5. Litt om Klassereglene 

Shetland Race start 2018

Kappseiling foregår for det meste med like båter, båtene tilhører «en-type» klasser.  Hver slik klasse har som regel en klasseklubb som samler interessene til medlemmene. I NOR Rating er dette litt anderledes.

Klassereglene
Alle klasse-organisasjoner må ha klasseregler. De bestemmer hvordan båtene i klassen skal bygges, med regler for dimensjoner, materialer og utrustning. Klassereglene bestemmer videre hvordan båtene skal brukes under kappseilingen. Hensikten er rettferdig konkurranse. Som oftest angis også hvem som har myndighet til å foreta endringer i klassereglene.

For enhver klasseklubb er alltid selve kappseilingen det mest sentrale. Utholdenhet, intuisjon for god seiltrim, lure taktiske valg, utføring av innøvde operasjoner, trygg navigering og forståelse for vær og vind er egenskaper som styrer utfallet av en regatta. Båtene er bare redskapen vi benytter når vi utøver sporten og kommer slik sett i andre rekke. Men vi kommer ikke utenom lover og regler som må følges . 

NOR Rating Klasseklubb
NOR Rating er en klasseklubb. Den er spesiell ved at den samler båter som er forskjellige. Men båtene har også noen fellestrekk: Størrelsen er gjerne 25 – 30 fot og oppover. Storparten har tur-utrustning med en viss grad av komfort, de kan seile til havs og de aller fleste har fast kjøl. At båtene er forskjellige, gjør at klassereglene konsentrerer seg om hvordan ulike båter skal kunne konkurrere mot hverandre på rettferdig vis. Sentralt er måling av båtene, utledning av fartsegenskapene, "ratingen",  og metoder for resultatberegning med korrigert tid. Fra gammelt av går dette under fellesnevneren "respittseiling".   

   

Klasseregler i 4 deler
NOR Rating Klasseregler er delt i fire seksjoner og er lett å få oversikt over.  Del A gjelder myndighet, dvs. hvem kan bestemme hva, og hvilke «føringer» som gjelder. Del B omhandler hele prosessen med måling av båtene, dokumentering av målene i målebrev og hvordan resultatberegning gjøres ved regatta basert på båtenes rating. Del C retter seg mot regatta-arrangører.  Del D gir regler som båtene må forholde seg til under selve kappseilingen.  

RigDiagram2

Båteier og målebrev
For en båteier er det viktigste momentet i Del B gitt under tittelen: «Båteiers ansvar». Selv om en autorisert måler har målt båten, så står likevel båteier ansvarlig for at det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ved måling er det derfor en fordel om båteier følger med og forstår måleprosessen. Og kjøpes det inn nye seil eller det gjøres andre endringer på båten, så må dette håndteres riktig i forhold til innmelding og målebrev. Du blir minnet om at båten må være i samsvar med sitt målebrev i Del D. Ved en protest, er det båten som diskvalifiseres, ikke måleren. 

Aktive seil
Når målebrevet fornyes, kan ordningen med «aktivering» av seil skape hodebry. Aktivering og deaktivering foretar du i databasen. Regelen er grei: Når du kjøper målebrev skal alle seilende du skal kunne bruke sammen med målebrevet være aktivert. Du kan gjerne ha flere seil som er målt og registrert i databasen, men som ikke er aktivert. Ratingberegningen tar bare hensyn til de aktiverte seilene. Når målebrevet er utstedt, så er det etterpå  "låst" til de seilene som var satt aktiv idet ratingen ble beregnet. På «Min side» er aktivering av seil mer utførlig omtalt. Se også «Orienteringer» om registrering og aktivering av seil. 

Utstyrskrav 
Er du ikke regatta-arrangør, så behøve du ikke være opptatt av Del C. Del D, derimot, er viktig for skipper i regatta. Sikkerhetsreglene er naturligvis gitt for å unngå uhell og ulykker. Utstyrskravene har delvis sitt utspring i kappseilingsreglene. Men først og fremst er de nødvendige fordi de gir forutsetninger som ligger til grunn for rating-begningene.  Derfor er det juks å gå ut over utstyrsreglene. Utfordringen er gjerne å huske og forstå hvordan seil skal føres, spesielt når de kalles Code 0 eller Genaker.  Dette er utfyllende forklart i en egen informasjons-artikkel under hjemmesiden «Orienteringer».   

