båter med asymmetrisk spinnaker i uheldige tilfeller kunne tape opp mot 8 sekunder per nautisk mil ved 4 m/s vind, men vinne tilsvarende ved 8 m/s vind. Forskjellene blir ubetydelige ved bruk av trippeltall. 

Du kan lese hele undersøkelsen:  "Asymmetrisk spinnaker på trekantbane" under Orienteringer / Faglige artikler.  

   

Hva skiller asymm spinnaker fra flygende forseil ?

Spinnaker har midtbredde som er større eller lik 0,75 x fotliket. Forseil har midtbredde som er mindre enn 0,75 x fotliket. Med midtbredde menes avstanden mellom punktene midt på for- og akterliket. Med fotliket menes avstanden mellom de to nedre hjørnene av seilet, dvs hals- og skjøtehjørnet. 

Alle flygende seil, slik som Gennaker, Code 0 med flere, er i reglenes forstand enten spinnaker eller flygende forseil og må følge reglene for disse. 

Se artikkelen "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene ?"

Hvor nøyaktig må båten måles ?

Normen for NOR Rating er at ikke noe båtmål skal ha en unøyaktighet som gir større utslag på ratingen enn 0,1%. De fleste målingene vil uten anstrengelse bli nøyaktigere enn dette. Hvis det blant båtmålene er noen få mål det er knyttet spesiell usikkerhet til, men usikkerheten likevel er innenfor normen, så vil båtens rating bli bestemt med en usikkerhet på noen få promille. Da vil det alltid være andre usikkerheter ved resultatberegningene for en regatta, som for eksempel varierende vind,  som skaper "urettferdighet"  -  og ikke båtmålingen.

En båt som er målt i henhold til Måleveiledningen vil tilfredsstille normen. Dette gjelder ikke "Forenklet måling".

Se gjerne artikkelen: "Spredning i resultater"  under Orienteringer / Faglige artikller.  Se også artikkelen Sensitivitet i VPP-beregningene.

Registrering og aktivering av seil - hva er forskjellen?

Alle seil som skal kunne brukes i kappseiling må være registrert. Det innebærer at seilet er målt av en autorisert måler. Seilet får et unikt registreringsnummer som skrives inn på seilet, helst på et eget merke, sammen med seilmålene og målerens signatur. Samtidig registrerer måleren seilet i NOR Rating databasen med registreringsnummeret og seilmålene. De fleste leverandører av seil og seilmakere har autorisasjon til å måle og registrere seil. Å seile regatta med seil som ikke er registrert gir grunnlag for straff. Unntaket er tryseil, stormfokk og hardvindsfokk som ikke behøver å registreres. Båter med målebrev merket "Forenklet måling" eller "En-type" (One design) krever heller ikke registrerte seil.  

Mange båteiere har flere seil registrert i databasen enn hva de ønsker å benytte i regatta. Noen seil er gamle, men ikke kassert. Andre seil kan være for store til at en ønsker å ta disse med i ratingberegningen. Når målebrev kjøpes, melder båteieren fra om hvilke av de registrerte seilene som skal legges til grunn for rating-beregningen. Dette gjøres ved å sette seil "Aktiv". Seilene som sto som Aktiv da målebrevet ble kjøpt, regnes da som båtens seil. Det største av hvert slag av disse seilene står i målebrevet. Dette begrenser hvor store seil det er lovlig å benytte i regatta.  Etter at målebrevet er utstedt, spiller endring av aktiv-merkingen i databasen ingen rolle. Det er hva som lå til grunn da ratingen i målebrevet ble beregnet som gjelder.  

Har du fler enn ett flygende forseil eller fler enn en asymmetrisk spinnaker der midtbredden / underliket < 85% , må du passe på. Når ratingen beregnes skal alle slike seil tas med. Båteier er strengt tatt ansvarlig for at alle båtmål , inkludert alle seilmål som ligger til grunn for ratingberegningen, er riktig. 
 
