Spørsmål om seil og måling

Hvordan endre seilene på målebrevet

Endre seil er noe en vanligvis gjør før kjøp av målebrev. Men dersom nye seil anskaffes i løpet av sesongen og skal brukes i regatta, må de måles, registreres og settes aktive, selv om de ikke er størrre enn tidligere seil og derfor endrer ratingen.

Logg deg inn på NOR Rating CRM, "Mine båtdata / Vis seil" og sett de ønskede seilene aktive. (Alle seil som skal brukes i en regatta skal være satt aktive.) Dersom seilene du ønsker å bruke er mindre enn de som allerede er aktive og ligger til grunn for målebrevet, trenger du ikke foreta deg noe mer. Men ratingen blir da uendret. Ønsker du derimot å aktivere et seil som er større enn det største aktive i samme kategori, må ratingen økes. Det er alltid det største aktive seilet i hver kategori som ligger til grunn for ratingen. 

Skal ratingen endres ved en økning eller minking av det største seilet i noen kategori, skriver du en mail til NOR Rating This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Beskriv endringen og be om en ny beregning. Det må betales for nytt målebrev. Du kan foreta prøveberegning i ORCs Sailor Services. 

Short handed målebrev

Hvordan er ordningen for short hand (SH) målebrev ?
For de som bruker samme seilkonfigurasjon mellom SH og seiling med fullt mannskap, så står spesial-rating for SH på målebrevet. Denne ratingen benyttes ved SH seiling. Det er da beregnet med en mannskapsvekt på 170kg. Du trenger altså ikke et eget SH målebrev. 
 
Det er litt mer kinkig for de som bruker en annen seilkonfigurasjon når de seiler shorthanded. Det må etableres en "båt" til med samme seilnummer, men med annen konfigurasjon. Det er viktig å oppdatere seilinformasjonen under båtinformasjon i NOR Rating-databasen. Det kan så utstedes et eget SH målebrev. Bestilling av separat SH-sertifikat må skje samtidig med bestilling av det vanlige målebrevet.
 

Måler - kompetanse

Hva gjøres for at målerne har full kjennskap til NOR Rating og hvordan måling skal foretas. 

Målerne autoriseres av NSF på bakgrunn av kursing. Det inviteres jevnlig til kurs for målere. Måleveiledningen er omfattende og blir revidert og publisert med nødvendige opplysninger ved endringer. Det tas sikte på at eventuelle revisjoner foreligger før 1. april hvert år. 

Er Code 0 seil godkjent i NOR Rating

Ja, - seilet skal registreres som et flygende forseil, hvis det ikke kan måles som spinnaker. .

NOR Rating er i stand til å beregne måltall med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Men definisjonen av hva som er staget forseil, flyvende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker må følges. 

Mer informasjon i Klassereglene D.2. eller hos ORC.  Se også egen artikkel om Flygende forseil og spinnaker  unde Informasjon.

Asymmetrisk spinnaker og bom eller spristake

Jeg ønsker å bruke asymetrisk spinaker (genaker) i kombinasjon med spinnakerbom. Vil dette påvirke ratingen?

JA - det betyr at halsen på den asymetrisk spinnakeren kan brases opp til lovart. det gir en fordel fremfor en som setter halsen låst i senterlinjen. Det er fullt lovlig, forutsatt at du har registrert SPL i målebrevet. 

Hvis du ønsker å ha spinnakerbom eller spristake ombord under kappseilas, men kun setter spinnakeren i senterlinjen, så kan det hukes av for dette på målebrevet. (Du må ha registrert TPS i målebrevet.) Da påvirker ikke spinnakerbommen ratingen. Spinnakerbom/spristake kan da KUN benyttes til å spri et forseil. 

Og husk: Du kan uansett aldri spri en spinnaker ved å sette en bom eller spristake i skjøtehjørnet.  

Aktivere seil før regatta

Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at ratingen endres fra regatta til regatta?