 

En mer prinsippiell gjennomgang av temaet er gitt i artikkelen: "Hva er en klasseklubb?".

SGP

regatta hunter

4.  Mens du kappseiler  

Glade mannsap

 

Er du tidlig ute og det er god plass i startområdet, kan du "prøvestarte" noen ganger. Men sørg for at du er tilbake bak startlinjen i god tid før startprosedyren begynner. Og hold lang avstand fra båter som skal starte eller har startet i en tidligere start. 

Ofte tror seilerne at det er gunstig å starte nær den ene eller andre enden av startlinjen og klumper seg sammen der. Ikke bland deg inn i en slik slåsskamp. Prøv heller å finne et område bak startlinjen med god plass til manøvrering og "fri vind". Har du en liten båt, er det bedre å starte trygt aktenfor en stor båt enn å havne i en "vindskygge" til le for båten. 

Startprosedyren med sine flagg og lydsignal, er som regel nøye beskrevet i seilingsbestemmelsene. 

Hvis du er på kollisjonskurs med en annen båt under regattaen, er de viktigste reglene disse: 

a) Seiler du "for babords halser", dvs. at vinden kommer inn fra venstre side av båten når du ser forover, så skal du holde av veien for alle båter som seiler for styrbords halser. Denne regelen gjelder nesten alltid, også om du blir innhentet bakfra. Når du møter en båt som seiler for styrbords halser, så gå bak. Som regel taper du lite på dette. Alternativt kan du velge å slå. Mens du slår, må du ikke komme i veien for andre båter. 

Regel babord halser

 

  motsatt hals bak

b) Er du på kollisjonskurs med en båt for samme halser (begge båtene har storseilsbommen på samme side av båten), så må du holde av veien dersom du er lo båt, dvs. den ande båten kommer inn på din le side. Kan du ikke vike eller gå bak, blir løsningen å slå. Mens du slår, må du ikke komme i veien for andre båter.
Innhenter du en annen båt for samme halser, må du vike og seile utenom. Velger du å passere "på nedsiden" dvs. på le-siden av den andre båten, må du ikke seile høyere enn hva som skal til for å nå opp til neste merke. 

 

Regel samme halser  Regel samme hals bakfra

c) Når du skal rundt et merke, må du gi god plass til båter som runder før deg og båter som kan komme på innsiden, dvs. mellom deg og merket. Ikke prøv å press deg på innsiden av en båt du ligger bak når du kommer til merket. Her gjelder ikke lenger regel b). Men regel a) gjelder dersom det er et "kryssmerke", dvs. et merke som du seiler opp til på kryss. Du må ikke komme i veien for andre båter hvis du slår ved merket. 

   ytrebåt toppmerkeRegel vike ved kryssmerke  bunn   

 d) Gi plass til en båt som må vike for andre båter, eller må styre unna land eller andre hindringer. 

Regel plass for hindring

Der er flere unntak og tilleggsbestemmelser til disse reglene. Du kan derfor ikke bruke reglene slik de er fremstilt her, til å gi deg selv forkjørsrett eller protestere mot en konkurrent. Så hold unna. En hovedregel er at selv om den møtende båten skulle ha plikt til å vike, så har du allikevel ikke kollisjonsrett.

Så er det bare å hente heder og ære: 

Premieutdeling 2

SGP

Regelillustrasjonene er hentet fra "Kort guide til kappseilingsreglene" utgitt av KNS. Det glade mannskapet tilhører Asker Seilforening. De ærefulle men slitne seilerne med premier og blomster er vinnere i Seilmakeren Doublehanded 2019.

2. Registrering og målebrevSesongavslutning

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker før regatta:

 • Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. Kontakt den aktuelle seilforeningen og be om medlemskap.

 •  Registrering i NSF's register.  Norske seilbåter som skal kappseile, må være skrevet inn i NSF's register og ha nasjonalt nummer i seilet (NOR XXXXX).

  SeilnummerBrukerprofil. Først må du sørge for at du er lagt inn i databasen med din personlige brukerprofil. Dette gjør du selv ved å logge deg inn. Bruk "Glemt Passord ?", eventuelt "Ny bruker" som står nederst på innloggingssiden for databasen. Men har du person-profil der fra før, skal du ikke opprette ny profil, bare eventuelt oppdatere.  