Det er ikke noe i veien for å veksle mellom forskjellige seilsett fra regatta til regatta så lenge målebrevets begrensning i Maks antall seil ombord overholdes og det bare benyttes seil som var satt aktive da målebrevet ble kjøpt. Under kappseiling skal båten være utrustet og seile i samsvar med målebrevet. Båteier er ansvarlig for dette.

Kan jeg ha fokk/genoa oppe samtidig med spinnaker ?

Ja. Du kan føre et staget forseil ("vanlig fokk/genoa") samtidig med en symmetrisk eller asymmetrisk spinnaker. Noen ønsker å gjøre dette for å "fange opp" vinden mellom spinnakeren og dekk. Men erfaringen er gjerne at dette forstyrrer vinden i spinnakeren og reduserer effektiviteten. Se på video-opptak fra internasjonale ORC mesterskap. Her er det ikke mange som fører fokk og spinnaker samtidig.   

Kan ordinært og SH målebrev ha ulike seil?

Hvordan er ordningen for short hand (SH) målebrev ?
Fra og med 2020 utstedes et eget shorthand målebrev sammen med det ordinære målebrevet. Ratingen i shorthand-målebrevet er beregnet forutsatt maksimalt to personer ombord. Seilkonfigurasjonen er den samme i begge målebrevene.

Det er mulig å ha forskjellig seilkonfigurasjon i de to målebrevene. Men da må shorthand-brevet kjøpes separat. Shorthand-brevet som ble utstedt sammen med det ordinære blir ugyldig. En båt kan bare ha ett ordinært og ett shorthand-målebrev på samme tid. 
  

Hvordan opprettholder målerne kompetansen?

Hva gjøres for at målerne har tilstrekkelig kjennskap til NOR Rating og hvordan måling skal utføres. 

Målerne autoriseres av NSF på bakgrunn av kursing. Det inviteres jevnlig til kurs for målere, bådet for nye målere og til "oppfriskning" for de som allerede er autorisert. NOR Ratings Måleveiledning er omfattende og er en liten "lærebok". Den blir revidert når endringer i klassereglene gjør det nødvendig. Hjemmesiden for målere inneholder også gode instruksjonsvideoer. Målerne er alltid velkommen til samtale med øvrig kompetent personell om måling.

Er Code 0 seil godkjent i NOR Rating?

Ja, - seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. 

NOR Rating er i stand til å beregne ratingen med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Men definisjonen av hva som er staget forseil, flygende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker må følges. 

Mer informasjon i Klassereglene. Se også egen artikkel: "Flygende forseil - spinnaker. Hva er reglene?" under Orienteringer / Informasjon.

Kan jeg ha spinnakerbom på Asymmetrisk spinnaker ?

Jeg ønsker å bruke asymetrisk spinaker (genaker) i kombinasjon med spinnakerbom. Vil dette påvirke ratingen?

Ja. Med spinnakerbom kan du  skyve halshjørnet opp i lo slik det gjøres for symmetrisk spinnaker. Det gir en fordel fremfor å sette halsen i senterlinjen. Det er fullt lovlig, forutsatt at du har registrert SPL i målebrevet. 

Hvis du ønsker å ha spinnakerbom eller spristake ombord under kappseilas, men likevel alltid bare halse spinnakeren i senterlinjen, så kan det hukes av for dette på målebrevet. (Du må ha registrert TPS i målebrevet.) Da påvirker ikke spinnakerbommen ratingen. Spinnakerbom eller spristake kan da bare benyttes til å spri et forseil. 

Og husk: Du kan uansett aldri spri en spinnaker ved å sette en bom eller spristake i skjøtehjørnet.  

Se artikkelen "Flygende forseil - spinnaker. hva er forskjellen?" 

Endres ratingen ved aktivering av seil ?

Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at ratingen endres fra regatta til regatta?