Seil kan aktiveres og deaktiveres fra regatta til regatta, men ikke slik at ratingen påvirkes. Hvis man ønsker å endre størrelsen på seilene eller endre seilkonfigurasjonen med rating-endring som hensikt, må det løses nytt målebrev for dette. Merk at klasereglene pålegger arrangøren å melde i kunngjøring og seilingsbestemmelser at målebrevet ikke kan endres senere enn 96 timer før en regatta. Arrangøren kan selv velge en tidligere frist enn dette. Det er derfor begrensede muligheter til å endre ratingen nær en regatta.

 

Lovlig antall seil

Gjelder begrensningen antall seil som kan være om bord under en regatta?

Ja, begrensingen gjelder antall seil ombor under en regatta. Du må vel har flere registrerte seil og variere med hvilke seil du tar med på den enkelte regatta. Men antallet ombord skal ikke overskrides.   

Begrensinsgstallet bestemmes av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC og er angitt i målebrevet.

Ant seil

Hvilke data på seil og rigg benyttes ved beregning av ratingtallet?

Målebrevet angir de data som ligger til grunn for beregning av ratingen. Dersom det under en regatta benyttes seil som har større mål enn de registrerte, har båten ikke riktig målebrev og kan diskvalifiseres.


Spørsmål om rating og regatta

Puter om vinteren

Kan man ta ut puter fra båten i vinterhalvåret uten at det påvirker målebrevet?

Ja. I vinterhalvåret kan båten seiles uten puter selv om det står i NOR Rating målbrevet at båten skal være fullt utrustet med bl.a. puter. Se NOR Rating regler.

Om jag som svensk redan har ett SRS på min båt - vad behöver jag göra?

Om det inte er några ändringar (i.e. större mått) på segel eller annat, så skal du enbart betala för mätbrevet om du inte också har ett SRS-v mätbrev. Om du har betalat för SRS mätbrev behöver du enbart skicka ditt nya SRS mätbrev til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så uppdaterar NOR Rating ”betaling” för det norska mätbrevet.

Hvordan kan like båter få forskjellig rating?

Helt identiske båter skal ha samme ratingtall, men i praksis så er ikke alle mål helt like selv om båtene fra verftet skal vær likt utstyrt. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensial. Dette vil bli reflektert i ratingtallene. Har to båter identiske målebrev med hensyn til alle Obligatoriske mål, så får de også identisk rating. 

Får jeg et ORC-målebrev når jeg løser målebrev i NOR Rating?

Et NOR Rating målebrev er ikke et ORCi målebrev. Det er strengt tatt heller ikke et ORC-Club målebrev (selv om det står det øverst), men nærmest en norsk oversetting av dette. NOR Rating målebrevet er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORCi og ORC-club. Inngangsdataene er forenklet i NOR Rating i forhold til ORCi, men NOR Raing inngangsdataene er godt innefor rammene av ORC-Club. Likevel kan ikke NOR Rating målebrevet benyttes i utlandet som ORC-Club målebrev, pga lisensavtale. 

Skal du seile i utlandet og behøver et ORC-Club målebrev så kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. NOR Rating målebrevet er kun gyldig i Norge.

Avvik fra serieprodusert båt

Roret på båten avviker fra standard ror som er levert for båttypen fra verftet. Hvilken betydning har det for ratingen?

Det må være rapportert inn av måler til NOR-rating, men i praksis vil det få liten eller ingen konsekvens. Hvis man har avvik fra hvordan båtern er levert fra verftet, skal dette oppgis til måler og legges inn i målerapporten.

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?

Mange verft leverer ulike typer kjøler til samme skrog, eller eier har endret kjøl selv. Måler skal rapportere hvilken kjøl som er levert fra verft eller hvilke endringer som eier har gjort. Variasjoner i kjølvekt og utforming inngår i beregningene av ratingen, bl.a. som følge av ulik rettende moment. og våt flate.

Vekten på min båt er feil. Hva skal jeg gjøre?