  Seilnummer. Har båten seilnummer fra før, så beholdes dette, du trenger bare å få båten ført over på ditt navn som ny eier. Hvis båten du eier aldri har hatt seilnummer, ordner du dette i databasen med: "Kjøp seilnummer". Er du i tvil om båten har vært registrert tidligere, henvender du deg til sevicekontoret This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med spørsmål om dette. 

  Eierskifte. Både ved eierskifte og ny-registrering, må du henvende deg til Servicekontoret for å dokumentere overtagelsen med et kjøpsbevis. Dette kan være en betalingskvittering, et forsikringsbevis eller annen bekreftelse fra selger på at du nå er rettmessig eier. Send dette inn som PDF-dokument eller liknenede til 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  (Se gjerne: Min side: "Eierskifte og registrering".

  Ved å registrere med båttype "Tur/Hav/Kjøl/Respitt" i databasen, blir båten klar for å kunne knyttes til NOR Rating Klasseklubb. Men medlem i klasseklubben blir du først ved kjøp av målebrev. Etter registreringen kan du fritt velge nytt navn på båten under "Mine båter" i databasen.  

 • Kjøp målebrev. Kjøp av målebrev forutsetter at båten er registrert i NSF's register på sin rettmessige eier i samsvar med punktet (2.) ovenfor. 

  Målebrev kjøpes i Norges Seilforbunds / NOR Ratings database. Målebrevet er vanligvis klart noen få dager etter innbetaling. Under spesielle omstendigheter kan det ta lengre tid. Hvordan du går fram, avhenger av situasjonen du er i. (Dette er nærmere beskrevet på "Min side".)
  Målebrev 2019
  a. Tidligere målebrev er foreldet. Har båten tidligere hatt målebrev fra NOR Rating, men dette er utløpt på dato eller i ferd med å bli ugyldig (se gyldighetsperiode på målebrevet), må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. 

  b. Endringer i båtmålene. Er der foretatt endringer på båten slik at den ikke lenger er i samsvar med målebrevet (for eksempel kjøpt nye seil), så må det utføres (supplerende) måling av autorisert måler og nytt målebrev må kjøpes. 

  c. Overta båt med gyldig målebrev. Har du kjøpt båt med målebrev som allerede er betalt og gyldig for inneværende sesong, da er det tilstrekkelig at båten blir ført over på ditt navn i NSF's register. Se "Eierskifte" i punktet (2.) ovenfor.  Det forutsettes her at båten er i samsvar med målebrevet. 


  d. Ny måling. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, så må nødvedig måling utføres og målene registreres før målebrev kjøpes. Måling og registrering av mål på seil og båten forøvrig, kan du ikke gjøre selv, det må utføres av en autorisert måler.

  Disse målebrevtypene finnes med forskjellig krav til måling:

  Ordinært målebrev. Du kan velge ordinært målebrev som krever at kritiske mål slik som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk. (Shorthand-målebrev er et ordinært målebrev, men med shorthand rating. Det følger med kjøpet av ordinært mplebrev).
  Forenklet måling. Alternativt kan du velge en forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men tillater at alle målene hentes fra en søsterbåt. Les mer om dette her: Forenklet måling.
  En-type sertifikat. Dette utstedes til båter som godtgjør at de har båtmål i overensstemmelse med en NSF eller WS klasse. Fysisk måling er vanligvis ikke nødvendig. 


  Ta kontakt med en måler eller Servicekontoret direkte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) og få råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere finner du her: Målere

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene (spesielt ansvarsforsikring) dekker deltagelse i regatta.

3. Forberedelser

klargjøring regatta

Arrangøren vil i god tid invitere til regatta med en kunngjøring. Denne finner du vanligvis på hjemmesiden til den seilforeningen som står som organiserende myndighet. Kunngjøringen inneholder vilkårene for konkurransen, slik som når og hvor den skal finne sted, hva slags båter som kan delta og regler for påmelding.

Nå er det tid til å tenke på og invitere mannskap. Sjekk også at gyldig målebrev er ordnet. 

Meld deg på regattaen. Noen arrangører krever deltakerliste for mannskapet.

hesteskobøyer redningslinebrannslokningsapparat NodblussFlytevest  VHF

Sikkerhetsbestemmelsene i kunngjøringen kan kreve at forskjellig utstyr skal være ombord. Se gjennom og sjekk at dette er på plass, eventuelt suppler eller kjøp nytt. Ofte er det "NOR Rating - Enkel sikkerhetsforskrift" som gjelder (eventuelt med noen tillegg). Denne finner du på hjemmesidene under "Dokumenter". 