Nei. Det hjelper ikke å aktivere/deaktivere seil for å endre ratingen. Skal ratingen endres må nytt målebrev kjøpes. Aktivering/deaktivering har bare funksjon som utvelging av hvilke seil som skal gjelde for ratingberegningen når målebrevet kjøpes og ratingen beregnes. Ut over dette har aktivering/deaktivering av seil ingen betydning. Det er alltid hva som står på målebrevet som angir begrensningene i bruk av seil. 

Når gjelder begrensningen i antall seil ?

Gjelder begrensningen som står i målebrevet for antall seil, bare hvor mange seil som kan være om bord under en regatta?

Ja. Du må vel har flere seil som var satt aktive da målebrevet ble kjøpt og variere med hvilke seil du tar med på den enkelte regatta. Men antallet ombord i den enkelte seilas skal ikke overskride Maks-tallene som målebrevet angir. I regatta som består av flere seilaser, kan seilingsbestemmelsen gi nærmere regler for om det er ett og samme seilsett som skal gjelde for hele regattaen, eller om seil kan byttes fra seilas til seilas.. 

Begrensinsgstallet bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC.

Ant seil

Hvilke mål benyttes ved beregning av ratingen ?

Måleveiledningen gir fullstendig oversikt over hvilke mål som er "Obligatoriske mål" og som skal bestemmes for den enlte båt. Mange av disse er "Kritiske mål" som skal måles av autorisert måler. (Merket med * i måleveiledningen.) I tillegg til de obligatoriske målene kommer noen få mål som alltid beregnes med faste default-regler. Til sammen utgjør dette alle nødvendige inngangsdata til Velocity Prediction Programme  - VPP. 

NOR Rating målebrevet angir de viktigste målene som er brukt ved beregning av ratingen for en aktuell båt. En fullstendig oppgave over målene som ligger til grunn for rating-beregningene for båten finnes på ORC Sailor Services.

Merk at det bare tas hensyn til det største seilet i hver kategori (storseil, forseil festet til forstaget, flygende forseil, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker), bortsett fra at det også beregnes optimal bruk av flygende forseil og asymmetriske spinnakere.

Beregningen av ratingen baseres på de båtdata som er registrert, inkludert de seilene som er satt aktiv, idet VPP-beregningen foretas og målebrevet skrives ut.


Spørsmål om rating og regatta

Hvem bestemmer klassereglene ?

I prinsippet er det klasseklubbens medlemmer som setter reglene. Men medlemsmøte holdes bare hvert annet år. I mellomtiden overlates myndigheten til Styret. Styret vurderer hva som fungerer godt og hva som bør forbedres. Innspill fra medlemmer og foreninger er viktig. Så lenge klasseklubben er knyttet til Offshore Racing Congress (ORC), må reglene også tilpasses de føringene som ORC gir.

Til vanlig revideres reglene hvert år før ny sesong tar til. Norges Seilforbund krever at NSF skal godkjenne reglene. 

Se Klassereglene og artikkelen: "Forskjellen mellom NOR Rating og ORCi" under Orienteringer / Faglige artikler. 

Hva er en RMS-fil ?

Dette er en datafil som inneholder alle resultatene fra beregningen av båtenes rating. Filen genereres av ORC VPP (Velocity Prediction Programme) og gir båtenes fartspotensial ved vindstyrker fra 3 m/s vind til 10 m/s vind og en rekke vindvinkler fra bein motvind (VMG) til platt lens (VMG). Videre inneholder den gjennomsnittstall for seiltid per nautisk mil for ulike bane-geometrier, samt alle ratingtallene som benyttes i resultatberegninger etter en seilas. 

RMS-filene er gratis tilgjengelig. Program som ORC Scorer og M2S kan laste ned RMS- filene direkte og anvende dem til resultatberegning slik at manuell inntasting av ratingtall ikke er nødvendig. 

Les mer om hvordan båtdataene behandles i artikkelen: "Hvordan behandles mine båtdata" under Orienteringer / Informasjon. Du finner mer informasjon om Resultatberegningsprogrammene på Arrangør-siden.  