NOR Rating benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling dersom båten ikke veies ved målingen av båten. Vekten har i seg selv begrenset effekt. Test av å øke vekten på en Elan 350 med 200 kg (ca 5%) medførte en endring i ratingen på ca 0,005. Viktigere enn vekten er flytepunktet, og for å beregne dette må båtens flytestilling måles. Dette er en omstendelig prosess og gjøres med tom båt, uten seil. ("måletrim").  "Gevinsten" kan være en justering av noen tusendeler på ratingen for hver 100 kg.

 

Vekting av vindforhold

NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  ratingtall som benyttes under alle forhold. Dette ratingtallet betegnes OSN (Offshore Single Number) og beregnes av dataprogrammet ORC VPP. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. For svak vind legges det mest vekt på kryss og lens, mer vekt legges på rommere kurser ("mellomvinklene") ved sterkere vind. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til. Men et single-tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

NOR Rating har også lagt til rette for bruk av "Tre-tall system" for lett, middels og sterk vind. Dette er mer nøyaktig og dermed mer "rettferdig", og kan anbefales spesielt for baneseilas under stabile vindforhold. I tillegg kan det velges mellom mellom distanseseilas, som brukes for de fleste typer bane, og pølsebane.

Det vises forøvrig til artikkelen "Fra rating til resultat". 

Korrigert tid - Hvordan bruker arrangørene ratingtallet?

Resultatene beregnes ved "Tid på tid" dvs: Seilt tid * NOR Rating singel ratingtall = Korrigert tid.

Muligheten er også lagt til rette for arrangement med Tretall-system, der ratingtallet som anvendes velges ut fra vindstyrken i den aktuelle regattaen. Arrangøren vil i så fall opplyse om dette. 

Se også informasjon på Arrangørsiden.

GPH i ORC

Hvordan er sammenhengen mellom GPH ratingen i et ORC målebrev og ratingtallet som NOR Rating benytter? Skal ikke det være likt?

Disse tallene er beregnet på to forskjellige måter. GPH beregningen er basert på seiling på en en sirkelbane med 8 og 12 knops vind. NOR Rating's tall er beregnet over et større vindregister og en annen kombinasjon av vindvinkler. (Se: Fra rating til resultat".) Tallene kan ikke sammenlignes, og an for noen båter utgjøre en feil tilsvarende 30 sekunder pr. nautisk mil.

Hvordan beregnes ratingtall i NOR Rating?

Ratingtallet i NOR Rating, beregnes på bakgrunn av mål på båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra foreliggende mål på seil, rigg, skrog, kjøl mm. Ratingtallet fremkommer som et vektet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold. Mer dybdeinformasjon i "Faglige artikler".

VPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Litteratur

  • SGP  25.4.2019

  • Lars Larsson m.fl. "Principles of yacht design" 4th ed. 2014. Svært godt skrevet. Grunnleggende innføring, krever bergrenset kunnskap i matematikk. Forfatteren er professor ved Chalmers - universitet i Gøteborg. 

  • Fabio Fossati: "Aero-Hydrodynamics - and the performance of sailing yachts". 2009. Dekker både teori og eksperiementelle metoder. Oppdatert innføring på universitetsnivå. Forfatteren var i flere år medlem av ORC ITC. 

  • C A Marchaj: "Aero-hydrodynamics of sailing" 3rd ed 2003. Forfatterens store verk 750 sider, en ruvende klassiker innen "Naval Architecture". Omfatter en stor bredde av tema. Mange senere bublikasjoner låner resultater og illustrasjoner fra Marchajs arbeid. Noe uoversiktlig i fremstillingen. Ikke helt moderne.  

  • C A Marchaj: "Sail performance - Theory and Practice" Revidert 2003. Forfatterens "spesialbok" om seil. Aktuell, men ikke moderne. Noe ustrukturert i fremstillingen. 

  • Ross Garret: "The Symmetry of Sailing. The Physics of Sailing for Yachtsmen" 3rd. ed. 1996. Forfatteren har sin egen, pesonlige innfallsport til temaene. Moderate krav til forkunnskaper i matematikk.  

Artikler i Seilmagasinet

NOR Rating - bidrag på klubbsidene 2013 - 2018. Her er mange gode artikler som fortsatt er gyldig. 

Klikk her