Når regattaen nærmer seg, vil seilingsbestemmelsene bli lagt ut. Disse inneholder detaljert beskrivelse av hvor og hvordan starten skal foregå, hvilke merker som skal seiles rundt og hvor mållinjen blir lagt. Videre kan de inneholde detaljer til sikkerhetsbestemmelsene og andre viktige opplysninger.  

Havseilas

 

Sett deg også inn i kappseilingsreglene. De mest grunnleggende reglene finner du flere steder på internett. Se også den neste artikkelen: "4. På regattabanen". Offisiell, oppdatert versjon av reglene er lagt ut på NOR Rating hjemmeside under "Dokumenter".  

Tenk gjennom og sjekk at båten er klar. (Drivstoff, sikkerhetsutstyr, seil, navigasjonsutstyr, reparasjoner utført osv.)

Avtal med mannskapet om når og hvor de skal møte og om klær, mat og annet. For en større regatta kan det være nødvendig med 1 time eller mer til forberedelser i båten langs bryggen for å rydde på plass utstyr, tre seil og liner, gjennomgang av regattaen med mannskapet og avklare rollene ombord. Noen ganger holder arrangøren et eget orienteringsmøte på land i forkant av regattaen.

Vanligvis er det lurt å komme til startområdet 1/2 time eller mer før start for å trimme seil og gjøre seg kjent med forholdene. 

 Klikk for neste avsnitt: 4. På regattabanen om kappseilingen.

SGP

1. Respittseiling.

Maild vinner seilmakeren 2009Hvis alle båtene i en kappseilas er like, vinner første båt i mål. Er båtene ulike og har ulike fartsegenskaper, må seilt tid fra start til mål korrigeres for å kompensere for ulikhetene. Da er det korrigert tid som avgjør seilasen. Tanken er at det skal være mannskapets dyktighet som premieres og ikke båtens egenskaper og utstyr. 

Først må båtene måles. Målene som er avgjørende for fartsegenskapene må bestemmes, slik som skrogform, vekt og seilareal. I praksis kan mål ofte kopieres fra en søsterbåt. Deretter beregnes båtens rating, dvs. den farten båten kan oppnå når den seiles helt optimalt. Til dette benytter NOR Rating et avansert dataprogram - sannsynligvis verdens beste - som forvaltes av Offshore Racing Congress (ORC).

Standardmetoden for resultatberegning i NOR Rating er å la hver båt få sin rating uttrykt med et enkelt ratingtall. Høyt ratingtall svarer til rask båt, lavt ratingtall til langsom båt. Korrigert tid blir deretter beregnet slik: 

Korrigert tid  =  Båtens ratingtall  x  seilt tid.

Kappseiling på høyere nivå kan bruke mer avanserte metoder som bedre tar hensyn til at ulike vindforhold og banegeometrier kan slå ulikt ut, avhengig av båttype.

Seilmåling 3Båtens registrerte mål og dens rating er dokumentert i målebrevet som utstedes av NOR Rating. Gyldig målebrev er nødvendig for å delta i kappseiling og gjelder også som medlemsbevis i NOR Rating klasseklubb. 

Klikk for neste avsnitt: 2. Hvordan komme i gang om registrering og målebrev.

SGP

Ordet "respitt" har tradisjonelt vært brukt om det fradrag i seilt tid ("tid til gode") som en båt får i forhold til en raskere referansebåt i en kappseilas. Ordet knyttes nå mer generelt til kappseiling der det anvendes en egen metode for resultatberegning - et respittsystem - som tar hensyn til ulike båters fartsegenskaper. I noen sammenhenger benyttes betegnelsene "handicap" og "handicap-seiling". 

Mer informasjon om NOR Rating og respittseiling finnes blant annet i Klassereglene, og i Organisasjon.  På Orienteringssiden finnes mye informasjon om hvordan respittsystemene virker. 

Også hjemmesidene til Norges Seilforbund inneholder mye god orientering. En god innføring i seiling i alle former, også med tur- og havseilbåter, finner du i "Seilerboka" (Øyvind Bordal og Magne Klann) som Norges Seilforbund står bak.