Hvilke vindstyrker dekker trippeltallene ?

Trippeltall brukes ved ulike vindstyrker slik: Svak vind dekker 3m/s - 4m/s. Middel vind dekker 4m/s - 7m/s. Sterk vind dekker 7m/s til 10m/s. Singeltall dekker i teorien hele vindspekteret, men tar mest hensyn til vindstyrkene 4, 6 og 8 m/s vind. Hovedvekten er her på 6 m/s. Performance Curve Scoring-metoden benytter i prinsippet ratingen for en spesifikk vindstyrke. 

Se artikkelen:   "Fra rating til resultat" for mer informasjon

Hvor nøyaktig er resultatberegningen?

Singeltall-rating skal i teorien dekke hele vindspekteret fra flau vind til stiv kuling. Men noen båter er bedre enn sin singeltall-rating hvis der er svak vind, andre hvis vinden er sterk. Ved svak vind får dermed lettvind-båtene litt gunstigere korrigert tid enn de skulle hatt, og motsatt for hardvind-båtene. Statistikken for NOR Rating-flåten viser at typisk får 1/3 av båtene avvik som er 1% eller mer fra teoretisk "korrekt" korrigert tid. Avvikene avhenger av vindstyrken, de er små ved 6 m/s vind, men blir større dess mer vinstyrken er forskjellig fra 6 m/s. Avvikene er også avhengig av banegeometrien.

Bruk av tripeltall gir langt mindre avvik enn singeltall.   

Slik spredning i korrigert tid er studert og gjort rede for i artikkelen: "Spredning i resultater", under Orienteringer / Faglige artikler. Se også atikkelen "Lettvinds og hardvindsbåter" under Orienteringer / Informasjon. Med opplysninger i denne artikkelen kan du selv lett finne ut om din egen båt er en lettvind- eller hardvindbåt.   

 

Hvordan kan like båter få forskjellig rating?

Helt identiske båter skal ha samme rating. I praksis så er ikke alltid alle mål helt like selv om to båter fra verftet har samme modell-navn. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensial. Dette blir reflektert i ratingtallene. Har to båter identiske målebrev med hensyn til alle Obligatoriske mål, så får de også identisk rating. 

Er NOR Rating målebrev et ORC-målebrev ?

Et NOR Rating målebrev er ikke et ORC-international (ORCi) målebrev. Det er et ORC-Club målebrev utstedt under de kvalitetskravene som er satt av NOR Rating.

NOR Rating målebrevet er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORCi. Kravene til inngangsdataene er noe forenklet i NOR Rating i forhold til ORCi. Men NOR Rating er godt innefor rammene av ORC Club. 

NOR Rating målebrevet kan ikke benyttes i utlandet, det er bare gyldig i Norge. Men et ORCi målebrev utstedt av NOR Rating kan brukes i utlandet i internasjonale regattaer. Skal du seile i utlandet og har behov for et målebrev for dette, så kontakt NSF Servicekontoret,  post@norrating.org

Les mer om målebrev i Klassereglene. En grundig gjennomgang av forskjellen mellom NOR Rating målebrev og ORCi målebrev er gitt i en egen artikkel om dette under Orienteringer / Faglige artikler.

Må avvik fra standardmodell rapporteres ?

Roret på båten min avviker fra standard ror som leveres for båttypen fra verftet. Hvilken betydning har det for ratingen?

Hvis båten har et annet ror enn slik modellen blir levert som standard fra verftet, skal dette oppgis til måler som rapporterer inn til NOR Rating. NOR Rating vil da vurdere avviket. I praksis har et ikke-standard ror liten innvirkning på ratingen. Generelt skal avvik fra slik båten vanligvis blir levert fra verftet, oppgis til måler og legges inn i målerapporten.

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?

Mange verft leverer ulike typer kjøl til samme skrog, eller eier kan ha endret kjølen selv. Måler skal rapportere hvilken kjøl som er levert eller hvilke endringer eieren har foretatt. Variasjoner i kjølvekt og utforming kan endre båtens rettende moment og våt flate og dermed påvirke ratingen.

Vekten på min båt er feil. Hva skal jeg gjøre?

NOR Rating benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling dersom båten ikke veies ved målingen. Veiing av båt er lite brukt. Veiing er omstendelig og vanskelig å gjennomføre med tilstrekkelig nøyaktighet. Veiing forutsetter at båten er forberedt i "måletrim", dvs at seil og alt annet løst utstyr er fjernet. Dessuten kreves stille vær og kran eller heiseanordning og en kalibrert vekt (målecelle).

Båtvekten har i seg selv begrenset innvirkning på ratingen. En utregning med VPP, der vekten til en Elan 350 ble øket med 200 kg (ca 5%), medførte en endring i ratingen på ca 0,005, altså rundt 0,5%. Normen for NOR Rating er at båtmål ikke skal ha større måleusikkerhet enn hva som gir 0,1% utslag i ratingen. Så helst skulle båtvekten i dette tilfellet bestemmes på nærmeste 40 kg.

Viktigere enn vekten er posisjonen til oppdriftssenteret ("flytepunktet"). For å beregne dette må båtens flytestilling bestemmes ved å måle fribordshøyden for og akter. Også dette er en omstendelig prosess og må gjøres med båt i måletrim. Gevinsten ved slik måling på en NOR Rating-båt kan være en justering med noen tusendeler på ratingen.

Det vises til artikkelen: "Sensitivitet i VPP beregningene" og artikkelen: "Måling av deplasement og stabilitet", begge under Orienteringer / Faglige artikler. 

Hvordan vektes vindforholdene i ratingtallene ?

Når singeltall brukes, tildeles hver båt ett ratingtall som benyttes under alle vindforhold. Det oftest brukte singel ratingtallet er OSN (Offshore Single Number).  Tallet er basert på et gjennomsnitt av fartspotensialene for 6 ulike vindvinkler, fra rett imot (0 grader, VMG) til platt lens (180 grader, VMG). Tre vindstyrker inngår i utregningen: 4 m/s med 25%, 6 m/s med 50% og 8 m/s med 25 %. 

Ratingtallene avhenger også av hvordan ulike vindvinkler er vektlagt. Dette avhenger igjen av regattabanens geometri, slik som sirkelbane, pølsebane, distanseseilas og olympisk bane.  

NOR Rating har også lagt til rette for "Tre-tall system" med egne ratingtall for svak, middels og sterk vind. Dette blir mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig" enn singeltall. 

Ratingtall for spesifikke vindstyrker benyttes også. Vindstyrken kan velges basert på måling på regattabanen, eller  kan bestemmes ved hjelp av "Performance Curve Scoring", en metode som finner vindstyrken baset på regattaresultatene. 

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat" som beskriver hvordan ratingtallene fremkommer med utgangspunkt i ulike vindstyrker og banegeometrier. Se også spørsmål/svar om trippeltallene. 

Korrigert tid - Hvordan bruker arrangørene ratingtallet?

I NOR Rating bestemmes resultatene av en seilas nesten alltid basert på korrigert tid som beregnes med Tid-på-tid-metoden. Da har vi:  Korrigert tid  =  Seilt tid x NOR Rating ratingtall.

Vi kan benytte singel-tall eller ett av tre tall i et trippeltall-system. Dette blir som oftest mer nøyaktig. Men det vindstyrke-spennet vi velger når vi velger trippeltallet, bør svare til den virkelige vindstyrken på regattabanen. Hvis ikke kan trippeltall bli mer feil enn singeltall.

Ved "Performance Curve Scoring" bestemmes en spesifik vindstyrke basert på de beste båtenes gjennomsnittsfart i en seilas. De tihørende ratingtallene blir implisitt bestemt av dette og mer eller mindre skjult i resultatberegningen.

Arrangøren kan fritt velge hvilken som helst metode som ORC tilbyr for tidskorrigering. 

Se artiklene: "Fra rating til resultat" og "Tid på tid versus tid på distanse".

Se også informasjon på Arrangørsiden.

Hva er sammenhengen mellom GPH og OSN ?

Hvordan er sammenhengen mellom GPH ratingen i et ORC målebrev og ratingtallet OSN som NOR Rating benytter ? Skal de ikke være like ?

Disse tallene er beregnet på to forskjellige måter. GPH beregningen (General Performance Handicap) vekter ulike vindretninger basert på seiling på en en sirkelbane med 4 og 6 m/s vind. NOR Rating's tall OSN (Offshore Single Number)  er beregnet over et større vindregister og en annen kombinasjon av vindvinkler. (Distanseseilas). Se artikkelen "Fra rating til resultat" på Orienteringer / Faglige artikler.  Tallene kan ikke sammenlignes og utgjør for noen båter en forskjell tilsvarende 30 sekunder per nautisk mil.

Hvordan beregnes ratingtall i NOR Rating?

Ratingtallene i NOR Rating beregnes med utgangspunkt i målene som er registrert for båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra båtmålene. Ratingtallene fremkommer som veiet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold.

Nedenfor er skissert hvordan målene benyttes som inngangsdata til beregningene. Målene omfatter skrogmål, mål for kjøl, ror og propellinstallasjon, mål for stabilitet og deplasement, og mål på rigg og seil, alt målt i henhold til International Measurement System (IMS). Fra dette etableres en hydrodynamisk modell for kreftene som bremser båten og en aerodynamisk modell for kreftene som driver båten.  Kreftene balanseres mot hverandre i regneprogrammet VPP som så finner båtens hastighet ved en rekke vindstyrker og vindvinkler. Dette brukes til å bergne båtens rating, uttrykt gjennom ratingtallene som skrives ut på målebrevet. Ratingtallene beregnes med de vindvinklene som forekommer i forskjellige banegeometrier, slik som distanseseilas og pølsebane. Rating-dataene er også lagt inn i en RMS-fil som kan brukes direkte i resultat-beregningsprogram. 

Mer dybdeinformasjon finnes i andre Spørsmål/Svar-tekster og i "Faglige artikler".

SGPVPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Litteratur

  • SGP  25.4.2019

  • Lars Larsson m.fl. "Principles of yacht design" 4th ed. 2014. Svært godt skrevet. Grunnleggende innføring, krever bergrenset kunnskap i matematikk. Forfatteren er professor ved Chalmers - universitet i Gøteborg. 

  • Fabio Fossati: "Aero-Hydrodynamics - and the performance of sailing yachts". 2009. Dekker både teori og eksperiementelle metoder. Oppdatert innføring på universitetsnivå. Forfatteren var i flere år medlem av ORC ITC. 

  • C A Marchaj: "Aero-hydrodynamics of sailing" 3rd ed 2003. Forfatterens store verk 750 sider, en ruvende klassiker innen "Naval Architecture". Omfatter en stor bredde av tema. Mange senere bublikasjoner låner resultater og illustrasjoner fra Marchajs arbeid. Noe uoversiktlig i fremstillingen. Ikke helt moderne.  

  • C A Marchaj: "Sail performance - Theory and Practice" Revidert 2003. Forfatterens "spesialbok" om seil. Aktuell, men ikke moderne. Noe ustrukturert i fremstillingen. 

  • Ross Garret: "The Symmetry of Sailing. The Physics of Sailing for Yachtsmen" 3rd. ed. 1996. Forfatteren har sin egen, pesonlige innfallsport til temaene. Moderate krav til forkunnskaper i matematikk.  

Eldre artikler i Seilmagasinet

NOR Rating - bidrag på klubbsidene 2013 - 2018. Her er mange gode artikler som fortsatt er gyldig. 

Klikk her